Page 14 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 14

HABER


              TBD 38. Ulusal Bilişim Kurultayı-Bilişim 2021;

               Yeni Normalde Dijital Ekonomi          Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen BTK’nın desteklediği,
        dergimiz KobiEfor’un basın ve medya sponsorluğunda; Ankara’da, TBD 38. Ulusal
        Bilişim Kurultayı-Bilişim 2021, ‘Yeni Normalde Dijital Ekonomi’ konusunu ele aldı.

          ürkiye Bilişim Derneği (TBD)  2. günü, TBD-Yapay Zeka Derneği  jital Dönüşüm Ofisi’nin Siber Güven-
          tarafından düzenlenen, Bil- İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile  lik Rehber dokümanına girdi sağlan-
        T Tgi Teknolojileri ve İletişim  başladı. ‘Dijital Güvenlik ve Ötesi’,  ması bizim için ayrı bir gurur vesilesi
        Kurumu’nun (BTK) destekledi-  ‘Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve  olmuştur. 2020’de TBD Dijital Türki-
        ği, dergimiz KobiEfor’un basın ve  Derin Öğrenme’, ‘Dijital Çağda Akıl- ye Endeksi Projesi’ni hayata geçirdi.
        medya sponsoru olduğu; TBD 38.  lı Şehirler’ oturumları, TBD Kapalı  Temel amacımız kamu, özel sektör,
        Ulusal Bilişim Kurultayı-Bilişim  Basın Toplantısı’ndan sonra ‘Tek- üniversiteler ve STK’lar arasındaki
        2021, ‘Yeni Normalde Dijital Ekono- noloji ve İnsan’, ‘Veri Merkezleri ve  işbirliğini geliştirerek dijital dönü-
        mi’ temasıyla Ankara’da, BTK Ana  Büyük Veri Güvenliği’, ‘Engelsiz Bi- şüm ekosistemine hizmet etmek.”
        Konferans Salonu’nda, yoğun katı- lişim’, ‘Bilişim Teknolojileri Işığında  19 Nisan 2021’de projeyi ve ilk
        lımla gerçekleştirildi.     Eğitim ‘BTIE), ‘İşin Geleceği ve Yeni  ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla
                        Meslekler’ oturumları, TBD 23. Bi- paylaştıklarını aktaran Aktepe, ça-
                        limkurgu Öykü Yarışması Ödülleri,  lışmanın ikinci fazının başlatıldığı-
                        Bilişim Hizmet Ödülleri ve spon- nı duyurdu: “Kurultay sonrasında
                        sorluk plaket sunumundan oluşan  yöntemimizi sizlerin ve diğer kurum
                        ödül törenleri gerçekleştirildi. Et- ve kuruluşların görüşüne açıyoruz.
                        kinlik, TBD-Halıcı Bilgisayarla Bes- TBD web sayfamızdan ulaşabile-
         Ömer Fatih   Ahmet Serdar te Yarışması ile son buldu.   ceksiniz. Sizlerden gelecek görüşler
          Sayan     İbrahimcioğlu                 doğrultusunda güncelleyerek 3 ay
         Kurultay’da T.C. Ulaştırma ve  TBD Dijital Türkiye      içerisinde ilk raporumuzu yayın-
        Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer  Endeksi Projesi’nin     layacağız. Dijital Türkiye Endeksi
        Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer   ikinci fazı başlatıldı    sadece bir ölçüm değildir. Aynı za-
        Abdullah Karagözoğlu, TBD Genel                 manda dijital dönüşüm istatistikleri
        Başkanı Rahmi Aktepe, Bilişim Va-                konusunda veri kapasitesinin iyileş-
        disi Genel Müdürü Ahmet Serdar                  tirilmesi için bir durum raporudur.”
        İbrahimcioğlu’nun yaptığı açılış ko-                Teknoloji üreten bir Türkiye he-
        nuşmalarının ardından TBD / TÜ-                 defi: TBD’nin çalışmalarına da de-
        BİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü                  ğinen Aktepe, “Bizim tek arzumuz
                verildi ve TBD                 teknoloji üreten bir Türkiye ve tek-
                50. Yıl Ödülle-         Rahmi Aktepe  noloji ile güvende / refahta / bilimin
                ri Ödül Töreni                 ışığında yaşayan bir toplumdur. Bu
                düzenlendi.    TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe,  amaçla karar vericilere iletilmek
                Sonrasında;  açılış konuşmasında; 1976’dan beri,  üzere çözüm önerileri oluşturmak
                ‘Mobil ve Sabit  45 yıldır Ulusal Bilişim Kurultay’la- ve eylem planları hazırlamak, ken-
          Ömer Abdullah Haberleşme  rında buluştuklarını, bu yıl TBD’nin  dimize de görevler çıkararak far-
           Karagözoğlu Teknolojile- 50. yılını kutladıklarını belirterek,  kındalık oluşturma çabasını sürdü-
        rinde Gelecek Öngörüleri’, ‘Blok  şunları söyledi: “Bu
        Zinciri (Kayıt Zinciri) ve Dijital Para  süreçte değişmeyen
        Ekosistemi’, ‘TBD Genç Bilişimci- tek şey bizim sebatla
        ler Kurultayı-Gençler Soruyor?’,  ve ilk günkü heyecanla
        ‘Dijitalleşen Dünya ve Ülkemiz İçin  çalışmalarımızı yürü-
        Fırsatlar’, ‘Dijital Türkiye İçin Politi- tüyor olmamız. TBD
        ka ve Stratejiler’, ‘Savunma ve Uzay  tarafından hazırlanan
        Sektöründe Dijjtal Dönüşüm Tek- Türkiye’nin Yapay Zekâ
        nolojileri’, ‘Teknolojide Kadın’ otu- Strateji Belgesi ile T.C.
        rumları gerçekleştirildi. Kurultay’ın  Cumhurbaşkanlığı Di-
        14 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19