Page 5 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 5

aynı çatı altında bir araya gelme- muhasebe ve iş yönetimlerine dair  Kampanya ile KOBİ’leri matbu fatu-
     mizle birlikte uçtan uca teknoloji  tüm işlemlerini kolayca gerçekleş- ra ve makbuz masrafından kurtaran
     çözümlerimize hız vermiş bulun- tirmelerine yardımcı olduk ve KO- 2 bin e-kontör de hediye ediliyor.
     maktayız” diyor.         Bİ’lerin ön muhasebelerindeki bir
      Sean X Yu, KOBİ’lere sunduk- numaralı dijital asistanı olarak sek- “E-faturaya geçiş
     ları hizmetleri ise şöyle sıralıyor:  tördeki konumumuzu güçlendirdik.” neredeyse tüm sektörler
     “KOBİ’lere fatura takibi, gelir gi-                için zorunlu hale geliyor”
     der takibi, raporlama, stok taki- “Yıl Sonu Kampanyamızı     Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ver-
     bi, kredi kartı ile online tahsilat,  yoğun istek üzerine uzattık” gi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde
     e-fatura, e-arşiv, e-ihracat gibi  Paraşüt yeni kullanıcılarına, ön  özellikle son dönemde yaptığı dü-
     ihtiyaç duydukları temel ön muha-
                     muhasebe süreçlerinde nasıl bir  zenlemeler ile e-faturaya geçiş ne-
     sebe hizmetlerini sunuyoruz. Bu
                     kolaylık sağladıklarını test etmele- redeyse tüm sektörler için zorunlu
     kapsamda, akıllı banka entegras- ri için öncelikle 14 günlük ücretsiz  hale gelmeye başladı. Sean X Yu,
     yonları, Anahtar Teslim e-Fatura
                     deneme süresi veriyor. Bu esnada  e-dönüşümün avantajlarını fark
     ve e-SMM, cepten fiş okuma (CFO)  aboneliğe geçmek isteyen kullanı- ederek, zorunlu olmadığı halde
     ve mobil barkod okuyucu, e-ticaret  cılar, aylık veya yıllık abonelik se-
     ve CRM entegrasyonları, teklif yö- çeneklerinden birini seçtikleri tak- e-dönüşüme geçen işletme sayısı-
     netimi gibi hizmetlerimiz bulunu-                nın giderek arttığına dikkat çekiyor.
                     dirde, deneme sürelerinin kalanı  Peki, e-dönüşüm KOBİ’lere
     yor. KOBİ’lerin iş süreçlerindeki en  da aboneliklerine ekleniyor. Abone
     büyük destekçilerinden olan mali  sirkülasyonlarının içinde bulun- ne gibi avantajlar sağlıyor? Sean
     müşavirlere de ücretsiz mükellef                 X Yu, ‘daha ucuz, daha hızlı ve
                     dukları SaaS kategorisi ortalaması  daha çevreci’ olarak tanımladığı
     yönetim ve veri aktarım progra-
                     ile karşılaştırıldığında çok düşük  e-dönüşümün avantajını şu sözler-
     mımız olan Paraşüt Atlas ile katkı  seviyelerde olduğunu ifade eden
     sağlıyoruz. Paraşüt kullanıcılarını               le anlatıyor:
                     Sean X Yu, programı bir kez kulla- 18 kuruşa e-fatura: “E-dönüşüm
     tek çatı altında buluşturarak ticari  nanın kolay kolay vazgeçmediğini
     faydayı artırmak amacıyla hayata  söylüyor.           işletmelere öncelikle maliyet avan-
     geçirdiğimiz Paraşüt Pazaryeri ise                tajı sağlıyor. Çünkü kağıt faturala-
     abonelerimizin, ürün ve hizmetleri-               rın beraberinde getirdiği arşivleme,
                                     baskı ve kargolama maliyetleri,
     ni on binlerce potansiyel müşteriye
                                     elektronik fatura ve makbuz hizmet-
     sunmalarına olanak tanıyor.”
