Page 7 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 7

JURCOM’dan Türkiye ve
      Avrupa’da operasyonel
      güç ve know-how
      ayrıcalığı
      JURCOM, düşük maliyetler-
     le ciddi regülasyon risklerinden
     korunma avantajı sunuyor: Hafi-
     ze Özdilek, sundukları hizmet ve
     çözümlerin KOBİ’lere sağladığı
     katkılara ve avantajlara da de-
     ğinerek, “KOBİ’ler JURCOM ile
     çalışmaları halinde hem Türkiye
     hem de Avrupa için en doğru ve
     güncel bilgileri ve uygulamaları
     edinme şansını yakalayacaklar,
     gelişmelerden düzenli olarak ha-
     berdar olacaklar ve gerçekten
     düşük maliyetlerle ciddi regülas-
     yon risklerinden korunacaklardır.
     Ayrıca Avrupa Birliği ile işbirliği
     yapmaları durumunda hem Türki-
     ye hem AB için ayrı ayrı firmalarla
     çalışmak zorunda kalmayacaklar,
     JURCOM’un hem Türkiye hem de
     AB’deki operasyonel gücünden ve
     know-how’ından faydalanacaklar-
     dır” açıklamasını yaptı.

      JURCOM ile çalışmanın
      konforu
      Farklı coğrafyalar, diller ve
     çalışma tarzlarında da aynı dili
     konuşan ve tek elden hizmet:
     Özellikle dijital dönüşen ve Avrupa
     Yeşil Mutabakat’a uyum hazırlı-
     ğındaki işletmelerin önümüzdeki
     dönemde de ihracatlarını sürdü-
     rebilmeleri için GDPR’ye uyumlu
                     bon emisyonları, sürdürülebilirlik,  rına sahip ve farklı dillerdeki kişi
     hale gelmeleri gerektiğini anım-
                     finansal regülasyonlar gibi konu- ve firmalarla çalışma zorluğunun
     satan Hafize Özdilek, JURCOM’ın
                     larda da tek elden ve doğrudan  yerine kendilerini iyi tanıyan, aynı
     müşterilerine sunduğu hizmetle-
                     JURCOM’dan Türkçe destek ala-  dili konuşan ve tek elden hizmet
     rin ve çözümlerin farkını şu söz-
                     bileceklerdir. Böylece farklı coğ- veren bir firmayla çalışmanın
     lerle anlattı: “JURCOM, AB men-
                     rafyalarda, farklı çalışma tarzla- konforunu yaşayacaklar.”
     şeli bir firma olmasından dolayı ve
     doğrudan GDPR uyumu alanında
     uzman olmasının yanı sıra Birle-
     miş Milletler Sürdürülebilir Kal-
     kınma Amaçları, İklim Anlaşması
     ve Yeşil Mutabakat gibi süreçlerde
     de uyum hizmetleri verdiği için,
     Türk şirketlerinin yaptıkları iş-
     ler nedeniyle AB mevzuatına tabi
     hale gelmeleri durumunda hem
     Türkiye’de hem AB’de sadece ki-
     şisel veriler alanında değil, kar-
                                         .DVÜP   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12