Page 4 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 4

KAPAK                JURCOM ve Özdilek Hukuk Bürosu
               Kurucu Ortağı Avukat Hafize Özdilek;

            “En büyük GRC hizmetleri


        sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz”     Türkiye’deki tek GRC şirketi olma        düzenleyici regülasyon ile ilgili en
     özelliğiyle öne çıkan JURCOM,          büyük GRC hizmetleri sağlayıcısı
     işletmelere düşük maliyetlerle ciddi      olmak ve bunu yaparken de tüm GRC
     regülasyon risklerinden korunma         hizmetleri ile ilgili yazılım çözümlerini
     avantajı sağlıyor. JURCOM ve Özdilek      geliştirmek, böylece regülasyon ile
     Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat        gerçek hayat arasındaki uyum bağını
     Hafize Özdilek, nihai hedeflerinin;        en somut şekilde hayata geçirmek
     hedef coğrafyalarda uluslararası        olduğunu söylüyor.


                                        URCOM ve Özdilek Hukuk
                                        Bürosu Kurucu Ortağı Avu-
                                     Jkat Hafize Özdilek ile Hol-
                                     landa merkezli AKHADIA Holding
                                     bünyesinde kurulmuş JURCOM
                                     ve Jurcom Teknoloji A.Ş.’nin
                                     2022-2023 hedeflerini ve işlet-
                                     melere sundukları hizmet ve çö-
                                     zümleri konuştuk.
                                      JURCOM ve Özdilek Hukuk Bü-
                                     rosu Kurucu Ortağı Avukat Hafize
                                     Özdilek, “Hollanda Lahey mer-
                                     kezli JURCOM, Hollanda merkezli
                                     AKHADIA Holding bünyesinde ku-
                                     rulmuş bir GRC (yönetişim risk ve
                                     uyum hizmetleri) şirketidir. Ulus-
                                     lararası düzenleyici regülasyona
                                     tabi tüm sektörlere danışmanlık
                                     hizmetleri ile beraber ilgili danış-
                                     manlık alanına özgü yazılım çö-
                                     zümleri sunuyoruz” dedi.

                                      Türkiye pazarında
                                      300 aktif müşteri
                                      Şu an sadece Türkiye pazarın-
                                     da 300 aktif müşterileri bulun-
                                     duğunu belirten Hafize Özdilek,
                                     “Hollanda ve Türkiye ekiplerimiz
                                     tüm hızıyla büyümeye devam et-
                                     mektedir. Lahey merkez dışında
                                     İstanbul’da Jurcom Teknoloji A.Ş.
                                     isimli firmamız üzerinden hiz-
      Hafize                             metlerimizi Türkiye pazarına su-
      Özdilek                            nuyoruz” açıklamasını yaptı.

     4 KobiEfor Dijital .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9