Page 5 - Dijital KobiEfor-Aralık 2021
P. 5

leri 1600’ün üzerinde. Geçtiğimiz  maları, yapay zeka, telekom ve  cerrahi müdahale gibi uygulama-
        yıl Ar-Ge harcamaları, özel sek- network uygulamaları, gömülü  ları mümkün kılarak sektörler-
        törün öncülüğünde bir önceki yıla  sistemler, web teknolojileri, siber  de dönüştürücü etkisiyle 5G’nin
        göre yüzde 20 artarak 55 milyar  güvenlik, analitik modeller, opti- 2035’e kadar 3.8 trilyon dolar
        Lira’ya yükseldi. Ar-Ge harcama- mizasyon ve simülasyon model- ekonomik etki ve 22.8 milyon is-
        larının milli gelire oranı binde 5’ten  leri ve eğitim teknolojileri izliyor.  tihdam yaratması bekleniyor.
        yüzde 1.09’a çıktı. Ar-Ge istihdamı  Rapora göre; Türkiye BİT sek- Siber güvenlik ve veri gizliliği
        6 kat artarak 200 bine, yerli patent  töründe öne çıkan gelişmeler:  teknolojileri: 2020-2026’da yıllık
        sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200’e  Uzaktan çalışma ve uzaktan eği- yüzde 7.7 büyümeyle 2026’daki pa-
        ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi viz- tim, fiziksel dünyada sosyal me- zar büyüklüğünün 270 milyar dolar
        yonuyla dijital dönüşüm, yeşil dö- safe, sanal sosyal hayat, güçlü  olması bekleniyor. Covid-19 ile si-
        nüşüm, yapay zekâ, elektrikli ve  M&A aktivitesi ve Türkiye’nin ilk  ber saldırılar (fidye yazılımı saldı-
        otonom araçlar, hatta uçan araba- unicornu, e-ticaretin yükselişi,  rılarında yüzde 60) ve saldırılarda
        larda firmalar ciddi çalışmalar yü- artan veri kullanımı ve telekom  yeni yazılım ve metotların kullanım
        rütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı  şirketlerinin güçlü 2020 perfor- oranı (Pandemi öncesi yüzde 20,
        Mustafa Varank, dijital dönüşümde  mansı. Türkiye’de e-ticaretin ve  sonrası yüzde 35) artmış.
        Türkiye’yi kritik teknolojilerin pa- bununla birlikte internetten yapı- Yapay zeka: 2020-2024’te yıllık
        zarı değil üretim üssü yapmak için  lan kartlı ödemelerin hızlı büyü- yüzde 21.7 büyümeyle 2024’te pa-
        işletmelere büyük çaplı destek- mesi bilgi teknolojileri pazarında,  zar büyüklüğünün 110 milyar do-
        ler sağladıklarını ifade ediyor. Ya- donanım, yazılım ve hizmet alt  lara ulaşması bekleniyor. Yapay
        pay zekânın doğru yönetişimi için  sektörlerindeki harcamaları des- zekanın 3 yıl içerisinde şirketle-
        Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte  teklemesi bekleniyor.    rini dönüştüreceğini belirten şir-
        Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni ya-
        yımladıklarını, elektrikli ve otonom
        araçlarda TOGG’un, seri üretim
        bandından ineceği günlere hız-
        la yaklaşıldığını, Türkiye’de milyar
        dolar değerlemeye ulaşan start-
        up’ların turcornların sayısının 5’e
        ulaştığını açıkladı.
         Türkiye BİT sektörü: TÜBİSAD’ın
        (Bilişim Sanayicileri Derneği) Delo-
        itte işbirliğiyle hazırladığı TÜBİSAD
        2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
        Sektörü Pazar Verileri ve Trendle-
        ri Raporu’na göre; 2020’de Türkiye
        bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
        sektörü bir önceki yıla göre yüzde
        22 büyüyerek 189 milyar TL (bilgi  Sektörde öne çıkan      ketlerin oranı yüzde 75, endüst-
        teknolojileri 68.9 milyar TL, ileti- teknolojiler, pazar trendleri  rilerini dönüştüreceğini belirten
        şim teknolojileri 120.1 milyar TL)  ve dönüştürücü etkileri   şirketlerin oranı ise yüzde 61.
        büyüklüğe, sektörün toplam ih-   Rapora göre; 5G ve fiber inter- Akıllı uç bilişim: 2021-2027’de
        racatı ise 10.5 milyar TL’ye, top- net, nesnelerin interneti, akıllı  yıllık yüzde 24 büyümeyle akıllı
        lam istihdamı yüzde 7 büyümey- uç bilişim, yapay zeka, siber gü- uç bilişim pazar büyüklüğünün
        le 158 bin kişiye ulaştı. Rapora  venlik ve veri gizliliği teknolojile- 43 milyar dolara ulaşması bek-
        göre, yerli ürünlerin ağırlığı, bilgi  ri hem pazar büyüme beklentisi  leniyor. 2025’te bağlı cihazlar ta-
        teknolojileri içerisinde hizmet  ve adaptasyon hem de sektörler  rafından üretilen verinin 2019’da
        ve yazılım kategorilerinde daha  üzerindeki dönüştürücü etkisi ile  üretilenin 4 katı seviyesine ulaş-
        yüksek. Çalışmaya katılan şirket- öne çıkan teknolojiler.    ması ve 55.7 milyar adet bağlı ci-
        lerden yazılım alanında faaliyet  5G ve fiber internet: 2020-  haz tarafından yaklaşık 73.1 zet-
        gösterenler arasında ERP / CRM,  2025 arasında yıllık yüzde 156  tabyte veri üretilmesi bekleniyor.
        bankacılık /finans uygulamaları,  büyümeyle 2025’te, 176 milyar  Nesnelerin interneti: 2020-
        iş zekası ve veri entegrasyonu  dolar büyüklüğe ulaşması bek-  2025’te yüzde 89 büyümeyle
        alanları öne çıkıyor. Onları; üre- leniyor. Akıllı şehirler, otonom  2025’te cihaz sayısının 16.4 mil-
        tim, lojistik ve ulaştırma uygula- araçlar, akıllı fabrikalar, uzaktan  yar adet olması bekleniyor.

                                            $UDOÜN   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10