                                     leri ile ortadan kalkıyor. Bugün mat-
      “Dijitalleşmenin önemi                    bu faturanın gönderim maliyeti
      pandemide anlaşıldı”                     14-16 TL seviyesindeyken e-fatura
                                     ile bu rakamı 18 kuruşa kadar indir-
      Sean X Yu, sundukları hizmetlerin
                                     mek mümkün. Üstelik Paraşüt kul-
     öneminin ve gerekliliğinin pandemi
     sürecinde çok daha net anlaşıldığını  Paraşüt’e olan bu ilgi, yoğun ta- lanıcıları diledikleri zaman sistemi-
     dile getiriyor: “Pandemi ile birlik- lep üzerine 31 Ocak’a kadar uza- miz üzerinden matbu fatura kullanıp
     te, dijitalleşen ve bu konuda geride  tılan Yıl Sonu Kampanyası’nda da  çıktı alarak, faturalarını resmileş-
     kalan şirketler arasındaki fark daha  kendini gösteriyor. Temel finansal  tirebiliyor. Yine Paraşüt üzerinden
     da açıldı. Örneğin; şirketlerin kapa-              e-fatura ve e-arşiv kullanmaya baş-
                     işlemleri kolay ve anlaşılır şekilde  layıp direkt olarak resmi fatura oluş-
     lı olduğu karantina döneminden en
     az etkilenenler, işini dijitale taşımış  gerçekleştirmeye olanak tanıyan  turabiliyor, dijital ortamdan müşteri-
     firmalar oldu. Bu noktada da iş yö- Paraşüt aboneliği 2021 fiyatlarıyla  lerine ulaştırabiliyor.
                     KDV hariç yıllık 792 liraya sunuluyor.  Tahsilat süresi üçte bir oranın-
     netimini zaman, mekan ve cihaz-
                     Kampanya kapsamında Anahtar   da kısalıyor: Yaptığımız inceleme-
     dan bağımsız mobil yapabilmeye de
     olanak tanıyan bulut tabanlı SaaS  Teslim e-Dönüşüm hizmeti ücretsiz  ler, e-fatura kullanan kurumların
                     olarak veriliyor. Başvuru sürecinin  kullanmayanlara göre tahsilatları-
     çözümleri öne çıktı. Dolayısıyla bu
                     süreç danışmanları tarafından yü- nı üçte bir oranında daha kısa sü-
     dönem çok sayıda sektörde daralma
     yaşanmasına neden olurken bizim  rütülmesiyle firmalar, 30 dakika ka- rede yaptığını gösteriyor. Bu da iş-
     faaliyet gösterdiğimiz ticari yazılım  dar kısa bir süre içerisinde e-fatura,  letmeler için hiç kuşkusuz oldukça
                     e-arşiv, e-ihracat ve e-SMM geçiş- büyük bir avantaj. Paraşüt olarak
     sektöründe büyüme fırsatı sağladı.
     Özellikle bu sürece hızla adapte olu- lerini tamamlıyor.    sunduğumuz özellikler ile aynı za-
     narak geliştirilen ürün ve hizmetler  KOBİ’ler kendilerinin yerine tüm  manda günlük mesailerinin yüzde
     bu büyümeyi tetiklerken kullanıcı- işlemleri gerçekleştiren uzman bir  50’sini veri girişi ve bu verilerin yö-
     ların da hayatını kolaylaştırdı. Biz de  ekiple yerlerinden kalkmadan ve  netilmesine harcayan işletmelerin,
     Paraşüt olarak sunduğumuz ürün  hiçbir zahmete girmeden e-fatura  ön muhasebe için ayırdıkları süreyi  Advertorial
     ve hizmetlerle kullanıcılarımızın ön  ve e-SMM kullanıcısı olabiliyor.  kısaltmayı amaçlıyoruz.
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10