Page 6 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 6

KAPAK                         bir gıda toptancısı veya  sipariş alabiliyor. Hem Android
                         büyük bir inşaat firması  hem de İOS’da etkin bir şekilde
                         düşünün. Tamamına hi-  DİA’yı kullanabiliyorlar.”
                         tap edebilecek esneklikte
                         yazılım çözümlerini ta-   Yıl sonunda 300 bayiye
                         mamen bulut teknolojisi   ulaşılacak
                         üzerinden hizmet olarak   DİA, üyelerine bayileri üzerinden
                         sunuyoruz. Sunucular, ye- satış yapıyor. Şu anda Türkiye’nin
                         dekleme sistemleri, virüs  hemen hemen her yerinde bayileri
                         programları gibi sorun- bulunuyor. Firmanın hem ilk satışı
                         lardan müşterimizi ERP  hem de satış sonrası desteğini ba-
                         noktasında kurtarıyoruz.”  yiler üstleniyor. Şu anda yaklaşık
                                      250 bayilerinin bulunduğuna deği-
                          Ar-Ge’de ve      nen Onay, bayileri için yürüttükleri
                          mobil         çalışmaları ise şöyle açıkladı: “Bu
                          uygulamalarda     sayıyı yıl sonuna kadar 300’e çıkar-
                          iddialı        mayı hedefliyoruz. İş ortaklarımızı
                          Ar-Ge, DİA Yazılım’ın  da geliştirmek için sürekli eğitim
                         en güçlü yanını oluştu- programları düzenliyoruz. Hem
                         ruyor. Onay, “Bu nedenle  DİA ile ilgili eğitimler alarak ilgili
                         DİA, Türkiye’nin bulut tek- konuda uzmanlaşıyor ve belli sı-
                         nolojisiyle hizmet veren  navlardan geçerek sertifika alma-
                         en gelişmiş ERP yazılımı  ya hak kazanıyorlar hem de işlerini
                         konumunda” dedi. TÜBİ-  geliştirmelerine yardımcı olacak
                         TAK ve Avrupa Birliği des- farklı konularda da eğitimler alı-
                         tekli uluslararası Ar-Ge  yor. Geçtiğimiz yıl temel finans ve
                         projelerinde aktif olarak  dijital pazarlama eğitimleri verdik.
                         yer alarak da teknolojik  Bu sene de kapsamlı bir satış eği-
                         know-how’larını  sürekli  timiyle devam ediyoruz. Aynı şe-
                         beslediklerinin altını çizen  kilde çözüm ortaklığı tarafımızı da
                         Onay, ayrıca üyelerinden  geliştirerek, üyelerimizin çözüm
                         gelen talepler doğrultu- ortaklarımızın geliştireceği enteg-
                         sunda sürekli yeni ürün- re ürünlerden de faydalanmalarını
                         ler geliştirmeye devam  istiyoruz.”
                         ettiklerini, taleplere cevap
      Yerleşik yazılımlar kullanan ya da   verebilmek için de Ar-   Hem ERP hem de
                                       e-fatura entegratörü
      her şeyi insan gücüyle yürütmeye  Ge ekibini sürekli büyüttüklerini
      çalışan şirketler, dijital dönüşümü  kaydetti.          hizmeti veriyor
      daha fazla erteleyemeyeceklerini  Mobil uygulamalarda da iddi-  DİA; mobil, e-ticaret ve
      fark ettiler. Basit bir örnekle, fa- alı olduklarını dile getiren Onay,  e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun
      tura kesmek için bile ofise gitmek  şunları kaydetti: “Masaüstünde  olarak sunduğu çözümlerle; her
      zorunda olan firmalardan çok sa- yapılabilen tüm işlemler mobil  sektörden KOBİ’ye verimlilik,
      yıda başvuru aldık.”      cihaz ile de yapılabiliyor. Bu üye- maliyet avantajı ve veri güvenliği
       Şu anda stok, muhasebe veya  lerimize çok büyük bir özgürlük  sağlayarak yerden, zamandan,
      CRM programı olarak Türkiye’de  ve hız sağlıyor. Mobil birçok farklı  mekandan ve cihazdan bağımsız
      bir çok yazılım var. Onay, sektö- sektörde çok işlevsel bir şekilde  olarak kullanıcıları firmalarını
      rün en büyük yazılımlarının halen  kullanılıyor. Şirket yöneticile- yönetebilmelerine olanak sağlı-
      30 yıl öncesinin lokal teknolojileri  ri anlık ciro ve satış bilgilerine  yor. DİA’nın verdiği hizmetler fir-
      ya da basit süreçleri bulut tekno- ulaşıp, e-fatura gönderip, ekibin  maların ihtiyaçlarına göre birkaç
      lojisiyle yürütmeye çalıştıklarına  performansını kontrol altında tu- farklı kategoriye ayırılıyor.
      dikkat çekerek, kendi farklılık- tarken, depo sorumluları mobil  Suha Onay, “DİA Yazılım olarak,
      larına değindi: “DİA, sektörünün  cihazlarıyla mal kabul işlemle- Gelirler İdaresi Başkanlığı’ndan
      bulut teknolojisi ile çalışan en  rini tamamlayabiliyor, saha satış  izin almış hem ERP hizmeti hem
      gelişmiş ERP’si konumunda. Kü- ekipleri sipariş alabiliyor, resto- de E-Fatura Entegratörlük hiz-
      çük bir restoran, orta büyüklükte  ranı olan üyelerimiz de masada  meti veren çok az firmadan bi-

      6 KobiEfor Dijital (\OÖO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11