Page 6 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 6

Ağaçları kurtarmak                           Otomasyonu, bir yazılım
     elimizde: Yakın gele-                           robotunun önceden ta-
     ceğe yönelik tahminler,                          nımlanmış bir işi, bu
     küresel ısınmanın etki-                          konuda uzman bir çalı-
     leri nedeniyle her geçen                          şanı taklit ederek yeri-
     dönem daha da büyük                            ne getirmesi anlamına
     felaketle karşı karşıya                          geliyor. Yazılım robot-
     kalabileceğimizi göste-                          ları tekrarlı işlerde
     riyor. Bu nedenle hepi-                          insana göre daha ha-
     miz elimizden gelenin de                          tasız ve hızlı çalışıyor,
     fazlasını yapmak duru-                           yapay zeka ve makine
     mundayız. E-dönüşüm                            öğrenmesi sayesinde
     de gereksiz kağıt israfını                         sürekli öğreniyor, ve-
     önleyerek ağaçları kurtarmak adına  maya kadar tüm operasyonlarını  rileri işleyerek kendini geliştiriyor.
     son derece önemli bir adım.   Paraşüt e-Ticaret ile uçtan uca yö- Biz de mali müşavirlik ofislerinde
                     netiyorlar ve dijital hale getiriyorlar.  en büyük zamanın fatura girişle-
      “E-ticaret ve ihracata    Otomatik faturalama sayesinde de  rinde harcandığından yola çıkarak,
      odaklanıyoruz”        zamandan ve işgücünden tasarruf  bu işleri yazılım robotlarına yap-
      Yeni ürün ve hizmet geliştirirken  ediyorlar.        tırabileceğimizi düşündük. Artık
     KOBİ’lerin ihtiyaçlarını göz önün- Bu hizmetlerimizin yanında ih- Paraşüt Atlas tarafında bir yazılım
     de bulundurduklarını, hatta çoğu  racat yapan firmaların Paraşüt  robotu kullanarak, bütün faturala-
     zaman o ihtiyaçlar oluşmadan du- kullanımını kolaylaştırmayı hedef- rın muhasebe yazılımlarına giril-
     rumu öngörerek hareket ettikleri- ledik ve bunun ilk adımı olarak da  mesini sağlıyoruz. Bu sayede mali
     ni söyleyen Sean X Yu, 2021’de bu  e-ihracat faturasını geçen yıl itiba- müşavirlerimiz ve çalışanları da
     yaklaşımdan hareketle e-ticaret ve  rıyla devreye alarak yurt dışına mal  mali tabloları çok daha detaylı ana-
     e-ihracata odaklandıklarını vurgu- satan firmaların hizmetine sunduk.  liz ederek, müşterilerine çok daha
     luyor. Yu’nun bu konuya bakışı ise  Ayrıca işletmelerin farklı lokasyon- fazla yol gösterebilecek zamanı bu-
     şu şekilde: “Pandemi ile birlikte ar- lardaki ürünlerinin stok miktarını  labilecek.”
     tan yeni pazar arayışı, işletmelerin  tek ekrandan takip etmelerine ve
     e-ticarete yönelik ilgisini de artırdı.  güncellemelerine olanak tanıyan  “Mutlu patron
     Ancak özellikle e-ticarete yeni baş- Depo Takibi hizmetini de her geçen  hikayelerimizi
     layan firmaların muhasebe alanın- dönem yeni varyantlar ekleyerek  çoğaltacağız”
     daki konularda soru işaretleri oluyor  devreye aldık.”
                                      2022 yılında hizmet ve özellik-
     ve güvenilir bir kaynaktan bilgi edin-              lerini daha da zenginleştirerek
     me ihtiyacı duyuyorlar. Biz de gerek  Mali müşavirler için yeni  KOBİ’lerin bir numaralı tercihi
     kullanıcılarımıza sağladığımız bilgi- hizmet: Robotik Süreç   olmaya devam edeceklerini ifa-
     ler gerekse ürün ve hizmetlerimizle  Otomasyonu         de eden Sean X Yu, önümüzde-
     onlara bu süreçte destek oluyoruz.  Pandemi döneminde Paraşüt  ki döneme dair hedeflerini şöyle
     2020 itibarıyla e-ticaret hayatına gi- Atlas tarafında mali müşavirlere  açıklıyor: “Önümüzdeki süreç için
     riş yapmak isteyen firmalar için özel
                     ‘temassız muhasebe’ hizmetini  hedefimiz, ön muhasebenin dijital
     paketler oluşturduk. Bu süreçte ilk  sunmaya başladıklarını hatırlatan
     satın almamızı gerçekleştirdik ve  Sean X Yu, “Mali müşavirlerin özel- geleceğini tasarlamak. Bir baş-
     büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları             ka deyişle KOBİ’lerin dijitalleş-
                     likle beyanname döneminde en çok  me yolculuklarında yanlarında
     ile Türkiye’deki tüm büyük pazaryer-
                     ihtiyaç duydukları, fatura, makbuz,  yer almaya devam ederek, sun-
     lerine entegrasyon sunan Shopside’ı  banka hesap dökümü gibi belgeleri
     bünyemize kattık. 2021’de ise bu                 duğumuz hizmet ve özelliklerle
                     fiziksel olarak toplamak yerine tek  tüm veri girişlerini otomatikleş-
     hizmetlerimizi bir adım daha ileriye
                     bir tuşa basarak, Paraşüt içerisin- tirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ön
     taşıyarak operasyonel ve finansal
     yönetim hizmetlerini tek bir pakette  den dijital olarak kendi kullandıkla- muhasebe kayıtlarından en az
     birleştirdik. ‘Paraşüt e-Ticaret’ pa- rı muhasebe programına dakikalar  çabayla en fazla değeri elde et-
                     içerisinde aktarmalarını sağlıyo- melerini amaçlıyoruz. Donanım-
     ketinde yer alan Paraşüt-Shopside
     entegrasyonu ile kullanıcılarımız  ruz” diyor.         lı yazılımcılarımız, ilgili müşteri
     iki hizmeti tek bir pakette, yüzde  Sean X Yu, mali müşavirlerin  hizmetlerimiz, alanında uzman
                     hayatını kolaylaştıracak yeni hiz- teknik ekibimiz ve diğer tüm de-
     48 oranında daha az ödeyerek kul-
                     metleri Robotik Süreç Otomasyo- partmanlarımızla birlikte mutlu
     lanabiliyor. Pazaryerlerinden ya da
     kendi web sitelerinden satış yapan  nu hakkında da şu bilgileri veri- patron hikayelerimizi çoğaltmaya
     KOBİ’lerimiz, satıştan faturalandır- yor: “Bilindiği üzere Robotik Süreç  devam edeceğiz.”
     6 KobiEfor Dijital Ocak 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11