Page 11 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 11

Pandemi’de en yaygın      2021’in siber güvenlik    başarısız kalacak. 5) Şirketler artan
      5 siber tehdit         karnesi            maliyetlere rağmen siber sigortayı
      Fidye yazılımı saldırıları yüzde  Siberasist Genel Müdürü Serap  artıracak. 6) Sıfır Güven (Zero Trust)
     485 arttı: Bitdefender Antivirüs’ün  Günal, 2021’in siber güvenlik karnesi- yaklaşımı benimsenecek.
     yayınladığı 2020 Tüketici Tehdit Gö- ni açıkladı: “2021’de siber tehdit alanı
     rünümü Raporu’na göre; 1) Fidye  ciddi ölçüde genişledi. 1) 2021’de bir  2022’de 5 siber güvenlik
     yazılımı saldırıları dünya çapın- fidye yazılımı ihlalinin ortalama mali- trendi
     da hızla artıyor. 2) IoT cihazlar için  yeti 4.62 milyon dolara ulaştı. 2) Gü- Komtera Teknoloji Kanal Satış
     tehlike arz eden tescilli işletim  venliği ihlal edilmiş parolaları içeren  Direktörü Gürsel Tursun, 2022’de
     sistemleri ile karşılaşıldı. 3) Kötü  saldırılar, KOBİ’le-   dikkat çeken 5 siber güvenlik tren-
     amaçlı yazılımları ve kötü amaçlı  re ortalama 390 bin     dini açıkladı: 1) Kullanıcı duyarlılığı
     uygulamaları yaymak için Android  dolara mal oldu.       önem kazanıyor. 2) Yapay zeka çö-
     kullanıldı. 4) Ağa bağlı depolama  3) FBI’ya 2.2 mil-      zümlerine yönelim
     (NAS) cihazları, güvenlik açığı sayı-
                     yondan fazla siber       artıyor. 3) IoT cihaz-
     sına önderlik etti. 5) Potansiyel ola-          Serap
                     suçlarla ilgili şika-  Günal  ları yaygınlaşsa da
     rak istenmeyen uygulamalar (PUA)  yet geldi. 4) Siber     siber saldırganlar
     yükselişe geçti. Bitdefender Tehdit
                     saldırganların yüzde 55’i, markaların  bu cihazlardan vaz-
     Araştırma ve Raporlama Direktörü                             Gürsel
                     URL’lerini kullanarak kimlik avı saldı- geçmiyor. 4) Hükü- Tursun
     Bogdan Botezatu, “Salgın devam  rıları gerçekleştirdi. 5) Uzaktan çalış- metler güvenli 5G
     ederken kötü amaçlı yazılım dağı-
                     ma modeli siber saldırıları artırdı. 6)  ağları kurma sözü veriyor. 5) Finan-
     tım mekanizmaları, yaratıcı sosyal
                     Veri ihlallerin yüzde 85’inden fazlası  sal hizmetlere yönelik siber saldırı-
     mühendislik ve yeni açıklardan ya-
     rarlanma yoluyla saldırıların sürekli  insan unsuru içeriyor. 7) Kullanıcıla- lar katmanlaşıyor.
     olarak geliştiğini görüyoruz” dedi. rın yüzde 53’ü şifrelerini değiştirmedi.
                     8) En yaygın saldırı yöntemi güvenliği  Siber saldırganların yeni
                     ihlal edilmiş kimlik bilgileriydi. rotası; operasyonel
      2022 siber güvenlik
      trendleri            İmalat şirketleri her ihlal   teknolojiler
      Platin Bilişim Fusion SOC Gü-  için 1 milyon dolardan     İmalat, petrol ve gaz, elektrik
     venlik Operasyonları Merkezi uz-                 üretimi ve dağıtımı, havacılık, deniz-
     manları, 2022 yılına ait siber tehdit  fazla ödüyor       cilik, demiryolu ve kamu hizmetleri
     ve veri güvenliği trendlerini rapor- WatchGuard Türkiye ve Yunanis- dahil olmak üzere çeşitli endüstri-
     ladı. Platin Bilişim Genel Müdür  tan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ima- lerde kullanılan operasyonel tek-
     Yardımcısı Yener Yanç’ın verdiği bil- lat firmalarının yüzde 40’ının son bir  nolojilerin bilgi teknolojileri ile en-
            giye göre; BT altya-      yılda en az 1 kez si- tegre edilmesi sonucu ortaya çıkan
            pısının en zayıf hal-      ber saldırıya uğra- güvenlik zafiyetleri siber saldırgan-
            kası konumundaki        dığını ve yaşanılan  ların yeni hedeflerinden biri haline
            şirket çalışanları,       her ihlal maliyetinin  geldi. İnfrasis Siber Mühendislik
            gelişen yeni tekno-       1 milyon dolardan  Genel Müdürü Can Sobutay, “Bu gü-
     Yener              Yusuf
     Yanç     lojilere rağmen si- Evmez   fazla olduğunu ak- venlik zafiyetleri iş-
            ber savunmada en        tardı. Evmez, ihlal  letmeler için büyük
     büyük tehdit olmaya devam edecek.  yaşayan çoğu şirketin siber güvenlik  bir risk oluşturuyor.
      Yanç, hedefli oltama saldırıları, IoT  planlarına sahip olsa da bu planla- Riskler, olası finan-
     ve 5G, kripto paralar ve metaverse,  rın sürekliliği için yeterli önemi ver- sal kayıplar ve çalı-
                                                  Can
     devlet destekli uzaydaki nesnelere  mediğine dikkat çekti.   nan veriler, toplum-  Sobutay
     yönelik saldırılar, deepfake ve bulut              sal düzene yönelik
     güvenliğini 2022’de siber güvenliğin  2022 siber güvenlik    aksaklıklar ve can güvenliğine yö-
     temel konuları olacağını söyledi. Ra- tahminleri        nelik tehditler. Saldırılar genellikle
     por veri ihlallerinin yüzde 88’inin in-             yüksek hasar verildikten sonra tes-
                      Watchguard 2022’ye dair 6 siber
     san faktörü kaynaklı hatalar nedeniy- güvenlik tahmini paylaştı: 1) Devlet  pit edilir ve bu saldırılar, insanların
     le gerçekleştiğini ortaya koydu. Yanç,
                     destekli mobil tehditler siber suçla- gündelik hayatını kesintiye uğrata-
     2022 siber güvenlik trendlerini de
                     rın yeraltı dünyasına sızacak. 2) Uza- bilir, hatta can güvenliğini riske ata-
     sıraladı: 1) Siber güvenlik farkındalı- yı hedefleyen hackerlerin haberleri  bilir. Daha fazla dijitalleşmeyi zorla-
     ğı kampanyaları. 2) Saldırı vektörleri
                     manşetlere çıkacak. 3) Mesajlaşma  madan önce, kuruluşunuzun sistem
     olarak mobil cihazlar. 3) Bulut güven-
                     platformlarında kimlik avı saldırıları  ile süreçlerinin mümkün olduğunca
     liği 4) Siber suç platformları çeşitle-
                     artacak. 4) Parolasız kimlik doğru- esnek ve güvenli olduğundan emin
     necek: kripto paralar ve Metaverse.
                     lama, MFA olmadan uzun sürede  olun” dedi.
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16