Page 6 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 6

KAPAK                                      • Son olarak Türk Kişisel Ve-
                                     rileri Koruma Kanunu’nun Ni-
                                     san 2022’de değişecek olması ile
                                     birlikte bu yeni Kanun’a uyum ve
                                     özellikle mahremiyet tasarımı/
                                     privacy by design konusunda uy-
                                     gulamalarda öncü olma hedefi-
                                     miz bulunmaktadır.
                                      • İklim değişikliği ve karbon
                                     emisyonları konusunda geliştir-
                                     mekte olduğumuz karbon ayak
                                     izi tespit, karbon off-set meka-
      JURCOM’un           delde video eğitim, ölçme ve de- nizması ve bunlarla bağlantılı
      gelecek dönem hedefleri    ğerlendirme hizmeti de vermeye  bir sigorta yazılımı için de projeyi
      “JURCOM, 2022 yılında kişisel  başlayacaktır.        başlatmış bulunuyoruz.
     veriler alanında sahip olduğu li- • AB’nin (Avrupa Birliği) DPO  • JURCOM 2023’te Türkiye’nin
     derliğini karbon emisyonları ve  (veri koruma görevlisi) hizmeti ko- en büyük ve en kapsamlı GRC şir-
     iklim değişikliği ile ilgili uyum  nusunda Türk şirketlerini bilinç- keti olarak 140 kişilik bir istihdam
     alanlarında da göstermek iste- lendirme çalışmalarımız meyvesini  hedefine ulaşmak istemektedir.
     mektedir” diyen Hafize Özdilek,  vermiş ve çok sayıda şirketin DPO  • Diğer yandan AKHADIA HOL-
     2022 ve 2023 yılına ilişkin gelecek  hizmetleri JURCOM tarafından  DING olarak Avrupa ve Türkiye
     dönem hedeflerini şu sözlerle  verilmeye başlanmış olup 2022  pazarları dışında Arap yarımada-
     açıkladı:            yılında bu konuda da tek olmanın  sı ve Kuzey Afrika’daki pazarlara
      “• Ayrıca yeni bitirdiğimiz JUR- getirdiği avantajla en az 200 Türk  GRC açısından JURCOM üzerin-
     COM ACADEMY eğitim platfor-   şirketini AB’de temsil etme he- den genişleme planlarımız hali-
     mumuz üzerinden de Türkiye’de  defimiz bulunmaktadır.      hazırda yapılmış bulunmaktadır.
     yine benzeri olmayan bir mo-   • Yine geliştirmesine devam
                           ettiğimiz ‘rıza yö-  • Nihai hedefimiz, hedef coğ-
                           netim’ sistemi ile  rafyalarda uluslararası düzen-
                           özellikle sağlık ku- leyici regülasyon ile ilgili en bü-
                           ruluşlarındaki has- yük GRC hizmetleri sağlayıcısı
                           ta onam formları-  olmak ve bunu yaparken de tüm
                           nın ve KVKK onam  GRC hizmetleri ile ilgili yazılım
                           formlarının yönetil- çözümlerini geliştirmek, böylece
                           mesinde öncü fir-  regülasyon ile gerçek hayat ara-
                           ma olmayı hedefle-  sındaki uyum bağını en somut şe-
                           mekteyiz.      kilde hayata geçirmektir.”


       İşletmeler KVKK ve GDPR’ye uyum sürecinde neler yapmalıdır?

       Türkiye’de işletmeler, dijital  mu da dikkate almak zorunda.  idari tedbirleri hayata geçirme-
      dönüşüm sürecinde KVKK’ya     Hafize Özdilek, işletmelerin  leri gerekmektedir. Ancak bütün
      (Kişisel Verilerin Korunması  KVKK ve GDRP sürecinde neler  bunlar için öncelikle yapılması
      Kanunu) uyumlu hareket etmek  yapmaları gerektiğine ilişkin şu  gereken şey iş süreçlerinin ki-
      zorunda. Özellikle Avrupa Birliği  bilgileri paylaştı: “Öncelikle iş- şisel veri mevzuatı açısından
      (AB) ağırlıklı ihracat yapan işlet- letmelerin bir kişisel veri işleme  analiz edilmesi ve risklerin
      meler ise Avrupa genelinde AB  envanteri hazırlamaları, VERBİS  tespit edilmesidir. Bu nedenle
      vatandaşlarının kişisel verilerini  isimli devletin açtığı sisteme  JURCOM, bu alanda yüzlerce fir-
      korumaya yönelik oluşturulmuş  kayıt zorunlulukları varsa bunu  mada iş süreç analizlerini bizim
      ve 2018’de AB’ye üye ülkeler- yerine getirmeleri, Kanun’un  kendi yöntemimiz olan ‘veri kat-
      de uygulamaya giren yönetme-  emrettiği politika ve prosedürle- man analizi’ metoduyla yaparak
      lik olan GDPR’ye (General Data  ri hazırlayarak hayata geçirme- büyük bir know-how edinmiştir.
      Protection  Regulation-Genel leri ve Kişisel Verileri Koruma  Bu riskleri yönetmek üzere de
      Veri Koruma Yönetmeliği) uyu- Kurulu’nun yayınladığı teknik ve  KVKKOBİ’yi geliştirmiştir.”


     6 KobiEfor Dijital .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11