Page 18 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 18

8=$.7$1 d$/,á0$ 9( (ãà7à0     doğuyor.                             Uzaktan eğitim nedir?
      • Fiziksel beyin göçünü azaltı-
     yor.
                                       Uzaktan eğitim öğrenenlerin
      • Zaman yönetimi işverene ge-
                                      zaman ve mekan bağlamında
     çiyor.
                                      birbirlerinden ve öğrenme kay-
      • Daha yüksek çalışan bağlılığı
                                      naklarından uzak olduğu eği-
     oluşturuyor.
                                      tim modelidir. Akademisyenler,
      • Çevreye, insanlara, dünyaya
                                      Avrupa Birliği Uzaktan Eğitim
     yararları: Uzmanlara göre; yılda
                     araçları gibi uygulamalar kulla- Harekât Planı’nda uzaktan eği-
     54 milyon ton sera gazı salınımını
                     nılmalıdır.           tim sisteminin, “Eğitim faaliyet-
     engelliyor. 640 milyon varil petrol
                      • Hukuki sorumluluk: Online  lerinin kalitesini artırmak için
     tasarrufu yaratıyor. Otoyol kulla-
                     ortamlarda gerçekleştirilen top- internet ve çoklu ortam tekno-
     nımını 119 milyar mil azaltıyor.
                     lantılar için; toplantının bir bölü- lojileri kullanılarak kaynaklara
     Elektrik kullanımını 9 ila 14 mil-
                     mü yahut tamamına ilişkin katı- erişim, bilgi değişimi ve işbir-
     yar kilovat/saat azalıyor.
                     lımcıların rızası olmaksızın çeşitli  liğinin sağlanması” olarak ta-
                     vasıtalarla ses, video ve görüntü  nımlandığını ifade ediyor.
      ‘Uzaktan Çalışma ve
                     kaydı alınmasının, saklanması-
      Eğitim Uygulamaları’nda                    internet bağlantısı veya kablosuz
                     nın, ifşa edilmesinin ve bunların
      dikkat edilmesi                        ağ ekipmanı ile desteklenmesi,
                     yapılmasına izin verilmesinin hu-
      gerekenler           kuki sorumluluğu unutulmamalı. Wi-Fi alanının genişletilmesi, her
      • Uzaktan Çalışma ve Eğitim                  yerden bağlanabilir güvenli bulut
     Uygulamaları’nda, şirketler açı- ‘Uzaktan Çalışma ve      sistemleri, internet üzerinden
     sından doğacak riskler ortadan  Eğitim Uygulamaları’,     toplantı ve eğitimleri gerçekleş-
     kaldırılmalıdır: Çalışanların üst- teknolojileri, yazılımları  tirmek için kolay, hızlı, güvenli
     lenecekleri, başta gizlilik olmak                ve verimli Web Konferans Sis-
                      ve çözümleri          temleri, bayi, personel, tedarikçi,
     üzere tüm yükümlülükler sözleş-
                      Uzaktan çalışma teknolojik   müşteri görüşmeleri, eğitimler,
     meye bağlanmalı, teknik önlem-
                     bir çözümdür, teknolojiye ihtiyaç  seminerler, toplantılar ve destek
     ler alınmalıdır. Uzaktan çalışma
                     alanları doğuracaktır. Özetle bu  hizmetleri için çözümler, kul-
     ve eğitim, mümkünse şirket tara-
                     ihtiyaçlar şöyle: “İnternet bağ- lanılması gereken yazılımların
     fından sağlanan bilgisayar, tele-
                     lantısı yavaş olan hanelerin güçlü  uzaktan kullanılacak sistemlere
     fon ve benzeri teknolojik araç ge-
     reçler ile yapılmalı, şirket bilgileri
     açısından güvenlik zafiyetlerine  E-öğrenme sektörü 2020’de 2 kat büyüdü
     izin verilmemelidir. Dışarıdan is-
     tenmeyen erişime karşı korumak   Yeni dünya düzeni İn-        bir ivmeyle neredeyse 2
     için güvenilir bir VPN kurmalı ve  san Psikolojisi ve Liderlik     katı büyüdüğünü anlattı:
     aynı zamanda VPN olmadan hari-  eğitimlerine yönelimi ar-       “E-öğrenme sektörünün
     ci ağlardan kurumsal kaynaklara  tırdı: Dijital dönüşüm sü-      dünyadaki pazar payına
     olan bağlantıları yasaklanmalıdır.  recinin hızlanması ile on-     bakarsak 2015’te 110
     Kişisel e-postalar şirket içi yazış- line eğitim ve danışmanlık  Adnan milyar dolarlık bir paza-
     malarda kullanılmamalıdır.    hizmetlerine yönelimde  Hacıbekoğlu  ra sahipken 2020’ye gel-
      • Çalışanların kullanıcı hesap- büyük oranda artış kay-       diğimizde bu büyümenin
     larının tahmini zor parolalarla  dedildi. İş yapış şekille-      200 milyar dolar seviye-
     korunması sağlanmalı, parola   rinin yeniden yazıldığı yeni dünya  sine çıkmış olduğunu görüyoruz.
     değiştirme sıklığı arttırılmalı.  düzeninde, 18-45 yaş aralığındaki  Türkiye’ye baktığımızda ise
      • Şirket sistemlerine erişim- bireylerin en çok ilgi duyulan alan- 2015’te 50 milyon dolar olan
     lerde ayrıcalıklı yetkilere sahip  lardan biri ise ‘İnsan Psikolojisi ve  pazar payı, 2020’de 110 mil-
     kullanıcı hesaplarının sayısı kı- Liderlik Eğitimleri’ oldu.  yon dolara ulaşmış durumda.
     sıtlanmalı.             “Türkiye e-öğrenme pazarı-  Türkiye’de de 2 katı büyüme gö-
      • Şirket onaylı uygulamalar  nın büyüklüğü 110 milyon do-  züküyor ancak Türkiye’nin aldığı
     kullanılmalı: Uzaktan çalışanlar  lara ulaştı”: Türkiye’nin canlı  pay dünya içerisinde son dere-
     için şirket tarafından onaylanmış  eğitim ve danışmanlık platformu  ce küçük bir paya sahip. Biz de
     depolama platformları, iletişim  Crowia kurucusu Adnan Hacı-  bu fırsatı gördük ve E-öğrenme
     / video konferans araçları, eği- bebekoğlu, e-öğrenme sektörü- alanına yatırım yapmaya karar
     tim uygulamaları, proje yönetim  nün dünyada ve Türkiye’de hızlı  verdik.”

     18 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23