Page 9 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 9

güvenceye alabiliyor, bakım hiz- ma sunabiliyor. Ayrıca bulut yer- geri kazanabiliyor.
      metine erişebiliyor ve destek an- lisi yaklaşım geliştirerek şirket  Eğitim ve sertifikasyon program-
      laşması imzalayarak yoluna Red  ve müşterileri için önemli olan  larımızla şirketlere birinci elden
      Hat’in uzmanlığından güç alarak  ürünleri her zaman aynı perfor- kurslar vererek ve sınav yaparak
      devam edebiliyor. Bu sayede ya- mansla ulaştırabiliyor. Ek olarak  teknolojimize yapılan yatırımdan
      ratıcı fikirlerin inovasyona dönüş- süreçlerini otomatikleştirerek alınan faydayı en yüksek seviyeye
      mesine yardımcı oluyoruz.    manuel yapılan işleri azaltıyor ve  çıkaracak becerileri elde etmele-
                      BT ekibinin üstündeki yükü azal- rini sağlıyoruz. Bu eğitimlerimiz ve
       Pandemi ile birlikte eskiye  tabiliyor. Böylece BT ekipleri de  sınavlarımız sadece yeni teknoloji-
       oranla daha fazla ön plana  kurumun yeni hedeflerine odak-  leri kullanmaya başlayan şirketlere
       çıkan dijital dönüşüm ihtiyacı  lanma imkanı elde ediyor.  değil, kendi becerilerini geliştirmek
       ve bunun giderilmesinde açık   Maliyet ve zaman tasarrufu sağ- isteyen kişilere de hitap ediyor.
       kaynağın rolü nedir?     lıyor: Bağımsız araştırma şirketi
       Dijital dönüşüm, şirketlere ino- Forrester’a göre Red Hat Consul- Red Hat Türkiye’nin gelecek
      vatif ürünler, hizmetler, daha iyi  ting hizmetimiz ve gelişmiş kontey- dönem hedefleri nelerdir?
      çalışma yöntemleri ve çevik ku- ner platformumuz Red Hat OpenS-  2020 hem bizim hem de tüm
      rumsal modeller üzerinden                     dünyanın değişimlere ayak
      yeni fırsatlar yaratma imkanı                   uydurduğu bir yıl oldu. Pan-
      sunuyor. Özellikle içinde bu-                   deminin yaşandığı bu süreçte
      lunduğumuz süreçte online                     çalışanlarımızın sağlığı tar-
      dünyanın daha da büyüme-                      tışmasız bir şekilde ilk önce-
      siyle şirketler, rekabet avan-                   liğimiz oldu. Bugün fiziksel
      tajı kazanabilmek için dijital                   olarak yanlarında olamasak
      dönüşüm   yolculuklarında                    da her zaman destek oldu-
      gaza bastı. Ancak dijital dönü-                  ğumuzu hissettiriyoruz. 2021
      şümün sadece teknolojiden                     için öncelikli hedeflerimiz ise
      ibaret olmadığını unutmamak                    yerel yatırımlarımızı, ülke-
      gerekiyor. Dijital dönüşüm                     mizdeki varlığımızı ve ülke-
      yolculuklarında açık kaynak                    mize sunduğumuz katkıları
      teknolojilerinden faydalanan                    güçlendirme olmak üzere üç
      şirketler, kültürlerini de içine
                                       başlık etrafında şekilleniyor.
      alacak şekilde kapsamlı ve
                                         Bu yıl Türkiye’deki iş ortak-
      eksiksiz bir gelişim sürecine                   larımıza yaptığımız yatırımların
      girebiliyor.                            sayısını, miktarını ve iş ortakla-
       Red Hat Consulting hizme-
                                       rımızın uzmanlık alanlarını daha
      timizle teknik uzmanlıktan çok
                                       da artıracağız. Çünkü şirketler
      daha fazlasını sunarak şirket-
                                       açık kaynağın inovasyon potan-
      lerin bir parçası gibi çalışıyo-
                                       siyelinden avantaj elde edebil-
      ruz. Böylece süreçlerini şirke-
                                       mek için açık kaynak teknoloji-
      tin içinden dönüştürüyoruz ve
                                       leriyle daha fazla proje yapıyor.
      BT stratejilerinin ölçeğini artı-
                                       Bunun yanında her sektörde
      rıyoruz. Şirketlerin platform-
                                       referans müşteri edinmeyi, ül-
      larını modernleştirmelerine,
      modern uygulama geliştirme                     kemizdeki önemli markalarla
      yöntemlerini kullanmalarına,  Haluk                tüm dünyaya duyurabileceğimiz
                     Tekin
      BT otomasyonunu uygulama-                     öncü projeler ve uygulamalar
      larına ve dijital yolculuklarında                 geliştirmeyi hedefliyoruz.
      ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. hift, geliştiricilerin her uygulama  Ek olarak ülkemizdeki çalışan
       Dijital dönüşümlerinde Red  için hazırladığı planlara, belgelere  sayımızı artırmayı, ekibimizi büyüt-
      Hat’le çalışan şirketler, kendileri  ve tasarıma harcadığı zamanı yüz- meyi ve müşterilerimizin tüm is-
      büyüdükçe onlarla birlikte büyü- de 80 azaltıyor. Aynı zamanda uy- teklerine Türkçe konuşan bir ekiple
      yen mimarilerle hibrit bulutun çe- gulama geliştirme, test ve hizmete  cevap vermeyi planlıyoruz. Tüm bu
      vikliğine sahip olabiliyor. Böylece  alma döngülerini de hızlandırarak  hedeflerimiz sayesinde ülkemizde-
      şirket içi donanımın ve yazılımın  uygulamaların ilk geliştirme mali- ki iş ortaklarını, müşterileri ve eki-
      oluşturduğu sınırların ötesine  yetini de yüzde 60 azaltıyor. Böylece  bimizi içeren kapsamlı bir strateji
      geçen özellikleri hızlıca kullanı- şirketler, yaptığı yatırımı 17 ayda  oluşturuyoruz.
                                           (\OÖO   KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14