Page 13 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 13

BrandIT Mühendislik’ten
     (QGVWUL\HO GLMLWDO G|QåP \ROFXOXæX \RO KDULWDV×


     BrandIT Mühendislik, endüstriyel dijital    geri dönüş sürelerini ve kazançlarını
     dönüşüm yolculuğuna çıkmak isteyen       önceden bilmelerini sağlayacak yol
     firmalara yatırımın maliyetlerini,        haritası oluşturuyor.

        zgür Aslan’ın otomotiv ana                 Ardından saha uygulamalarına
        ve yan sanayisinde 20 yıla                 başlıyoruz. İşte burada endüstriyel
     Öyakın üretim ve mühendis-                    nesnelerin interneti devreye giri-
     lik yöneticiliğindeki bilgi birikimi               yor. Thingworx IIoT Platformu sa-
     ve tecrübesini aktardığı BrandIT                 yesinde otomasyon katmanındaki
     Mühendislik Endüstri 4.0 vizyonu                 üretim ekipmanlardan yönetim
     kapsamında firmaların dijital dö-                 sistemlerine, yazılımlardan veri ta-
     nüşüm yolculuğunda Endüstriyel                  banlarına kadar tüm veri kaynak-
     Nesnelerin İnterneti ve Artırılmış                larına kolaylıkla tek bir noktadan
     Gerçeklik teknolojileri ile hizmet                ulaşabiliyoruz. Toplanan veriler
     veriyor. Firmanın diğer hizmetleri                farklı konumlarda depolanabili-
     arasında PTC firmasının IoT ve AR                 yor, sistemler arası entegrasyon
                                 Özgür
     çözüm partnerliği, 2018’de Micro-                veya yönetim uygulamaları ile PC
                                 Aslan
     soft, 2019’da da Rockwell çözüm                 veya mobil cihazlarda kullanılacak
     ortaklığı yer alıyor.      derebilmenizi sağlamalı. Ardından  web tabanlı uygulamalar hızlıca
      BrandIT Mühendislik’in Kurucu- erişilen tüm bu veriyi anlamlandı- geliştirilebiliyor, biriken veriler-
     su Özgür Aslan, ‘Endüstriyel Nes- rarak bilgiye dönüştürebileceğiniz  le Thingworx Analytics sayesinde
     nelerin İnterneti’ kavramı, ‘Tam  bir platform gerekli. Ardından da  makine öğrenmesi temelli kesti-
     Otomatik’ üretimden ‘Tam Dijital’  bu bilgiyi saklamak, paylaşmak ve  rimci bakım, kalite optimizasyonu,
     üretim anlayışına geçişin yol hari- yönetmeye geçiyorsunuz. İşte bu  detay çizelgeleme gibi çözümleri
     tası olarak tarif edilebilen Endüst- aşamada işletmenin süreçleri ve  çok hızlı hayata geçirebiliyoruz.
     ri 4.0 vizyonunun ilk durağı ve en  hedefleri size yol gösteriyor. Eli- Son zamanlarda çok ilgi çeken bir
     önemli bir parçası. Konu sadece  nizde her aşamada güçlü, esnek ve  konu olan IoT destekli ‘Artırılmış
     üretim makinelerinden veri alarak  çoklanabilir bir yapı olması gereki- Gerçeklik’ uygulamaları, telefon
     bilgisayar ekranlarından takip et- yor” açıklamasını yaptı.   veya tabletlerde olduğu kadar, 2
     mek olarak kısıtlanamaz. Endüst-  BrandIT Mühendislik’i “Sadece  veya 3 boyutlu dijital gözlüklerle
     riyel Nesnelerin İnterneti; tedarikçi  bir yazılım veya donanım hizmeti  de kullanılabilen; bakım, onarım
     yönetiminden üretim süreçlerine,  vermesinden öte” diye tanımla- ve montaj gibi iş prosedürlerine
     Ar-Ge’den teknik servise kadar tüm  yan Özgür Aslan, ‘Endüstriyel Di- görsel ve anlık veri destekli olarak
     tedarik zincirini oluşturan makine,  jital Dönüşüm’ yolculuğuna çık- nerede olursanız olun erişebilece-
     ekipman, yazılım ve insanların diji- mak isteyen firmalara yol haritası  ğiniz bir teknoloji. Bu sayede bir
     tal olarak bağlı ve entegre olması  oluşturmaları konusunda hizmet  makinenin bakım işini 3 boyutlu
     demek. Bu aşamadan sonra doğru  verdiklerini söyledi: “Üretim tec- animasyonlarla, makineden alı-
     ve hızlı karar almak için geliştirile- rübemiz sayesinde firmaların he- nan verilerin de yorumlandığı tam
     bilecek makine öğrenmesi temelli  deflerine uygun yatırımları doğru  bir dijital sürece
     tahminleme sistemleri, parametre  sırada yapmasının önemini biliyo- dönüştürebiliyor-
     optimizasyonu için reçetesel anali- ruz. İTÜ ile yaptığımız çalışma so- sunuz. IoT tekno-
     tik uygulamaları, görsel bilgi akışı  nucunda hazırladığımız yaklaşık  lojisi bu alanda
     için artırılmış gerçeklik uygulama- 150 sorudan oluşan denetim ile  da en önemli kay-
     ları gibi çözümlere temel hazırla- firmaların mevcut ve hedefledikleri  naklardan birisi.”
     mış oluyorsunuz” diye konuştu.  durumları tespit edip,
      Bu alanda öncelikle verileri tüm  en verimli yolu bera-
     kaynaklardan alabilecek kadar ye- ber çiziyoruz. Böylece
     tenekli bir katmana ihtiyaç oldu- her aşamada yapa-
     ğunu belirten Aslan, “Farklı oto- cakları yatırımın ma-
     masyon protokollerini, yazılım ve  liyetlerini, geri dönüş
     veritabanları ile haberleşme yön- sürelerini ve kazanç-
     temlerini bilen bir yazılım, ham ve- larını önceden bil-
     riye erişerek istediğiniz yere gön- melerini sağlıyoruz.
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18