Page 17 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 17

8=$.7$1 d$/,á0$ 9( (ãà7à0


                ‘Uzaktan Çalışma ve


        Eğitim Uygulamaları’ yükselişte


     Pandemi döneminde hızlanan dijital        halini alan ‘Uzaktan Çalışma ve Eğitim
     dönüşümle birlikte ‘Uzaktan Çalışma       Uygulamaları’nın pandemi sonrasında
     ve Eğitim Uygulamaları’, gündeme         da kalıcı hale gelebileceği öngörülüyor.
     oturdu. Tercihten çok, zorunluluk         +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <DQÖNWDû

        ünyada ve Türkiye’de son  hale geleceğini öngörüyor. Öyle  • Ofis kirası, ofis mobilyaları,
        bir yıldır, iş dünyasının ça- ki ulusal ve uluslararası birçok  aylık faturalar gibi maliyetler da-
     Dlışma stratejisi değişti ve   şirket, ‘Uzaktan Çalışma ve Eği- ralıyor.
     ‘Uzaktan Çalışma’ ve ‘Uzaktan  tim Uygulamaları’ sayesinde ça- • Çalıştırılacak işgücü havuzu
     Eğitim’ ve ‘Hibrit Çalışma’ mo- lışanlarının şirket merkezinin  (pazarı) büyüyor.
     delleri yükselen trend haline gel- bulunduğu ülkenin dışında farklı  • İşyerinin zaman ve mekan
     di. Pandeminin zorunlu hale ge- ülkelerde çalışabilmesine olanak  bağımlılığını esnetiyor, zaman
     tirdiği koşullar nedeniyle birçok  tanımaya başladı.      yönetimi işverene geçiyor.
     çalışan ofis, fabrika veya işletme-                • Daha fazla ciro, daha fazla iş
     ye gitmek yerine ‘Uzaktan Çalış- ‘Uzaktan Çalışma ve      tutkusu ve daha yüksek iş tatmini
     ma ve Eğitim Uygulamaları’ kul-  Eğitim Uygulamaları’nın
     lanarak evden çalışıyor. İşletme  yararları
     içi eğitimlerden kişisel eğitimlere  Çalışanlara yararları    Uzaktan çalışma nedir?
     kadar her alanda çalışanların, ki- • Uzaktan çalışma sistemi,   Uzaktan çalışma; işçinin, iş-
     şilerin ve çocukların eğitimleri bu  üretkenliği artırıyor.   veren tarafından oluşturulan
     uygulamalarla veriliyor.     • Daha mutlu, daha az stresli  iş organizasyonu kapsamında
      Pandemide evden/uzaktan ça-  bir iş-yaşam dengesi sunuyor.
     lışma ve eğitim sürecinde; uzak- • Yerelden ve/veya uzaklardan  işini evinde veya teknolojik ile-
                                      tişim araçları ile işyeri dışında
     tan çalışmaya ve eğitime yönelik  iş bulma imkanları genişliyor.  yerine getirmesidir. Teknolojik
     teknolojiler, yazılımlar ve iletişim  Ofis çalışanlarına kıyasla daha  temelli bir gelişmedir ve iş hu-
     süreçleri de farklı bir boyut ka- fazla tasarruf sağlıyor.    kukumuza girmiş bulunmak-
     zandı. Uzmanlar, tüm dünyada ol- • Beslenme giderlerini düşü-  tadır. Uzaktan çalışanlar, işyeri
     duğu gibi Türkiye’de de kullanımı  rüyor.            dışından çalışma hakkı haricin-
     hızla yaygınlaşan ‘Uzaktan Çalış- • Çocuklar için kreş giderini  de emsalleriyle aynı haklara
     ma ve Eğitim Uygulamaları’nın  kaldırıyor.           sahiptir ve işverenin sorumlu-
     pandemi sonrasında da kalıcı   İşverene yararları       luğu altındadır.

                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22