Page 16 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 16

HABER                                     işlerle beyin gücüyle yapılan işler
                                     arasında uçurum giderek artıyor.
                                     Beyin gücüyle yapılan işlerde ça-
                                     lışan insanların, yeniden yetenek
                                     kazandırma konseptinde yapay
                                     zekadan, makine öğreniminden
                                     ve benzer sistemlerden yararla-
                                     narak kendilerini geliştirmeleri
                                     gerekiyor. Bugün Türkiye’nin di-
                                     jital beyin göçü problemi var. Av-
                                     rupa’daki pek çok ülke Türkiye’yi
                                     kaynak havuzu görüyor. Nitelikli
                                     insanların bugün ve gelecekte ih-
                                     tiyaç duyacağı yetkinlikler neyse
      “Kabuk değiştirme      “Bir robot ne zaman bilinç kaza- eğitim programlarımızı değiştirip
      sürecindeyiz”        nacak? Dünyada insanlar ve hay- insanları buna göre yetiştirmemiz
      ‘Kırılım Çağında Türkiye’ baş- vanlar dışındakiler için bir statü  ve yeteneği tutmamız lazım.”
     lıklı panelde söz alan DTP ve TBV  yok. Ama şimdi kabul ediyoruz
     Başkanı Faruk Eczacıbaşı, diji- ki robotlar için oluşmalı. Uzak
     talleşmenin istihdamı tehdit edip gelecekte yapay zekanın bilinç  “Esas fırsat, nesnelerin
     etmediği tartışmasına değindi: kazanacağı öngörülüyor. Yapay   interneti konusunda”

     “Makineleşmenin başlamasından zekalı bir robotun sahibinin so-  TESİD Başkanı Yaman Tuna-
     sonra 1970’lerde de aynı korku rumlulukları ne olmalı, robotun oğlu da dijital dönüşümün insan
     yaşandı. Zaman içinde gördük ki özgürlüğü ne olmalı? Çok detaylı faydasına odaklandığını hatırlattı.
     sistem kendini bir şekilde den- kurallar seti oluşturulması ge- Elektroniğin her sektörde artık
     geliyor. Kırılımların ağır olduğu rektiği açık. Bu konuda en sıcak bir alt bileşen olduğunu belirten
     dönemlerde birtakım öngörülerle çalışmalar AB’de yapılıyor. Bizim Tunaoğlu, yazılım firmaları için
     ve korkularla hareket edip uğ- de Türkiye’de hemen yapay zeka bu dönemin önemli bir fırsat ya-
     raşmanın yersiz olduğunu görü- ve etik konulu çalışmalara başla- rattığına dikkat çekti: “Türkiye’de
     yorum. Yeni iş yapış modelleri ve mamız gerekiyor.”      bulut teknolojisinde iyi bir nok-
     meslekler ortaya çıkıyor. Bugün-
     kü iş ilanları ve 10 yıl öncekiler
     arasında bile büyük farklar var.
     Şu anda bir kabuk değiştirme sü-
     recindeyiz. Bu süreçte devletlere
     önemli rol düşüyor. Eğitimi gün-
     celleştirmek gerek. Teknolojiye
     odaklanmış eğitim şart. Amaç
     insanların, geleceğin ihtiyaçla-
     rına göre şekillenmesini sağla-  “Dönüşümün temelinde     taya geldik. Esas fırsat aslında
     mak. Bu yapıda devlet ve bireyler  insan var”         nesnelerin interneti ile ilgili geli-
     arasındaki sosyal sözleşmenin   Akıllı otomasyonun enteg- şimde. Sağlık, ulaşım, tarım gibi
     yeniden düzenlenmesi gerekiyor. rasyonu konusundaki zorluk-  birçok sektör bu konuda uygula-
     Raporda çok önemli veriler var lara değinen TÜBİSAD Başkanı malar ve yazılımlar geliştiriyor.
     bu açıdan. 10 sene sonrasından Levent Kızıltan, dijitalleşme ve Türkiye güçlü bir sanayiye sahip,
     korkmayalım ama yarından itiba- dijital dönüşümün iki farklı açı- dijitalleşme konusunda Avrupa ile
     ren de adımlarımızı gerçekçi bir  dan ele alınması gerektiğini ifa- yarışacak durumdayız. Bulut tek-
     şekilde atalım.”        de etti. Kızıltan, dijitalleşmenin nolojilerinde de Türkiye’de belli
                     bir anlamda mekanik bir işlem bir noktaya geliyoruz, esas fırsat
      “Yapay zeka ve etik     olduğunu, dijital dönüşümün te- nesnelerin interneti konusunda.
      çalışmalıyız”        melinde ise insan unsurunun Sağlık, ulaşım, tarım gibi pek
      KPMG Türkiye Başkanı ve TBV bulunduğunu vurguladı: “Dijital çok sektör nesnelerin internetine
     YK Üyesi Murat Alsan, panelde, dönüşümde insanların yetkinlik dokunan uygulamalar geliştiri-
     ‘etik’ konulara değinerek, yapay ve becerileriyle dijitalleşmeye en- yorlar. Değişim odaklı, rekabetçi
     zekanın, insan zekasını yakalama tegre olmasından söz ediyoruz. olan ürünler üretmek için çaba
     hedefiyle geliştirildiğini hatırlattı: Günümüzde kas gücüyle yapılan sarf etmeliyiz.”

     16 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21