Page 15 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 15

receğiz. Türkiye’nin aynası olmaya  dımcısı ve TÜBİSAD Bilişim Sanayi-
     devam edecek, bu isteğimizi somut  cileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
     önerilerimizle ve eylem planla- Atilla Kayalıoğlu’na verildi.
     rımızla ülkemizin, ülke yönetici- Karagözoğlu ve Aktepe, TBD 50. Yıl
     lerimizin gündemine taşıyacağız.  Ödülleri’ni takdim eden Karagözoğlu
     Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  ve Aktepe, TBD 50. Yıl Kamu Proje-
     Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla  leri Özel Ödülleri Ödül Töreni’nde
     başlatılan proje süreçlerinde öneri- ödülü; T.C. Sağlık Bakanlığı adına
     lerimizin dikkate alınması ve ortak  E-Nabız Projesi ile T.C. Sağlık Ba-
     hedefler ortamı yeni bir heyecan  kanlığı Sağlık BT Genel Müdürlüğü
                                     1.’lik, ‘Yanlışlıkla Zengin’ adlı öy-
     ortamı yaratmıştır” diye konuştu.   e-Nabız Üst Yöneticisi Gülay Doğan
                                     küyle Sevil Çıtır, 2.’lik, ‘Sokaklar
      Aktepe, Milli Eğitim Bakanlığı  Ermiş aldı. “Ulusal Yargı Ağı Projesi
                                     Hala Varken’ adlı öykü ise Gökcan
     ile bir ilk olan Bilişim Teknolojile- (UYAP) ile ödülü T.C. Adalet Bakan-
                                     Şahin 3.’lük ödülü aldı.
     ri Işığında Eğitim (BTİE) projesinin  lığı adına T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi
                                      Bilişim Hizmet Ödülleri Ödül
     başarısı ve yaydığı dalga ile oluşan  İşlem Genel Müdürü Oğuz Akalın,
                                     Töreni’nde; Kamu Ödülleri Dalı’nda;
     akademik gelişmelerin unutula-  Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi
                                     2021 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri
     maz olduğunu ifade ederek, projeyi  (VEDOP) ile Gelir İdaresi Başkanlığı
                                     Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren
     Bakanlık desteğiyle tekrar hayata  adına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
                                     Kamu Kurumları Kategorisi’nde; TC.
     geçirmek için ilk adımları attıklarını  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr.
                                     Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli
     kaydetti. BTK’nın yerli ve milli ürün- Cebrail Taşkın aldı.
                                     Teknoloji Genel Müdürlüğü adına
     lere yönelme çabasıyla başlattığı
                                     T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
     sürecin etkili bir paydaşı olduklarını,
                                     Milli Teknoloji Genel Müdür Yardım-
     özellikle ‘Siber Güvenlik ve 5G’ konu-
                                     cısı İlknur İnam, 2021 yılı TBD Bilişim
     lu çalışmalar yürüttüklerini paylaşan
                                     Hizmet Ödülleri Yenilikçi Teknolojiler
     Aktepe, KVKK ile de işbirliği yaptık-
                                     Kullanımı ile Kurumsal Süreçlerde
     larını, TSE ile başladıkları bilişim
                                     Fayda Kategorisi’nde; ‘GSB Eği-
     standartları geliştirme işbirliğinde
                                     tim Yönetim Sistemi Projesi’ ile T.C.
     bugün veri merkezi akreditasyon
                                     Gençlik ve Spor Bakanlığı adına T.C.
     kriterleri seviyesine kadar taşıdıkları
                                     Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem
     çalışmaların devam ettiğini anlattı ve
                                     Daire Başkanı Dr. İbrahim Semizoğ-
     TBD İcra Kurulu’nun yıllardan beri  4. TBD / Prof.Dr. Aydın Köksal Bi- lu, 2021 yılı TBD Bilişim Hizmet Ödül-
     yürüttüğü Bilişim Çalışanlarının Öz- lim Ödülleri Töreni’nde ise TBD Ku- leri Eğitim Kategorisi’nde ‘Türkiye’de
     lük Hakları Raporu’na değindi.  rucusu ve Onursal Başkanı Prof.Dr.  Bilişim Teknolojileri Eğitimi’ ala-
                     Aydın Köksal ve TBD Genel Başkanı  nında yaptığı çalışmalarla Başkent
                     Rahmi Aktepe, ödülleri verdi. Bil- Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan
                     gisiyar Mühendisliği Bilim Katego- Yardımcısı Doç.Dr. Filiz Kalelioğlu,
                     risinde Gazi Üniversitesi Bilgisayar  ‘Özel Sektör Ödülleri’ Dalı’nda; 2021
                     Mühendisliği Bölümü adına Bölüm  yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri Diji-
      Ödüller            Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Hacer Ka- tal Dönüşüm Teknolojileri Yatırımcı/
                     racan, Bilgisayar Mühendisliği Aka-
      TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hiz-                  Girişimci Kategorisi’nde ‘Logo İşba-
                     demik Öğretim Ödülü Kategorisi’nde
     met Ödülleri Ödül Töreni’nde BTK                 şı’ Projesi ile Logo İşbaşı adına Logo
     Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğ- Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi  İşbaşı Pazarlama Müdürü Gökhan
     lu, TBD Genel Başkanı Rahmi Akte- Prof.Dr. Feride Bahar Işın, Özgün  Müfit Çakar, 2021 yılı TBD Bilişim
     pe, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Baş- Yerli Yazılım Ödülü Kategorisi’nde  Hizmet Ödülleri Dijital Dönüşüm
     kanı Levent Kızıltan tarafından 26.  ödülü ULAK Haberleşme A.Ş. adına  Teknolojileri Yerli Milli Ürün Geliş-
     TBD / TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet  Firma Genel Müdür Yardımcısı Sayın  tirme Kategorisi’nde ‘İsim Platform’
     Ödülü; ODTÜ Fizik Bölümü mezunu,  Aziz Sever, Yazılım Dışsatım Ödülü  Projesi ile İsim Platform Teknoloji
     Çekirdek Fiziği alanında doktoraya  Kategorisi’nde Bilge Siber Güvenlik  A.Ş. adına İsim Platform Teknoloji
     sahip Verisis A.Ş. Genel Müdürü ve  Teknolojileri adına Firma Genel Mü- Büyümeden Sorumlu Genel Müdür
     TBD İcra Kurulu Başkanı Dr. Aydın  dürü Sayın Burak Çifter ödül aldı.  Yardımcısı Hakan Metin Akgün, 2021
     Kolat ve Boğaziçi Üniversitesi Maki- Kapanış ve Ödül Töreni’nde;  yılı TBD Bilişim Hizmet Ödülleri Bi-
     ne Mühendisliği mezunu, Syracuse  23. Bilimkurgu Öykü Yarışması  lişim Medyası Kategorisi’nde ‘Silikon
     Üniversitesi Endüstri Mühendisliği  Ödül Töreni’nde; ‘Hayata Geri Ge- Vadisi Programı’ ile Bloomberg HT
     yüksek lisansına sahip, Index Grup  tirme Merkezi’nde Sıra Dışı Bir  Silikon Vadisi Programı Yapımcı ve
     Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yar- Olay’ adlı öyküyle Semin Güven  Sunucusu Dinçer Karaca ödül aldı.
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20