Page 6 - Dijital KobiEfor-Aralık 2021
P. 6

'à-à7$/ /à'(5/à.        Çizdiği vizyonla
        işletmeleri geleceğe taşıyor:
        Dijital Liderlik
        Pandemi ile birlikte hızlanan
        dijitalleşme fırtınasında iş dünyasının
        liderlik paradigması değişti; yerini
        ‘Dijital Liderlik’ aldı.


          üreselleşen Dünya’da iş-  sorunlara duyarlı, sürdürülebi- ler, bilgi ve iletişim teknolojilerini
          letmeler ve organizasyon- lirlik ilkelerine bağlılık gibi özel- kullanarak toplum üzerinde bir etki
       Klar bir yöneticiden çok bir   liklerin yanı sıra ‘Dijital Liderlik’;  yaratıp hedeflerine varmak için ko-
        lidere ihtiyaç duyuyor. Çalışanla- karbon nötr şirket olmak, 5G’ye  şuyor. ‘Dijital Liderlik’, bilgi toplu-
        rın bireysel güçlerini farklı yön- geçmek, 6G’ye hazırlanmak, ta- munun temelindeki altyapıları da
        temlerle harekete geçirebilme  mamen yüzde 100 bulutta ve di-  yönetebilen operasyonel uygulama
        becerisine sahip liderler, işlet- jitalleşmiş süreçler, yapay zeka  ve faaliyetleri içeriyor.
        melerini geleceğe taşıyacak. Di- destekli cobot, bot ve robot gibi
        jitalleşme bütün Dünya’yı olduğu  teknolojiler, büyük veri, blokzin- Dijital Liderlik özellikleri
        gibi şirketleri ve organizasyonları  cir teknolojilerine hakimiyet, tek- • Dijitalin insanları ve çalışma
        da etkiliyor ve buna uygun lider- nolojik altyapı ve yetenekli insan  biçimlerini dönüştürmekle ilgili
        lere ihtiyaç duyuyor. ‘Veri’nin en  yatırımı yapabilmek, Uzgörülü  olduğunun bilincine varmak.
        önemli değer haline geldiği Veri  Yönder (Yönetici+Lider) olmak,  • Organizasyon genelinde diji-
        Çağı’nda ve Pandemi ile hızla- veri, insan ve çevre odaklı vizyo- tal beceriler geliştirmek.
        nan dijital dönüşüm sürecinde  nerlik, aksiyoner liderlik, algorit- • Dijital süreçleri ve teknoloji-
        şirketler ve organizasyonlar için  mik tasarım yapabilmek, cesur,  leri şekillendirmek ve yapı ile bü-
        ‘Dijital Liderlik’ olmazsa olmaz  paylaşımcı, takım oyuncusu, ho- tünleştirmek.
        haline geliyor. Veri ekonomisinde  listik bakış açışına sahip olmak  • Bunlar için liderlere bir büt-
        ‘Dijital Liderlik’, verinin değeri- demek.           çe sağlamak.
        ni ve önemini kavramak üzerine                   • Uygulamalarla ilgili olarak
        temelleniyor. Özetle; dijitalleşme                geri dönüşler almak.
        fırtınasında iş dünyasının liderlik                • Dijital dönüşümün faydaları
        paradigması değişti; yerini ‘Dijital               hakkında başarılı küçük deney-
        Liderlik’ aldı.                         leri olsa bile yaratıcı ekipler ve
         Uzmanlar, bir işletmenin dijital               kurullar kurmak.
        dönüşüm süreci ne kadar kısa,                   Değişimin temsilcisi dijital li-
        başarılı ve uyumlu ise; onun ge-                 derin; atik, becerikli, risk alabi-
        lecekteki rekabet gücü ve yaşam                 len, şirket / organizasyon içinde
        süresinin de bu dönüşümün başarı  Yenilikçilik ve girişimcilik, uz- değişimi yönlendirebilen ve yöne-
        derecesiyle orantılı ve işletmelerde  görülü olmak, vizyoner bakış açı- tebilen, dijital tüm iş süreçlerini
        bu dönüşümün mimarlarının da  sı, teknolojiye ve insana sürekli  kurgulayabilen, yeni bir müşteri
        dijital liderler olacağı belirtiliyor.  yatırım yapmak ‘Dijital Liderlik’  ekosistemi oluşturan, müşteriyi
         Dürüstlük, doğruluk, güven,  için geleceğe koşmanın kritik  öncelikleyen, geleneksel hiyerar-
        çalışanlara ilham vermek, bağlı- anahtarları.          şik yapı yerine farklı bir liderlik
        lık, tutku, iyi iletişim, karar ver- Dünya’daki hızlı dijitalleşmeyi  anlayışıyla kucaklayıcı ve takım
        me yeteneği, hesap verebilirlik,  yakından takip etmek, hızlı gelişim  lideri, yetenek ve teknoloji avcısı,
        yetkilendirme, delegasyon, zaman  ve değişimlere hızla uyum sağla- dijital dönüşüm vizyonunu açık-
        yönetimi, çeviklik, yaratıcılık, yeni- mak, işbirlikçi bir tutum, gelişmiş  ça ifade eden bir dile sahip, aktif
        likçilik, empati, dayanıklılık, duy- bir duygusal zeka, ‘Dijital Liderlik’in  katılım ve sorumluluğu paylaşan
        gusal zeka, alçakgönüllülük, şef- başarısı için önemli. Farkındalık  olması bekleniyor.
                                         Kaynakça:
        faflık, vizyon ve amaç sahibi, adil,  oluşturma, kaynak seferberliği,
                                         Fütürist Ufuk Tarhan
        atik ve becerikli, değişimin tem- operasyonel liderlik ve yapısal li- http://openaccess.maltepe.edu.tr/
        silcisi olmak, çevreci, toplumsal  derlik işlevlerine sahip dijital lider- https://blog.enocta.com

        6 KobiEfor Dijital $UDOÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11