Page 4 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 4

KAPAK                 Suha
                 Onay

                DİA, şirketlere özgürlük vadediyor


                 Bulut teknolojisiyle

           dijitalleşme çözümü sunuyor

      Ölçek bağımsız tüm işletmelere         ilişkileri yönetiminden, servis
      bulut teknolojisiyle kurumsal yazılım      hizmet yönetimine tüm sektörlerden
      hizmetleri sunan DİA Yazılım, mobil,      firmaların dijitalleşmesine yönelik
      e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına       hizmetler sunuyor. DİA Yazılım CEO’su
      uygun sunduğu çözümlerle            Suha Onay, firmalara, “İşine Özgürlük
      muhasebeden, finansa, stok ve          Kat, İşine DİA Kat’ diye sesleniyor.
      depo takibinden, üretime, müşteri         Röportaj: .DGHU .DUDoD\ <ÖOPD]

        İA Yazılım, bulut teknoloji- hizmet veren DİA Yazılım, mobil,  bağımsız olarak her yerde kulla-
        si ile kurumsal yazılım hiz- e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçla- nılabiliyor. Bu nedenle sloganımız
     Dmetleri vermek üzere, Suha   rına uygun sunduğu çözümlerle  da ‘İşine Özgürlük Kat, İşine DİA
      Onay ve alanında uzman mühendis  muhasebeden, finansa, stok ve  Kat’. Bulut teknolojisiyle hizmet
      arkadaşlarının girişimleriyle Anka- depo takibinden, üretime, müşteri  veriyor olmamız nedeniyle, tüm
      ra ODTÜ Teknokent’te 2004 yılında  ilişkileri yönetiminden, servis hiz- kullanıcılarımız özgürce her yer-
      kuruldu. Firma, ticari yönetim sis- met yönetimine tüm sektörlerden  den ve her cihazdan işlerini yö-
      temi olarak her sektörden KOBİ’nin  firmaların dijitalleşmesine yöne- netebiliyorlar” dedi. Onay, bulut
      iş yönetim süreçlerini kontrol ve  lik hizmetler sunuyor.   teknolojisi ve entegre çözümlerle
      takip etmelerini sağlayan, birbiri- DİA Yazılım’ın bir iddiası var.  büyük ve orta ölçekli şirketlerden
      ne entegre çalışan ticari yazılımlar  Ürün ve hizmetlerle ‘şirketleri öz- girişimci KOBİ’lere e-dönüşüme
      geliştiriyor. ERP yazılım firması  gürleştiriyor.’ DİA Yazılım CEO’su  ilk adımı atmalarında öncülük et-
      olarak bulut teknolojisi üzerinde  Suha Onay, “DİA, mekan ve cihaz  tiklerini söyledi.

      4 KobiEfor Dijital (\OÖO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9