Page 20 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 20

HABER                  15. İstanbul Bilişim Kongresi

          7HNQRORML 7VXQDPLVLQH +D]×U 2OXQ


                           Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
                           İstanbul Şubesi tarafından, dergimiz
                           KobiEfor’un ana medya sponsoru olduğu;
                           15. İstanbul Bilişim Kongresi,
                           ‘Merkezi Olmayan Teknolojilerin Yükselişi;
                           Teknoloji Tsunamisine Hazır Olun”
                           temasıyla çevrimiçi düzenlendi.

       ürkiye Bilişim Derneği (TBD)  ayrılmaz bir bileşeni oldu. Teknolojiy- kuluçka merkezlerinin cazibe, çe-
       İstanbul Şubesi tarafından dü- le fırsatları yakalayamayan, ayak uy- kim merkezi oluşturduğunu, refahın
     T Tzenlenen, dergimiz KobiEfor’un  duramayan kurumların önümüzdeki  artmasına, kentin sosyo-ekonomik
     ana medya sponsoru olduğu; 15. İs- yıllarda gireceği çıkmazları bugünden  kalkınmasına önemli katkılar sağla-
     tanbul Bilişim Kongresi, ‘Merkezi  görüyoruz. Bu inkar edilemez tekno- dığını söyledi: “TBD olarak kuluçka
     Olmayan Teknolojilerin Yükselişi;  lojik değişim ve değişim hızı sadece  merkezlerinde teknoloji geliştir-
     Teknoloji Tsunamisine Hazır Olun”  sektörleri değil, bizi, toplumun her  meyi hedefleyen genç girişimcilere
     temasıyla, kamu, yerel yönetimler,  kesimini yakından ilgilendirdiği gibi  yön verecek proje yönetimi, ekip
     üniversiteler, sivil toplum kuruluş- içinde bulunduğumuz şehri, ticare- oluşturma, süreç yönetimi, finan-
     ları ve özel sektör temsilcilerinin  timizi, günlük alışkanlıklarımızı, her  sal okur yazarlık ve sözleşme okur
     katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.  şeyimizi değiştiriyor.” yazarlık eğitimlerini de kapsayacak
                                     rehberlik hizmetlerinin verilmesini
     Deniz               Rahmi
     Tiryakioğlu            Aktepe            çok önemsiyoruz. Ankara Büyük-
                                     şehir Belediyesi ile işbirliği içinde
                                     Ankara’nın ‘Bilişim Başkenti’ne dö-
                                     nüştürülmesine, belediye tarafından
                                     verilen hizmetlerin dijitalleşmesine
                                     yönelik faaliyetleri yürütmekteyiz.”


      Dijital dönüşüme yeni rota   TBD-Ankara Büyükşehir      Akıllı İstanbul
      Türkiye Bilişim Derneği İstan- Belediyesi işbirliği      ‘Akıllı Şehirler-İstanbul’un Tekno-
     bul Yönetim Kurulu Başkanı Deniz  Türkiye Bilişim Derneği (TBD)  loji Vizyonu’ panelinin moderatörlü-
     Tiryakioğlu, açılış konuşmasında;  Genel Başkanı Rahmi Aktepe, açı- ğünü yürüten İBB Bilgi İşlem Daire
     Kongre ile dünyada yaşanan hızlı ge- lış konuşmasında, Pandemi’nin yeni  Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner,
     lişmeler çerçevesinde, sayısal dönü- riskler ve yeni fırsatlar yarattığını, bu  uyardı: “Teknoloji tsunamisine ha-
     şümün, akıllı şehirlere, ticarete, ya- dönemde veriye dayalı ekonominin;  zır olun.” İSBAK A.Ş. Genel Müdürü
     şama, bizlere etkisini; ülkemizdeki ve  veri toplama, veri analizi, veriden  Mesut Kızıl, İstanbul’da toplu ulaşımı
     Dünya’daki son teknolojik gelişmeleri  değer yaratma ve veri güvenliğinin  daha eğlenceli hale getirmek için ‘Hi-
     konuşmayı, farkındalık yaratmayı ve  öneminin arttığını söyledi. TBD ola- kayematik’ projesini tasarladıklarını,
     geleceğe ışık tutmayı hedefledikleri- rak bilişim teknolojilerinde fikir, ürün  yakın zamanda hayata geçirecekleri-
     ni, insanlık tarihinde önemli yer tu- ve/veya proje geliştirmeyi hedefle- ni, Otobüsüm Nerede uygulamasını
     tacak ve gelecekte; ‘Covid öncesi’ ve  yen genç girişimcilere yöne-
     ‘Covid sonrası’ olarak tanımlanacak  lik ‘Kuluçka Merkezleri’nin
     bir dönemde bulunduğumuzu söyle- yerel yönetimler tarafından
     di: “Ekonomiler ve toplumlar dijital  hayata geçirilmesini ve bu
     dönüşümde son 10 yıldır yepyeni bir  yapıların yaygınlaştırılmasını
     rotada yol alırken Pandemi bu süreci  çok önemsediklerini vurgu-
     çok hızlandırdı. Bu nedenle artık diji- layan Aktepe, Tokyo örneğini
     tal sayısal dönüşüm, şirketler için bir  verdi, tüm gelişmiş ülkeler-
     tercih meselesi olmanın çok ötesine  deki kentlerde birden fazla
     çıktı. Hayatta kalma mücadelesinin  hatta çok sayıda bulunan

     20 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25