Page 19 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 19

daha eğlenceli hale                            dür. Sistem, 23’ten
     getiriyor. Centric aynı                          fazla ülkede moda
     zamanda PLM’de mo-                             perakendecisi ve üre-
     bil çalışmaya öncülük                           ticisi, ayakkabı, ev
     eden ilk şirkettir.                            mobilyası, mobilya ve
                                          daha pek çok sektör-
      Dijital ekranlar                            de başarıyla kullanıl-
      Dijital işbirliğini yeni                        maktadır.
     boyuta taşıyan Visual                            5) PLM çözümümüz
     Innovation  Platform                           bulutta (Saas) küçük,
     (VIP), işbirliği ve ortak                         orta, büyük veya çok
     karar alma için tama-                           büyük şirketler tara-
     men görsel ve dijital bir                         fından kullanılabilir.
     deneyim sunuyor. Cent-                           Uygun fiyatlı ve ölçek-
     ric Buying Board’la sa-                          lenebilirdir.
     tın alma çalışmaları yö-                           Ayrıca koleksiyon
     netebiliyor, ürün teklifleri ve range               tasarım, planlama ve satın alma
     planları optimize edilebiliyor, Cent-              deneyimlerini görsel, etkileşimli
     ric Concept Board ile yaratıcılığı                ve güçlü hale getiren, geniş do-
     artırabiliyor ve ürün konseptlerini               kunmatik ekran ve tabletlerle
     geliştirebiliyoruz.                       kullanılan Visual Digital Fashion
                                     Board’u da yarattık.
      Gelişen markalar                        Tekinşen, PLM çözümlerinin
      için PLM            “1) Sadece PLM’ye odaklıyız ve  işletmelere faydalarını ise şöy-
      Centric olarak, PLM teknolo- ciroyu tetikleyen en önemli etken- le açıklıyor: “Bir numaralı neden
     jisinin her ölçekten şirket tara- lerin pazara ürün sunma hızı ve  ‘Hız’. Yarın hayatta kalacak şirket-
     fından kolayca ulaşılabilir olması  yüksek hacimli yeni ürünler oldu- ler hızlı olabilen ve değişikliklere
     gerektiğine inanıyoruz. Bu ne-  ğu moda, perakende ve diğer hızlı  uyum sağlayabilen şirketler ola-
     denle sizlere ‘Gelişen Markalar  tüketim sektöründe uzmanız.  cak. Bu yüzden dünyanın dört bir
     için Centric PLM’i tanıtmaktan   2) PLM yapmanın yeni bir yolunu  yanında şirketler PLM uygulaması
     mutluyuz. Gelişen Markalar için  keşfettik: Excel gibi kullanımı kolay,  ile dijital dönüşümlerini hızlandı-
     Centric PLM, 10-30 kişilik ekip- uygulaması kolay ve yönetmesi ko- rıyor. Gelişmiş Centric PLM çözü-
     ler için tasarlanmıştır. Bu çözüm,  lay. Özel bir programlamaya gerek  müyle, ve edinilmiş en iyi uygula-
     ürün geliştirmeyi hızlandırmaya,  duymayan, dünyanın en hızlı ve en  malar bilgi birikimiyle, dünyanın
     karlılığı artırmaya ve verimlili- kolay PLM’sine sahibiz.    en büyük markaları ve perakende-
     ği optimize etmeye hizmet eder.  3) Centric kullanıcılarını mutlu  cileriyle, tasarım ve ürün geliştir-
     Küçük ve orta ölçekli şirketlere,  ediyor! Yüzde 99 müşteri mem- me süreçlerini dijitalleştirmek ve
     küresel markalarla rekabet ede- nuniyeti ve sadakat oranına sahip  otomatize etmek için çalışıyoruz
     bilecekleri teknoloji ve endüstri  olmaktan gurur duyuyoruz.  ve satış sürelerini düşürüp, tüm
     bilgisine erişim sağlarken, işleri- 4) Centric PLM sağlam, olgun  süreçte önemli maddi tasarruf
     ni büyütmelerine yardımcı olur.” ve kendini kanıtlamış bir çözüm- sağlayabiliyoruz.”

      “Sadece PLM’ye
      odaklıyız”
      Yeni PLM projelerinin
     yüzde 70’inden fazlasını
     Centric’in yaptığını dile
     getiren Tekinşen, müşte-
     rilerinin yüzde 35’inden
     fazlasının kullandıkları
     eski bir PLM çözümünü
     Centric PLM ile değiştir-
     diklerine değinerek pa-
     zarda tercih edilme ne-                                      Advertorial
     denlerini şöyle sıralıyor:

                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24