Page 4 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 4

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu:

                   “Ön Muhasebenin


           'LMLWDO *HOHFHæLQL 7DVDUO×\RUX]µ


       Dijitalleşmeyle birlikte muhasebe alanında yaşanan e-dönüşüm, pandemide
        büyük bir ivme kazanarak işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline
        geliyor. Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt sunduğu yenilikçi
       ürün ve hizmetleri ile “Mutlu Patronlar” olarak tanımladığı kullanıcılarının
      işlerini kolaylaştırırken, maliyet ve zamandan da tasarruf etmelerini sağlıyor.
        Ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlamayı hedeflediklerini söyleyen
       Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, KOBİ’lerin tüm veri girişlerini
          otomatikleştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

                                     gözlemleyen Paraşüt Kurucu Or-
                                     tağı ve CEO’su Sean X Yu’nun çıkış
                                     noktası da bu olmuş; “2010 yılın-
                                     da Türkiye’ye yerleşerek, startup
                                     firmaların gelişmesine ve büyü-
                                     mesine destek verdim. Bu süre
                                     zarfında işletmelerin ihtiyaç duy-
                                     dukları finansal bilgileri kolaylıkla
                                     alabilecekleri bir araç olmadığını
                                     fark ettim. Paraşüt’ün çıkış nokta-
                                     sı da bu oldu. 2013’te üç kişilik bir
                                     ekiple Paraşüt’ü kurarken, yüksek
                                     yatırım gerektiren ve karmaşık ön
                                     muhasebe yazılımları yerine çok
                                     daha kullanıcı dostu, her yerden
                                     erişilebilen ve ayrıca abonelik sis-
                                     temi ile yatırımı minimuma çeken
                                     bir uygulama geliştirmeyi hedef-
                                     ledik. Çünkü o dönemde KOBİ’ler,
                                     finansal verilerini genellikle karışık
                                     programlarda ya da eski usul def-
                                     terlerde manuel olarak tutuyordu.
                                     Bu sebeple de çok büyük zaman ve
                                     işgücü kaybı yaşıyorlardı. Paraşüt
                                     bu sorunlara çözüm oldu.”

                                      “En güvenilir çözüm ortağı
      Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su
      Sean X YU                            rolünü üstleniyoruz”
                                      Paraşüt’ün Türkiye’nin ilk SaaS
       aturalar, cari hesaplar, gelir- la uzayarak, işletme sahibinin ve  girişimlerinden biri olduğunu ifade
       gider takibi, stok yönetimi,  çalışanların boşuna zaman kay- eden Sean X Yu, “Mutlu Patronlar
     Fraporlamalar… Bir işletme-   betmesine neden oluyor. Harvard  olarak tanımladığımız kullanıcı-
     nin finansal süreçlerini yönetmek  Üniversitesi’ni bitirdikten sonra  larımıza ön muhasebe hizmetleri
     kimi zaman son derece karmaşık,  Lehman Brothers’da ve özel bir  sunarken, onların dijital dönüşüm
     yorucu ve maliyetli olabiliyor. Bu  sermaye şirketinde uzun süre  süreçlerindeki en güvenilir çözüm
     süreci takip edecek bir çalışan is- analist olarak görev alarak, işlet- ortağı olma rolünü de üstleniyoruz.
     tihdam etmeyen mikro ve küçük  melerin ihtiyaç duydukları finansal  Özellikle, 2019 yılının Mayıs ayında,
     işletmelerde ise işler daha faz- bilgilerin ne olduğunu yakından  Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım ile

     4 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9