Page 10 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 10

6à%(5 6$/',5, 9( 7(+'à7 dg=h0/(5à      2022’de Dünya’yı bekleyen   si Mühendislik ve Doğa Bilimleri  İnternette en çok
      6 siber tehdit        Fakültesi, Siber Güvenlik Yüksek  karşılaşılan 6 siber
      Laykon Bilişim, 2022 yılında ön  Lisans Programı Anabilim Dalı Baş- dolandırıcılık yöntemi
     plana çıkacak siber güvenlik trend-      kanı Dr. Öğretim
     lerine yönelik öngörülerini açıkladı.     Üyesi Ahmet Şenol,  Laykon Bilişim Operasyon
     2022’de de siber saldırıların arta-      siber saldırılarla Direktörü Alev Akkoyunlu, in-
     cağını ve özellikle Metaverse, NFT,      şirketlerin pres- ternette karşılaşılabilecek 6
     kripto para birimleri, uydular ve       tij ve maddi kayba  siber dolandırıcılık yöntemini
     deepfake’in kullanılacağını vurgu- Ahmet Şenol uğratıldığını, şifre  sıralayarak kul-
     layan Laykon Bilişim Operasyon Di-      istenen e-posta ve  lanıcıları uyarı-
     rektörü Alev Akkoyunlu, 2022 yılına  SMS’lere dikkat edilmesini öneriyor.  yor: “1) Sosyal
     yönelik 6 siber güvenlik tahminini  3.5 milyonun üzerinde personel  Medya Dolandı-
     paylaştı: 1) NFT’ler herkes gibi siber  ihtiyacı: Şenol, “Kriptografi, güvenli  rıcılığı. 2) Sahte
     saldırganların da odağında. 2) Meta- programlama teknikleri, web güven- Alışveriş Sitele- Alev
                                              Akkoyunlu
     verse siber suçlular için yeni bir sal- liği, ağ ve Wi-Fi güvenliği, adli bili- ri. 3) Sosyal Mü-
     dırı zeminine dönüşecek. 3) Uydular  şim, saldırı tespit ve engelleme sis-
     gibi uzaydaki nesnelere yönelik sal- temleri, kötü amaçlı yazılım analiz ve  hendislik Dolandırıcılığı. 4) Sah-
                                      te Telefon Uygulamaları: Mobil
     dırılar artacak. 4) Tedarik zincirini  tespiti, veri sıkıştırma, resim dam-
                                      dolandırıcılık. 5) Oltalama. 6)
     sekteye uğratacak saldırılar büyü- galama, işletim sistemi sıkılaştır-
     meye devam edecek. 5) Deepfake  ma, güvenlik politikaları, ağ yapılan- Beklenmeyen Ödül Dolandırıcı-
     oltalama saldırılarının inandırıcılığı- dırması siber güvenliğin kapsadığı  lığı. Bu tür dolandırıcılıkların te-
     nı artıracak. 6) Kripto para birimleri  alanlardan bazılarıdır” diyor ve siber  mel amacı; kredi kartı hırsızlığı,
                                      kullanıcı oturum açma ve şifre
     yine hedefte olacak.       güvenlik pazarının 270 milyon dolar
                                      bilgilerini ele geçirmek ve hatta
                     civarında olduğuna, Dünya üzerinde
      Sanal kart kullan, limitini  3.5 milyonun üzerinde siber güvenlik  kimlik hırsızlığı olabilir.”
      sıfırla!           alanında yetişmiş personel ihtiyacı
      Siber saldırılar artık sadece bir  bulunduğuna dikkat çekiyor. ruma sistemleri tarafından tespit
                                     edilip veritabanlarına girilmeden
     hacker tarafından değil, organi-
     ze siber saldırı çeteleri tarafından  Kimlik avı sayfalarının  önce saldırıların gerçekleştiği
     gerçekleştiriliyor. Özellikle online  3’te 1’i gün içinde    ana karşılık geliyor. Çalışma-
                                     da araştırmacılar 19 Temmuz-2
     alışverişlerde siber suçlara karşı  devre dışı kalıyor     Ağustos tarihleri arasında 5.307
     sanal kredi kartı kullanılmasını ve  Kimlik avı sayfalarının yaşam  kimlik avı sayfası örneğini analiz
     alışveriş tamamlandığında limitin  döngüsünü analiz eden Kas-  etti. Bağlantıların önemli bir kıs-
     sıfırlanmasını tavsiye eden uzman- persky araştırmacıları, kimlik avı  mı (1.784) izlemenin ilk günün-
     lar, banka, emniyet güçleri ve dev- sayfalarının üçte birinin bir gün  den sonra aktif olmayı bırakır-
     let kurumlarından kısa mesaj veya  içinde devre dışı kaldığını ve sayfa  ken çoğu sayfa ilk saatlerde yok
     e-posta yoluyla şifre istenmediğini  ömrünün ilk saatlerinin kullanı- oldu. Sonuçta izlemenin başlan-
     hatırlatarak bu tip tuzaklara karşı  cılar açısından en tehlikeli zaman  gıcından 13 saat sonra sayfaların
     daha tedbirli olunması gerektiğini  dilimi olduğunu keşfetti. Bu, söz  dörtte biri etkinliğini yitirdi ve ya-
     ifade ediyor. Üsküdar Üniversite- konusu site kimlik avına karşı ko- rısı 94 saatten fazla dayanamadı.

       Siber saldırı ve tehditler ne amaçla yapılır?

       Siber saldırılarda asıl hedef ge- rara uğraması amaçlanır. Alım- elde etmek amacıyla çalınabilir.
      nellikle maddi çıkar elde etmektir.  satım yapan bir sitenin bir saat  Bu bilgiler, en iyi ihtimalle rek-
       Fidye almak: Verileri şifrele- kapanması, her dakika yapılan  lam şirketlerine satılır ve bilme-
      yen kişiler; karşılığında verilerin  satış işlemi kadar ciro kaybına  diğiniz firmalardan mailler veya
      önemine ve değerine bağlı olarak  neden olur. Bu kayıplar sonu- reklam mesajları almaya baş-
      kripto para isteyebilirler. Eğer pa- cunda e-ticaret sitesi büyük öl- larsınız. Kötü niyetli kişiler, sa-
      rayı ödemezseniz şifreleri kaldır- çüde prestij kaybedebilir.  dece bu işi yapabildikleri için de
      mazlar, bunun sonucunda da bilgi- Veri çalmak ve dolandırıcılık:  sebepsiz yere bireye zarar ver-
      lerinizi kaybetmiş olursunuz. Sosyal medya hesapları, kredi  mek amacıyla birtakım eylemlere
       Hizmeti engellemek: Hizmet  kartı bilgileri, ticari bilgiler, şahsi  girebilirler. Bazı kişiler, sadece
      engellemek amacıyla yapılan si- bilgiler veya bir internet sitesinde  kendilerini geliştirmek amacıyla
      ber saldırılar ile de kişilerin za- kayıtlı olan kişilerin bilgileri çıkar  bile bu işi yapabilir.


     10 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15