Page 9 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 9

iyi müşteri hizmeti sunmak, ka-
     rar vermeyi geliştirmek ve işinin  Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) işletmelere faydaları nelerdir?
     değerini artırmak, müşterilerini
                       • İşletmelere hız, kalite, ve- neyimini geliştirir.
     daha iyi anlamak için IoT teknolo-
                     rimlilik ve esneklik sağlar.   • İşletmenin daha fazla gelir
     jisini kullanıyor. Özetle; akıllı her
                       • İşletmelere, zaman ve para- elde etmesine yardımcı olur.
     ‘şey’in kalbinde IoT teknolojisi
                     dan tasarruf ettirir.       • Çalışanların verimliliğini
     var. Uzmanlara göre; pandemide
                       • İşletmeler, IoT ile genel iş  artırır.
     birçok şirket, maliyetleri düşür-
                     süreçlerini izleyebilir.     • Daha iyi iş kararlarını ver-
     mek için ‘IoT Uygulamaları’na
                       • Karar vermeyi geliştirmeyi,  meye yardımcı olur.
     daha fazla yatırım yapmayı önce-
                     işin değerini artırmayı sağlar.  • İş süreçlerinin ve operasyon-
     likli planları arasına aldı.
                       • Müşterileri daha iyi anla- ların, üretimin veya hizmetin, ça-
      Püf noktası; siber güvenlik ön-
                     maya yardımcı olur, müşteri de- lışanların takibini kolaylaştırır.
     lemlerini almak: IoT, işletmelere
     karlılık, verimlilik, esneklik, hız
                     demek: Amazon’un tam otomatik  endüstri şirketlerinin iş kararlarını
     kazandırırken dikkat edilmesi ge-
                     süpermarketleri bu alanda en ilgi  daha hızlı verebilmelerini sağlayan
     reken en önemli husus, işletmede-
                     çekici örneklerden.       değerli bilgiler sunarak, verile-
     ki tüm cihazların siber saldırılara
                      • ‘Iot Uygulamaları’ ile geli- ri izleyen, toplayan, değiştiren ve
     daha açık hale gelmesi. Bu neden-
                     şen temassız ödeme yöntemleri,  analiz eden sistemler oluşturmak
     le dijital dönüşümle birlikte işlet-
                     nakitsiz toplum’un habercisi.  için iletişim teknolojileri yoluyla
     melerin, siber güvenlik önlemle-
                      • Akıllı telefonlar, akıllı cihaz- bağlanan bir cihaz ağı. Akıllı fizik-
     rini daha sıkı biçimde takip edip,
                     lar, akıllı ofisler, akıllı binalar,  sel cihazlardan alınan bilgileri top-
     uygulaması büyük önem kazanıyor.
                     akıllı fabrikalar, akıllı şehirler  lamayı sağlayan IoT, böylece olası
                     ciddi bir enerji ve zaman tasar- sorunları ortaya çıkmadan önce
      ‘IoT Uygulamaları’nın
                     rufu, verimlilik ve kaliteyi bera- tespit etmeyi ve onlara çözüm sun-
      2021 gelişimi         berinde getiriyor.       mayı hızlandırıyor.
      Küresel IoT pazarının 2021’de  • Kenar bilişimin (Edge Com-  IoT uygulamaları, herhangi bir
     520 milyar dolara ulaşacağı ve  puting) sağladığı ciddi tasarruf  cihazı (yani “bir şey”) internete
     dünya genelinde 27.1 milyar ağ  ve düşük maliyet avantajıyla öne  (ve / veya birbirine) haberleşme,
     bağlantılı cihaz olacağı ve tüm  çıkacağı öngörülüyor.     dinleme ve / veya görevleri ger-
     ağ bağlantılı cihazların yüzde                  çekleştirme maksadıyla bağla-
     43’ünün mobil bağlantılı hale                  mayı sağlıyor. ‘IoT Uygulamaları’,
     geleceği tahmin ediliyor. Uzman-                 akıllı telefonlardan, akıllı cihaz-
     lara göre; ‘IoT Uygulamaları’nın                 lardan, giyilebilir teknolojilere,
     2021’de  gelişmesi  beklenen                  dronelardan otonom arabalara,
     alanlar ise şöyle:                        otonom cihazlara, akıllı TV’lerden
      • Endüstriyel Nesnelerin İn-                 çamaşır, bulaşık, kahve makine-
     terneti (IIoT) ve otomasyon.                   lerine ve lambalara kadar akla
      • ‘IoT Uygulamaları’, evden                  gelebilecek her türlü sensör, ci-
     çalışmayı daha üretken hale ge-                 haz, makine ve dijital ağı birbirine
     tirecek: Video konferanslar, sa-                 bağlıyor, verileri aktarabiliyor.
     nal toplantı teknolojileri, yapay
     zeka destekli kişisel asistanlar,  ‘Nesnelerin İnterneti’nin   * ‘IoT Uygulamaları’
     daha verimli, kaliteli çalışmaya  (IoT) işlevi ve kapsamı     altyapısı
     olanaklı hale getirirken; şirketler
                      IoT ağlar, gömülü cihazlar ve  ‘IoT Uygulamaları’nın altyapısı
     tarafında ise akıllı ofisler, akıllı
                     yapay zeka gibi ‘etkinleştiriciler’  şu bileşenlerden oluşur:
     binalar, akıllı fabrikalar ve robot-
                     üzerine kurulmuş sürekli gelişen  Dijital veri oluşturma: Fiziksel
     lar, makinelerin bakım ve onarımı
                     bir teknoloji alanı.      nesnelerin dijital nesne haline dö-
     ile operasyonları daha kolay ve
                      IoT uygulamaları nasıl çalışır?  nüştürülmesi için bu nesne üzerin-
     verimli yönetmeyi sağlıyor.
                     Çevrede bulunan cihazlara sen- deki herhangi bir bilginin (sıcaklık,
      • IoT Uygulamaları’na sağlık
                     sörlerin ve yazılımların yerleştiril- ağırlık, hacim, çalışma, duruş gibi)
     alanında yatırımlar hızla artıyor.
                     mesiyle aktive olan teknoloji, bu  işlenebilir sayısal hale dönüştürül-
      • Perakende sektöründe ‘IoT
                     sensörler ve yazılımlar aracılığıyla  mesi gereklidir. Veri kaynağı olarak
     Uygulamaları’ daha verimli, daha
                     cihazların çalışma şekli, nasıl kul- adlandırılan bu nesneler makine,
     güvenli mağazalar, süpermar-
                     lanıldıkları ve çevreleri hakkında  operatör, forklift, aparat, malzeme,
     ketler, depolar, satış hizmetleri
                     bilgileri topluyor ve paylaşıyor. IoT,  ürün veya cihaz olabilir. IIoT uygu-
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14