Page 17 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 17

Türkiye’de PLM: Günümüzde ve                 platformda isteyen birim, istediği
     gelecekte sanayide mal ve hizmet                bilgiyi alır, üzerinde gerekli re-
     üretiminde; şirketlerin, teknik ve               vizeleri yapar, sonra tekrar aynı
     ekonomik değerlerin artırılma-                 platforma koyar ve tüm birimlerin
     sında PLM ve Endüstri 4.0 uygu-                 bilgisine sunar, veriler tek mer-
     lamaları teşvik ediliyor. Sanayi ve               kezde toplanır. Böylece ortak bir
     Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı                yerde herkes kendi işine yarayan
     ve KOSGEB tarafından uygulanan                 dosyaya, verilere hızlıca erişip en
     Stratejik Ürün ve Teknoyatırım  Türkiye’nin seçenekleri: Uçak,  güncel hallerini kullanır, karışık-
     Destek Programları bu konuda  gemi, uzay araçları, ağır sanayi  lık, gecikme vs. gibi olumsuzluklar
     öne çıkan desteklerden.     ürünleri, makinaların, tesislerin  ortadan kalkar. PLM, tüm verileri
      KOBİ’ler ve PLM: Türkiye’de  üretimlerinde ve işletilmelerinde  tek bir merkezden yönetebilmeyi,
     üretim yapan KOBİ’lerin, büyük  çok ulusluluk, dolayısıyla PLM ve  en güncel ve doğru bilgiye anın-
     şirketler karşısında ve uluslara- Endüstri 4.0 uygulamaları kaçı- da, hızlı ve kolayca ulaşabilmeyi
     rası piyasalarda rekabet güçlerini  nılmaz olmakta. Örneğin; Avrupa  sağlıyor. Tüm üretim sürecindeki
     artırmalarını sağlayacak önemli  ülkelerinin uçak yapımında, farklı  izlenebilirlik, yönetimin tüm süreç
     adımlardan birisi de PLM kullan- ülkelerde hazırlanan uçak parça- hakkında farkındalığını arttırdığı
     maya başlamaları. KOBİ’ler, henüz  larının bir merkezde birleştirildi- gibi tedarik sürecini de hızlandırı-
     PLM safhasına uzak olduklarını  ği görülüyor. Çokuluslu şirketle- yor. Diğer tüm sistemlerle entegre
     düşünerek ilgilerini erteleyebiliyor,  rin ürettikleri bu uçaklar ve jetler  olabilen PLM; bütünsel izlenebilir-
     ancak Endüstri 4.0’ın eşiğindeyiz;  PLM uygulamaları doğrultusun- liğe olanak sunuyor.
     Türkiye’deki küçük büyük tüm fir- da gerçekleştiriliyor.     • PLM; kütüphane yönetimi ko-
     maların yakın gelecekte bu tekno- Endüstri 4.0 yolcuğundaki iş- nusunu da ele alan bir platformdur.
     lojiye entegre olmaları kaçınılmaz. letmelerde; sürdürülen endüst- Kütüphane yönetimi, geçmiş veri-
                     riyel mal ve hizmet üretiminde  lere kolay erişimi sağladığı gibi ge-
      PLM ile gelecek vizyonu    ürün kalitesinin artırılmasında,  liştirme maliyetleri ve numune har-
      KOBİ’lerin PLM kullanmala-  maliyetin azaltılmasında, kazan- camaları üzerinde de çok değerli
     rının bir adım ötesine bakarak  cın yükseltilmesinde, rekabet  istatistiksel izlenebilirlik sunar.
     gelecek vizyonu da çizersek; kent  şansının sağlanmasında, yeni  • Bir ürünün fikir aşamasın-
     verilerinin entegrasyonunu bir  ürünlere dair fikirlerin oluşma- dan üretim haline kadar geçtiği
     navigatör (yönleyici) gibi düşü- sında PLM ile mükemmelleştir- tüm süreçlerin yönetilmesi olan
     nün; küresel bir navigatör içinde  melerin yanı sıra yeni teknoloji- PLM; şirketlerin mevcut ürünleri-
     olacaksınız. Savunma sanayinde  lerin, akıllı malzemelerin, üretim  nin yaşam döngüsünü kontrol edi-
     ülke sathında birbirini tanımayan  sürecine dahil edilmesiyle üreti- yor, ürün yaşam döngüsü boyunca
     2500 KOBİ, örneğin; uydu, tank,  min hızı, ürün kalitesi, üretimin  standartların kaydedilmesi, korun-
     uçak vb. için birlikte üretim yapı- randımanı, şirketin performansı  ması için ortam sağlıyor, yeni ürün
     yor/yapacaklar. Bunun da ötesine  arttırılabilir, üretimin teknik eko- oluştururken izlenecek stratejilerin
     gidildi/gidiliyor: PLM ile ulusal ve  nomik değeri yükseltilebilir. belirlenmesini, işbirliği ortamını,
     uluslararası şirketler, kuruluş-                tüm iş ortakları (perakendeciler,
     lar, internet ağı üzerinden arala- PLM’nin işletmelere    markalar, üreticiler ve tedarikçiler)
     rındaki üretim bağı ile yurtiçi ve  sunduğu faydalar:     arasında uyumlu veri yönetimini
     yurtdışı katılımcılar, paydaşlar,  • Minimum hata, düşük ma- sağlıyor. İnovasyonu ve kurum içi
     tedarikçiler ilgili üretim safhala- liyet, hız, verim ve zamanında:  işbirlikleri, dış kaynak kullanımın-
     rını yerinde ve anında ekrandan  Tüm iş süreçlerini yöneterek ve- da, yan sanayi ve taşeronla olan eş-
     izleyebildikleri gibi; müdahale  rimliliği artırıyor, hatayı ve mali- güdümlerini artırıyor, tedarikçilerle
     etme, fikir alışverişinde bulunma  yetleri azaltıyor. Doğru zamanda,  işbirliklerini hızlandırıyor.
     imkânına sahip olabiliyor. PLM ile  doğru ürünü / hizmeti sunmayı,  • Kurumsal sermayeyi (In-
     ürün ve üretime ait tüm bilgiler  hız, zaman ve enerji tasarrufunu  tellectual Property) tek bir or-
     bir global internet ağı üzerinden  sağlıyor. Ürünlerin pazara çıkış  tamdan yönetme, fikri ve sinai
     dünyanın herhangi bir yerinden  ve teslimat sürecini kısaltıyor.  hakları koruma, marka kimliğini
     kullanıcılara sunulabilecek ve  • PLM platformunda üzerinde  iyileştirme, eş zamanlı tasarım
     akıllı algılayıcılarla (sensör) bu  çalışılan ürünün tüm mühendis- imkanı sunuyor.
     veriler değerlendirilerek üreti- lik, üretim, servis, kalite kontrol,  • PLM, düzenlemelere uyum,
     min kısmi otomasyonu söz konu- dokümantasyon aşamaları inter- yeşil üretim, ürün kabul edilirliği
     su olabilecek.         net ortamında saklı tutulur. Bu  gibi konularda katkı sunuyor.

                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22