Page 5 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 5

Hafize Özdilek, müşterilerine  Mevzuat Ambarı modülleri bu-  dikkat çeken Hafize Özdilek, “Bu
     kişisel veriler, karbon emisyonla- lunmaktadır. Bu yazılım bir uyum  nedenle bu alanda ilk ve tek olma
     rı, AML/KYC gibi finansal regülas- projesine bütçe ayıramayacak  özelliğimizi devam ettiriyoruz.
     yonlar konusunda ve bu regülas- durumda olan veya bütçe ayır- Sunduğumuz hizmet bir hukuk
     yonlara uyum, mevcut durumun  makla birlikte etkin bir şekilde  hizmeti olmadığı gibi tek başına
     denetimi, risk değerlendirme ve  uyum çalışmalarını yürütmek  tümüyle bir teknik hizmet de de-
     eğitim hizmetleri sunduklarını dile  isteyen firmalara bizim DPAAS  ğil. GRC alanı tamamen multidi-
                                     sipliner bakış açısı gerektiren ve
     getiriyor. Bu hizmetleri verirken de  model dediğimiz yani bir hizmet  regülasyonlar ile bunların ger-
     konulara özgü yazılım çözümlerini  olarak buluttan veri mahremiye-
                                     çek hayata uyarlanması arasın-
     de müşterilerine sunduklarını ifa- ti hizmeti sunulması modelinde  da köprü kuran bir alandır. Bu
     de eden Hafize Özdilek, “Örneğin;  sunduğumuz ve maliyet avantajı-
                                     nedenle Türkiye’de bir kıyaslama
     kişisel verilerin yönetimi alanında  nın yanı sıra regülasyon risklerini  yapılabilecek rakibi bulunma-
     kendi geliştirdiğimiz KVKKOBİ ya- minimize eden bir yazılımdır. Bu  maktadır” diye konuştu.
     zılımımızı, bilgi güvenliği alanın- nedenle şirketler hem kişisel ve-
     da iş ortağımız INFOGNITO’nun  riler mevzuatına düşük maliyetle  “KVKKOBİ yazılımının
     veri maskeleme yazılımını, açık  uyumlu olmak hem de regülas-  Türkiye’de muadili yok”
     bankacılık alanında iş ortağımız  yon risklerinden kaçınmak için  Hafize Özdilek, KVKKOBİ yazı-
     PaymentComponents’in API yö-  bu yazılımı kullanmalıdır.”   lımının ise ilk DPAAS model veri
     netişim yazılımını kullanıyoruz”                mahremiyeti yönetimi yazılımı
     diye konuştu.           JURCOM; Türkiye’deki     olduğunu vurgulayarak, yazılımın
                      tek GRC şirketi        bu modeli nedeniyle Türkiye’de
      Özgün yazılım KVVKOBİ;     Şu an Türkiye’de JURCOM’dan  herhangi bir muadili de bulun-
      düşük maliyetle riskleri   başka GRC şirketi bulunmadığına  madığını dile getirdi.
      minimize ediyor
      Kendi geliştirdikleri KVVKOBİ
     yazılımlarına ilişkin ise şu bilgi-
     leri paylaşan Hafize Özdilek, yazı-
     lımın şirketlere sunduğu avantaj-
     lara da değindi: “KVKKOBİ, 6698
     sayılı Kişisel Verilerin Korunması
     Kanunu ile getirilen yükümlülük-
     lerin şirket içinde yönetilebilme-
     si için geliştirilmiş bir yazılımdır.
     Yazılımda, envanter/KVKK m.11/
     Soru-Cevap/Doküman Ambarı/
                                         .DVÜP   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10