Page 10 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 10

MAKALE                  Endüstri 4.0 da nereden çıktı?


       Üretim bandınız, hattınız, süreçleriniz, bu süreçlerin içindeki makineler, insanlar,
       yazılımlar, depolar vb. bütün paydaşlar, birbirleri ile dijital olarak konuşabiliyorsa
         bir sonraki aşama için yani Endüstri 4.0’a geçmeye hazırsınız diyebiliriz.

        Endüstri 4.0 terimi ortada yokken              bundan sonraki süreçte epey revaç-
       kimse kimseye, “Sen daha Endüstri               ta olacak konuların başında yer ala-
       2.5’tesin, 3.1’e geçememişsin” de-              cak. Bu analizlerde de elbette yine
       yip etiket koymuyordu. Ne zaman ki              üretimin paydaşları devrede olacak.
       Endüstri 4.0 kavramı popüler olma-              Makinelerin, insanların, operatörle-
       ya başladı, ortalık sanki biraz karış-            rin, süreçlerin (süreçler de bir pay-
       tı. Eskiden hepimizin gündemindeki              daştır çünkü talimatları ve prose-
       asıl konu, endüstriyel otomasyondu.              dürleri tanımlarız), stok yazılımların,
       Basitçe, makineler aralarında ko-               siparişlerin, müşterilerin… Bunların
       nuşsun, anlaşsın, en fazla görsel yol-            tamamının daha önce neyi nasıl yap-
       larla derdini bize anlatabilsin istiyor-           tığını, hangi siparişi hangi hızla yap-
       duk. Sonra hesaplamalar yapılmaya               tığını, nasıl teslim ettiğini, dönemsel
       başlandı. Fabrikalara karne gibi puan             olarak hangi hızlarda hangi perfor-
       verilmeye başladı. “A tesisi Endüstri             mansla çalıştığını, hangi makinenin
                                      veya hangi üretim hattında hangi
       2.3’te kaldı, B tesisi Endüstri 3.4’e  Özgür Aslan
       yükseldi” söylemlerinin hesaplama  BrandIT Mühendislik Kurucusu  ürünü nasıl imal edebildiğini bilerek
       yöntemleri hala tartışmalı bir konu.             gelecek planlaması yapmak gerekir.
       Karmaşık hesaplara gerek yok, üre- re dökülmeye başlandı o zaman biz,  Artık yazılımlar bu planlamaları ya-
       tim sektörünün bakması gereken tek  veriye dayalı analiz yapmaya ve bazı  parken bizlere olağanüstü şekilde
       bir gösterge olmalı: “Üretimin tüm  ciddi kararlar almaya başladık. Yine  destek olabiliyor.
       paydaşları birbirleri ile dijital olarak  korona günlerinde gördük ki, önem- Endüstriyel Nesnelerin İnterneti
       haberleşebiliyor mu?” Bence en te- li olan planlama değil, doğru veriyle  Platformları: Firmalarla görüştü-
                                      ğümüzde şunu anlıyoruz; artık, “Ben
       mel soru budur.        hızlı karar alabilmekmiş. Çünkü ha- bir yazılıma yatırım yapıp yıllarca
        Üretim bandınız, hattınız, süreç- yat öyle sürprizler hazırlıyor ki bizim
       leriniz, bu süreçlerin içindeki maki- titizlikle hazırlanmış planlarımız bir  verdiğim paranın karşılığını çıkar-
                                      makla uğraşmayayım, mümkünse
       neler, insanlar, yazılımlar, depolar vb.  anda anlamsız kalabiliyor. Planları  bana özel olsun. Benim süreçlerimi,
       bütün paydaşlar, birbirleri ile dijital  ne olursa olsun, şu an işletmeler için  benim üretim tarzımı, benim en-
       olarak konuşabiliyorsa bir sonra- en önemli konu plan dışı aksiyonları  düstrime, sektörüme özel bir ürün
       ki aşama için hazırsınız demektir.  hızlıca alabilmek. Bu aksiyonları al- olsun. Kendi gelişimime ve süreçle-
       Popüler söylemle, Endüstri 3.0’ı ta- madan önce de doğru kararları vere- rime göre adapte edebileyim” istiyor.
       mamlamış, Endüstri 4.0’a geçmeye  bilmek. Hızlı karar alabilmek için de  Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Fir-
       hazırsınız diyebiliriz. Daha gelenek- elinizde yeterli miktarda veri olması  malar da hızlı değişmeye çalışıyor.
                      ilk şart.
       sel söylemle; üretim süreçlerinin hiç-            Bugün alıp 5 yıl boyunca hiç değiş-
       bir aşamasında kağıtlarla, e-posta ile  Planları çöpe mi atalım?: Bunları  tiremediği bir yazılımı kullanmak
                      yazarken, planları çöpe atalım demi-
       ya da telefonla bilgi almaya ihtiyacı-            kimseye iyi bir fikir gibi gelmiyor.
       nız yoksa, bugünün şartlarında geçer  yorum. Elbette bir işin, bir kurumun  Abonelik sistemiyle hizmet veren
                      devamlılığı için doğru planlamaya
       not alabilirsiniz. Ancak hala ortada  ve hatta iyi bir detay çizelgeleme  Endüstriyel Nesnelerin İnterneti
       elle girilen veriler, kulaktan kulağa             Platformları bu anlamda en büyük
                      sistemine ihtiyacı vardır. Söylemek
       aktarılan bilgiler varsa; acilen aksi- istediğim karar verirken sıkı sıkıya  yardımcımız. Bir-iki sene boyunca
       yon almazsanız gelecek dönem sınıf-              kullandığınız uygulamaları yeni sü-
                      sadece plana bağlı kalamayız. Asıl
       ta kalabilirsiniz, haberiniz olsun.  olarak dayanağımız anlık veriler ve  reçlere, yeni üretim yöntemlerine
        Koronavirüs örneği: Örneğin; ko- geçmişten biriktirdiğimiz verilerdir.  geçtiğinizde, çok hızlı bir şekilde
       ronavirüs salgınının hemen başında,  Bu sebeple geçmiş veriyle gelecek  web sayfası yapar gibi uygulama
       hazırlıksız yakalanmıştık. Bu yüzden  planlarını daha doğru tahminlemeyi  geliştirebildiğiniz platformlar. Artık
       önce sayıları görmek istedik. “Acaba  sağlayan ‘kestirimci analitik’ kavramı  hız, esneklik ve ölçeklenebilirlik en
       kaç vaka var, vakaların toplam nüfu- artık sıkça karşımıza çıkıyor.  önemli konular.
       sa oranı ne, günlük test sayısı kaç,  Geçmiş veriye dayanarak ge- Yazılımlar iş hayatımızı her gün
       test sonuçlarına göre ölüm ve iyileş- lecek tahminlemesi yapmak veya  biraz daha değiştiriyor, ama biliyo-
       me oranları nedir?” vb.… Ne zaman  gelecekteki olasılıklara göre farklı  ruz ki her zaman aslolan insan ve
       ki bu veriler elimize ulaşmaya başla- senaryolar ve aksiyon planları ha- her şey insan için… Sağlıklı ve güzel
       dı, günlük olarak yayınlandı, grafikle- zırlamak, yani tahmine dayalı analiz  günler dileklerimle.

      10 KobiEfor Dijital (\OÖO
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15