Page 12 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 12

Endüstriyel IoT teknolojileri tüm sektörleri
                       kökten değiştirecek

                       IoT, tüm dünyada olduğu gibi
                      Türkiye’de de pek çok alanda et-
                      kisini genişletmeye devam ediyor.
                      IoT teknolojileriyle yakın zamanda
                      hayatımızın tamamen değişece-
     bulut üzerindeki IoT platformları  ğini belirten Wipelot CEO’su Rifat
     (AWS-Amazon Web Services, Mic-  Ok, ekonominin ayrılmaz bir par-
     rosoft Azure, Google Cloud, Thing- çası haline dönüşecek endüstriyel
     Worx, IBM Watson, Artik, Cisco IoT  IoT’nin sanayinin yanı sıra başta
     Cloud gibi) kullanılan sistemler  sağlık, imalat, tarım, perakende,          Rifat
     arasındadır. Bulut platformlarının  ulaştırma ve kamu hizmetleri ol-           Ok
     kullanımında olası erişilebilirlik  mak üzere pek çok alanda etkisini
     ve performans problemlerinin   gittikçe artıracağına dikkat çekti.  hızla gelişmesine ve büyümesine
     önüne geçmek, bulutta saklana-  Bu sayede işletmelerin verimlilik  imkan tanıdığını söyledi. 5G ve En-
     cak veri büyüklüğünü optimize   ve üretkenlikten ödün vermeden  düstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)
     etmek, veriye dayalı hızlı aksiyon  birçok iş sürecini hızlandıracağını  alanındaki yeni teknolojik gelişme-
     almak gibi gerekçelerle kenar bi- vurgulayan Ok, “COVID-19 pan- lerle birlikte iş yapış biçimlerinin
     lişim (Edge Computing) ve sis bili- demisinde de endüstriyel IoT’nin  de kökten değişeceğini aktaran Ok,
     şim (Fog Computing) teknolojileri  iş süreçlerinin kesintisiz devam  “Sürecin en önemli yapı taşı dijital
     kullanılmaktadır.         etmesine olanak sağladığını ve  dönüşümün de temelini oluşturan
      *Kaynakça: https://www.edtcenter.com işletmeler için hayati önem taşıdı- Endüstriyel Nesnelerin İnterneti
                      ğını gördük” dedi.       (IIoT) alanındaki teknolojik geliş-
      ‘IoT Uygulamaları’ hangi     5G ve IIoT ile yeni bir dünya  meler olacak. Pek çok farklı sek-
      alanlarda kullanılır?     düzeni geliyor:  Endüstriyel IoT  törde görünmeyeni görünür hale
      IoT, işletmeler için gelecek- sistemleri sayesinde üretimde kul- getiren bu haberleşme sistemleri,
     te de önemli bir teknoloji olmayı  lanılan akıllı cihazların insan ha- çok daha akıllı ve dijital bir üretim
     sürdürecek. Çünkü; yapay zeka,  tasını en aza indireceğini belirten  düzenini, daha hızlı ve verimli iş sü-
     güçlendirilmiş kenar  bilişim  Rifat Ok, 5G’nin IoT teknolojisinin  reçlerini beraberinde getirecek.”
     (güçlendirilmiş edge), büyük veri
     (big data), makine öğrenmesi   rimliliğini artırıyor, operasyonel  hayatını kolaylaştıran teknolojile-
     (machine learning), derin öğren- yönetimi kolaylaştırıyor, güvenli- rin başında geliyor.
     me (deep learning), sanal ger-  ğin üst düzeye çıkarılmasına yar-
     çeklik ve giyilebilir teknolojiler
                     dımcı oluyor.           IoT Uygulamaları’nda öne çı-
     gibi birçok teknolojiyle büyük bir
                      IoT, fabrikada veya depoda  kanlar: Hayatımızın her anına
     etkileşim içinde, onlarla birlikte
                     malzeme bittiğinde haber ve-  dokunan bu teknolojinin bazı uy-
     büyüyüp gelişiyor. IoT ve bağlan-
                     rir, GPS teknolojisiyle şirkete ait  gulama alanları şöyle:
     tılı tüm bu teknolojilerin birçok
     sektördeki çalışma biçimlerini  araçların nerede, nasıl bulundu- • Endüstriyel Nesnelerin İn-
                     ğunun tespitini sağlar, şirket fi- terneti (Industrial Internet of
     kökünden değiştirecek. Sanayide
                     losunun operasyonel yönetimini  Things-IIoT)
     üretimden, güvenlik sektörüne,
     bankacılık ve finans şirketle-  kolaylaştırır, akıllı cihazlardan  • Akıllı telefon, akıllı cihazlar,
     rinden, perakende şirketlerine,  ödeme yapabilmeye,  güven-  akıllı evler, akıllı binalar, akıllı ofis-
     restoranlara, hastanelere, otel- lik teknolojileriyle ofis, fabrika,  ler, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler.
     lere, temassız ödeme teknoloji- depo, araçlar vb. işletmenin tüm  • Akıllı üretim
     lerinden giyilebilir teknolojilere,  mekan ve araçlarının güvenliğini  • Giyilebilir teknolojiler
     dronelara, otonom araçlar ve   sağlamaya yardımcı olur. Bun-   • Akıllı sağlık
     otonom cihazlara, akıllı telefon- ların yanı sıra IoT, kişilerin tıbbi  • Akıllı enerji
     lara, akıllı TV’lere, akıllı cihaz- verilerini saklama ve gönderme  • Akıllı perakende
     lara, akıllı evlere, akıllı binalara,  işlevini yerine getiren veya spor  • Akıllı tarım uygulamaları
     akıllı fabrikalara, akıllı şehirlere,  bilgilerini takip etmek için kulla- • Dijital veri oluşturma
     akıllı ofislere kadar birçok sektör  nılan akıllı bileklik, akıllı telefon  • Kimliklendirme
     ve alanda IoT uygulamaları, iş ve- gibi akıllı cihazlarla da kişilerin  • Veri toplama, veri saklama.

     12 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17