Page 8 - Dijital KobiEfor-Aralık 2021
P. 8

MAKALE             “Gelişmelere Yön Veren Ülke Olmayı Hedefliyoruz”

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizdeki dijital dönüşümün dinamiklerini
           belirliyor, yatırımları yönlendiriyor, sektöre kalifiye insan gücü yetiştiriyor ve
          sistemi regüle ediyoruz. Gelişmeleri takip eden değil, onlara yön veren ülke olma
             hedefimizle, bilişim ve teknoloji alanlarında da iddiamızı sürdürüyoruz.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ola-             daha yüksek veri hızı, 10 kat daha düşük
         rak ülkemizdeki dijital dönüşümün di-             gecikme, 100 kat daha yüksek bağlantı
         namiklerini belirliyor, yatırımları yön-           yoğunluğunu sağlaması bekleniyor.
         lendiriyor, sektöre kalifiye insan gücü             Öte yandan uzay çalışmalarında-
         yetiştiriyor ve sistemi regüle ediyoruz.           ki atılımlarımız sayesinde Türkiye,
         Özellikle son yıllarda artan dijitalleşme           dünyada kendi uydularını ürüten ülke
         ve Endüstri 4.0’daki gelişimle birlikte            konumuna geldi. Aralık ayı sonunda
         artan rekabet için gerekli altyapı ve             fırlatılması planlanan 5B uydumuzla,
         bilişim yatırımlarının ne kadar önemli            uydu veri iletişim kapasitemizi 15 kat
         olduğunun farkında olarak adımları-              artıracağız. 2023 yılında uzaya fırlatıl-
         mızı atıyor, planlamalarımızı bunlara             masını planladığımız, yerli imkân ve
         uygun biçimde yapıyor ve hayata geçi-             kabiliyetlerle üretilecek millî haberleş-
         riyoruz. Ülkemizde giderek artan sabit            me uydumuz Türksat 6A ile ülkemizi
         ve mobil internet penetrasyonu ve tek-            kendi uydusunu üretebilen dünyadaki
         nolojiyle yoğrulmuş başarılı, tüm dün- $GLO .DUDLVPDLORàOX  10 ülkeden biri yapacağız.
         yada ses getiren sektörlerimizle dijital            Bildiğiniz gibi bilişim sektöründe,
         dünyada güçlü bir şekilde yer alıyoruz.  Ulaş rma ve Altyapı Bakanı özellikle 5G teknolojileriyle yerlilik
         Bilişimin sağladığı imkânları, kara,             ve millîlik oranlarımızın yukarılara
         hava, demir ve deniz ulaşım modlarıy- 2020 yılı toplam ihracatı 10 milyar  çıkarılması öncelikli hedefimiz. 2022
         la birlikte uydu uzay çalışmalarında da  lirayı aştı. Bilgi teknolojileri yazılım  sonu itibarıyla 5G ihalesinin yapıl-
         aktif ve yoğun bir biçimde kullanıyoruz.  bileşenindeki rekabet gücümüz, 8.7  ması ve 2023’te de Türkiye’nin ilk 5G
          Dijital rekabette Türkiye’nin önü- milyar lira olarak ifade ediliyor. İletişim  servislerinin, operatörler tarafından
         nü açan yatırımlara öncülük ediyoruz.  teknolojilerinin donanım kısmında da  verilmeye başlanması planlanıyor. 5G
         Süreci üniversiteler, reel sektör ve  680 milyon liralık ihracat yapıyoruz.  teknolojisinin ardından 6G sistemine
         mesleki STK’larla birlikte eşgüdüm  84 ayrı teknokentte yaklaşık 5 bin 700  de hazırlanıyoruz.
         hâlinde yürütüyoruz. 5G dönüşümünü,  firma, 58 bin kişi çalışıyor. Bakanlık  Özellikle yerli ve millî uydu tekno-
         6G’ye hazırlık süreçlerini yapay zekâ  olarak sorumluluğumuz kapsamında  lojilerimizin desteği ile bilişim ve ile-
