Page 16 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 16

3/0 h5h1 <$á$0 'g1*h6h <g1(7à0à            Sanayi 4.0 yolculuğunun temel adımlarından;

        3/0 hUQ <DåDP '|QJV <|QHWLPL     PLM (Product Lifecycle Management-        tüm süreçlerin yönetilmesi’ demek.
     Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi)           Sanayi 4.0 yolculuğundaki işletmelerin
     ‘bir ürünün fikir aşamasından           temel adımlarından biri olan PLM,
     başlayarak, ömrünü tamamlayıp,          sağladığı faydayla dikkat çekiyor.
     sökülüp yeniden dönüşümüne kadar          +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <$1,.7$ú

       andemi ile birlikte ivmele-
       nen dijital dönüşüm fırtı-
     Pnasında; bilişim teknolojile-
     rinin endüstriyel üretim süreçlerine
     entegrasyonuyla birlikte işletmele-
     rin Endüstri 4.0 yolculuğu hızlan-
     dı. Bir ürünün fikir aşamasından
     son kullanıcıya kadar geçirdiği
     tüm aşamaların dijital ortamda
     takip edilebilir ve yönetilebilir ol-
     ması bir ihtiyaca dönüştü, buna
     ürünün geri dönüşüm aşaması
     da dahil. Bu noktada Endüstri
     4.0 yolculuğundaki işletmelerin
     temel adımlarından biri olan
     PLM (Product Lifecycle Mana-  yunca insanları, süreçleri ve ve- gilere erişebilirler. PLM yazılımı,
     gement / Ürün Yaşam Döngüsü   rileri merkezi bir bilgi deposuna  ürünle ilgili verilerin yönetimini
     Yönetimi) sağladığı faydayla dik- bağlar. Dolayısıyla tasarımcıdan  otomatikleştirmek ve verileri ku-
     kat çekiyor.          son kullanıcıya kadar herkes aynı  rumsal kaynak planlaması (ERP)
      PLM’nin amacı, işlevselliği ve  platformdadır ve aynı ürün tanı- ve üretim yürütme sistemleri
     kapsama alanları: Sanayinin ve  mını paylaşır. Mühendislik disip- (MES) gibi diğer iş süreçleriyle
     hizmet sektörlerinin her dalında  linleri arasındaki işbirliklerine de  entegre etmek için kullanılabilir.
     PLM uygulamalarının geniş kul- ortam sağlayan PLM, müşteri ve  PLM’nin amacı; israfı ortadan
     lanım alanları ve çok sayıda ver- tedarikçi firmalar arasındaki iliş- kaldırmak, hata oranını azaltmak
     siyonları bulunuyor. Endüstrideki  kiyi ve bilgi akışını internet orta- ve verimliliği arttırmaktır. PLM
     yeri gittikçe artan PLM yazılımla- mına döker, böylelikle ilgili kişiler  yalın üretim modelinin ayrılmaz
     rı, tüm ürün yaşam döngüsü bo- veya kurumlar her yerden bu bil- bir parçası olarak kabul edilir.

       PLM nedir?

       Endüstri 4.0’ın önemli bir aya- yonu ve pazarlama materyalleri- de, üretimle ilgili tüm süreçlere
      ğı olan PLM (Product Lifecycle  nin oluşturulması gibi tüm süreç- ait ana makine sistemlerinin ve
      Management / Ürün Yaşam Dön-  lerinin dijital ortamda takip edilip  alt, kısmi sistemlerin internet
      güsü Yönetimi); “Bir ürünün fikir  yönetilmesine imkân sağlayan bir  ağı içeresinde bir entegrasyo-
      aşamasından başlayarak, ömrünü  çözüm.” PLM, herhangi bir sektör  nu” olarak da nitelenen PLM,
      tamamlayıp, sökülüp yeniden dö- dahilinde ürünün hammadde ola- bir diğer tanıma göre; “Üretimin
      nüşümüne kadar tüm süreçlerin  rak elde edilmesinden piyasaya  sensörlerle bilgisayar program-
      yönetilmesidir” diye tanımlanıyor.  servis edilene kadar geçen bö- larıyla otomatik olarak akıllı yö-
      Bir başka tanıma göre; “Bir ürü- lümdeki bütün süreçler ve kont- netilmesini sağlayan bir yazılım;
      nün fikir aşamasından son kulla- roller demek. PLM uygulamaları  aynı üretim bantlarından farklı
      nıcıya ulaşıncaya kadar geçirdiği  için; “21. yüzyılın akıllı üretimiyle  ürünlerin hızlı ve esnek, akıllı ve
      endüstriyel tasarım, mühendislik,  ilgili geliştirilen yazılım prog- otomatik üretimine imkan sağla-
      analiz, üretim, ürün dokümantas- ramlarıdır” da deniyor. “Genel- yan bir üretim teknolojisidir.”


     16 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21