Page 5 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 5

İlk 6 ayda yüzde 50 büyüdü
       DİA Yazılım’ın gelişimi rakam-
      lara yansımış durumda. Pande-
      mi sürecine rağmen 2020 yılında
      yüzde 70’lik büyüme sağladıkla-
      rını söyleyen Onay, “Bu bağlamda
      Ar-Ge yatırımlarımızı da hızlan-
      dırdık. Ar-Ge, müşteri hizmetleri,
      satış ve satış destek departman-
      larımızdaki ekiplerimizi büyüte-
      rek yılı tamamladık. 2020’de pan-
      deminin tetiklediği e-ticaretteki
      büyümeye paralel olarak özel-
      likle B2B e-ticaret paketimizi
      B2C’ye de taşıyarak, DİA E-Power
      ürünümüzü faaliyete geçirdik.
      Müşterilerimizin daha esnek ve  na öncülük ediyoruz. Kurumsal  satış, satın alma, faturalama, depo
      etkin raporlamalar alabileceği BI  yönetim sistemi yazılımları ve  yönetimi, muhasebe gibi süreçle-
      teknolojisine olan yatırımlarımız  bulut teknolojisi avantajımız ile  rin tamamını bir yazılım ile kontrol
      da devam etti” diye konuştu.  KOBİ’lerin maliyetlerini düşürüp  edebilmeleri gerekiyor. KOBİ’le-
       2021’in ilk 6 ayında bir önceki  verimliliklerini artırmasını sağ- rin dijitalleşme süreci de burada
      yılın aynı dönemine göre yüzde  lıyoruz. DİA’yı internetin olduğu  başlıyor zaten. Ancak burada çok
      50’lik bir büyüme gerçekleştirdik- her yerde ve her cihazda kullana- önemli bir detay var. Şirket bün-
      lerini açıklayan Onay, 2021 sonu- bilmek de çok büyük bir özgürlük  yesine yatırım yaparak sunucular,
      na kadar da bu rakamın daha da  ve hız sağlıyor. Özellikle pandemi  yedekleme sistemleri, güvenlik ya-
      artmasını beklediklerini açıkladı.  döneminde bu avantaj çok daha  zılımları gibi enstrümanlara yatı-
       Onay, istihdam tarafındaki bü- öne çıktı” dedi.       rım yapmak yerine, bulut teknolo-
      yümeye ve hedeflerine ilişkin ise                jisi ile daha düşük maliyetlere tüm
      şunları söyledi: “2021 yılında yüz- DİA ile Özgürleşen     bu yazılımlara ulaşabileceklerini
      de 30’luk bir artış gerçekleştirdi- Şirketler’ çalışmasıyla  unutmamaları gerekiyor. Biz DİA
      ğimizi söylememiz mümkün. Ar-                  Yazılım olarak şirketlerin, bütün bu
      Ge, satış, satış destek ve müşteri  DİA Yazılım’ı tercih    süreçlerini kolayca yönetebilmele-
      hizmetleri ekiplerimizi büyüttük.  eden firmalar, hangi     rini sağlıyoruz.”
      Yatırımlarımızı sürdürmeyi, tüm  süreçlerde DİA’dan
      ekiplerimizi genişletmeyi ve 2021  faydalandıklarını ve      Pandemi büyüme hızını
      sonuna kadar aktif bayi ağımızı                  arttırdı
      300’e çıkarmayı hedefliyoruz. Öte  işlerini DİA ile nasıl     Covid-19 pandemisi birçok
      yandan 2021 sonuna kadar üze-  çözdüklerini anlatıyor.    sektörü olumsuz etkilerken, bili-
      rinde uzun zamandır çalıştığımız                şim teknolojileri alanında ürün ve
      birkaç yeni ürünü faaliyete geçir- Geçmişten günümüze KOBİ’le- hizmet sunan firmaları ise olum-
      meyi de planlıyoruz.”      rin en büyük sorunlarının başın- lu etkiledi. Gelişmenin rakamlara
                      da ise yetersiz sermaye gücü ge- yansıdığını dile getiren Suha Onay,
       KOBİ’lerde dijitalleşmenin  liyor. Onay, KOBİ’lerin kısıtlı olan  şu bilgileri verdi: “İlk kez ticari
       yol haritası DİA’dan     bu sermayesini doğru kullanması  yazılım kullanacak firmalardan
       Üretimi, istihdamı ve ihraca- gerektiğine işaret ederek, sun- DİA’yı, dolayısıyla bulut bilişimi
      tıyla ülke ekonomisinin bel kemi- dukları hizmetleri şöyle açıkladı:  tercih eden firmalar, pandemi ön-
      ği olan KOBİ’ler, DİA Yazılım için  “Şirket yönetiminde hislere de- cesi döneme göre yüzde 132 artış
      de çok önemli. Dolayısıyla firma,  ğil, raporlara ve verilere dayalı  gösterdi. Dijital dönüşümü de-
      her büyüklükteki KOBİ’ye yöne- bir yönetim sergilemeleri de çok  vamlı erteleyen firmalar, pandemi
      lik özel çözümler sunuyor. Suha  önemli. Bu yüzden şirketlerinde- ile beraber uzaktan çalışmak zo-
      Onay, “Kullandığımız bulut tek- ki tüm departmanlardaki verileri  runda kalınca, dijital dönüşüm de
      nolojisi ve sunduğumuz entegre  saklayabilecekleri ve raporlaya- hızlandı. Çok sayıda firma uzaktan
      çözümler ile büyük ve orta ölçekli  bilecekleri bir yazılım kullanma- çalışma fikrine ısındı ve uzak-
      şirketlerden, girişimci KOBİ’lere  ları gerekiyor. Stok ve hizmeti  tan çalışmanın belli başlı küçük
      e-dönüşüme ilk adımı atmaları- tanımlama, sipariş alma, üretim,  problemlerini kolayca aşabildi.
                                           (\OÖO   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10