         teknolojileriyle birlikte siber güvenlik  bilişim fabrikalarımız olan teknokent- tişimde bölgemizde lider, dünyada da
         konularında da dünya ile rekabet eden  lerimize kurduğumuz ulaşım ve ha- önde gelen ülkeler arasında yerimizi
         bir ülke olma noktasında gayret göste- berleşme altyapısını önümüzdeki 50  alacağız. Önümüzdeki dönemde siber
         riyoruz. Her alanda olduğu gibi bu baş- yılı öngörerek güçlendirmeye ve gün- güvenlik ve kişisel verilerin güvenliği
         lık altında da yerli ve millî imkanların  cellemeye özen gösteriyoruz. daha da önem kazanacak. Her zaman
         kullanımı, yaygınlaştırılması ve gerekli  Tüm paydaşlarımızla birlikte, 5G’yi,  vurguladığım gibi; siber güvenlik bir
         adımların atılması için çalışıyoruz. insanımızın hizmetine yerli ve millî  ‘millî güvenlik’ meselesidir. Siber siste-
          Genç, değişim ve dönüşüme yatkın  ürünlerimizle sunmak için çalışıyoruz.  mimiz, ‘siber vatanımızdır’, korunması
         bir nüfusa sahip olan ülkemizde bilişim  Amacımız en doğru şartlarla 5G’ye  ve geliştirilmesi için Bakanlığımızın
         sektörü ciddi anlamda büyüyor. Son  geçilmesidir. Buna uygun olarak yakın  tüm sorumluluk alanlarında olduğu
         iki yıldır tüm dünyayı olduğu gibi ülke- zamanda yerli ve millî kaynaklarımız- gibi azimle çalışmaya devam edeceğiz.
         mizi de etkisi altına alan Pandemi’nin  la 5G teknolojilerine geçeceğiz. Bu  Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bilişim
         teknoloji, bilişim ve dijital dönüşüme  doğrultuda gerekli yazılım ve dona- sektöründe başlattığı ‘1 Milyon Yazı-
         kattığı hıza hep birlikte şahitlik ettik.  nım talebini yerli ve millî imkânlarla  lımcı’ projesini kararlılıkla yürütüyor,
         Türkiye’deki bilgi ve iletişim sektörü,  karşılayabilmek için başlatılan ‘Uçtan  adımlarımızı, ülkemizin verisinin kendi
         2020’de %22 büyüyerek 189 milyar li- Uça Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şe- yazılımcılarımızla korunması için atı-
         raya ulaştı. Uluslararası konum açısın- bekesi Projesi’ ile büyük kısmı ithal  yoruz. Ülkemizdeki genç ve dinamik
         dan Türkiye mobil şebekelerin yaygınlı- edilen donanım ve yazılım ürünlerini  potansiyeli, güçlü ve kararlı yönetim
         ğı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite  ülkemizin kabiliyetleriyle üretebilece- anlayışımızla geleceğe taşıyacağız.
         ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi ile  ğiz. Bu alandaki atılımımız, ihracat ve  2023 vizyonu ile Türkiye’nin dijital dö-
         fibere yapılan yatırımlar gibi konularda  istihdam açısından da çok önemli kat- nüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı
         yükselen bir trende sahiptir. Genişbant  kılar sağlayacak.  adımlarla ilerliyoruz.
         abone sayımız 87 milyonu aştı. Fiberde  5G’nin ardından, 6G teknolojisinden  Gelişmeleri takip eden değil, onlara
         4.5 milyona ulaştık. Altyapı yatırımları- konuşulmaya başlandı bile. 6G kablo- yön veren ülke olma hedefimizle, bili-
         mız Pandemi’ye rağmen hız kesmeye- suz iletişim ağlarının çok daha yüksek  şim ve teknoloji alanlarında da iddia-
         rek, %30 arttı.        spektrum, enerji ve maliyet verimliliği,  mızı sürdürüyoruz.


        8 KobiEfor Dijital $UDOÜN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13