Page 10 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 10

àá 6h5(./à/àãà 9( )(/A.(7 .857$50$      Siber suçluların en etkili                  zümleri
      olduğu alan KOBİ’ler                      • Siber Güvenlik Yazılımları
      ESET, siber saldırıların büyük bir               • Ağ Güvenliği / Ağ ve Güvenlik
     kısmının KOBİ’lere karşı gerçekleş-               Çözümleri / Ağ Güvenlik Yazılımları
     tiğinin altını çiziyor. Büyük şirketler,              • Ağ Erişim Kontrolü (NAC-
     saldırıya uğramayı bekledikleri için               Network Access Control)
     genellikle yüksek düzeyde önleme,                 • Ağ İzleme Aracısı
     izleme ve ortadan kaldırma beceri-                 • Ağ Saldırı Tespit Sistemi
     lerine sahip olmayı amaçlıyor. Geliş- hatalarını gözardı etmeyin. 2) Kötü  (NIDS-Network Instrusion Detecti-
     miş güvenlik için bütçeye ve isteğe  amaçlı siber saldırılara dikkat edin.  on System)
     sahip olmanın yanı sıra güvenlik için  3) Bir selin ya da yangının ne zaman  • Ağ Üzerindeki Tehditleri İzleme
     ayırdıkları BT (bilişim teknolojileri)  size uğrayacağını kestiremezsiniz.  ve Önleme Sistemi (NIPS Network-
     çalışanlarına sahipler.     4) Hasar görmüş sabit disklerden  Based Intrusion Prevention System)
      KOBİ’ler ise siber güvenliğe ön- uzak durun.”         • Bilgisayar Tabanlı Saldırı Tespit
     celik verecek kaynaklara (bütçe ve                Sistemi (HIDS-Host Intrusion Detec-
     insan) sahip değiller ve siber suçlu- İş Sürekliliği ve Felaket  tion Systems)
     lar için daha büyük şirketler kadar  Kurtarma Teknolojileri    • Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı
     ilgi çekici olmadıkları için genellikle  • Yapay Zeka      / Sızıntı Önleme Sistemleri (HIPS-
     tehlikede olmadıklarına inanıyorlar.  • İş Sürekliliği Çözümleri: İş Sü- Host Intrusion Prevention System)
     Aslında KOBİ’ler, tıpkı büyük şirket- rekliliği Planlaması (Business Con- • Kablosuz Saldırı Önleme Sis-
     ler gibi hassas verileri işler ve nihai  tinuity Planning-BCP) / İş Sürekliliği  temleri (WIPS)
     hedefleri büyük kuruluşlar olan siber  Yönetim Sistemi / İş Etki Analizi ve  • Saldırı Tespit Sistemi (IDS-
     suçlular için sıçrama tahtası haline  Risk Analizi / Revovery Point Object  Instrusion Detection System) / Sal-
     gelebilirler; çünkü bir KOBİ, bu tür  ve Recovry Time Object (RPO ve  dırı Tespit ve Önleme Sistemleri
     kuruluşlara hizmet veren bir teda- RTO) / İş Performans Raporları-Ekip  (IDPS) / Saldırı Önleme Sistemi (IPS-
     rik zincirinin parçası olabilir. Siber  ve İş Yönetimi Sistemi  Intrusion Prevention System)
     güvenliğe önem vermek zor ve ma-  • İş Sürekliliği Yönetimi-İş Süreç  • Tehdit İstihbaratı
     liyetli görünse de uzun vade de yatı- Yönetimi / İş ve BT Sürekliliği Plan- • Loglama
     rım yapanlar kazançlı çıkıyor. ESET,  laması / BT Sürekliliği Planlaması /
     yeni hibrit çalışma ortamının güven- Felaket Kurtarma Planlaması / Veri  ‘Felaket Kurtarma’
     lik zorluklarını proaktif şekilde ele  Kaynağı Planlaması (Data Resource  nasıl yapılır?
     almak için küçük-büyük tüm şirket- Planning-DRP)
     lerin BT yöneticilerine büyük bir so- • Data Replikasyonu     Felaket Kurtarma Planı ya-
     rumluluk eklediğine dikkat çekiyor.  • Veri Koruma Teknolojileri / Veri  pılırken riskler, tehditler belir-
                     Yedekleme ve Kurtarma / Veri Kaybı  leniyor ve bu risklerle karşıla-
       KOBİ’lerin yüzde 40’ı    Önleme Çözümleri (DLP)      şıldığında yaşanacak durumlar
      verilerini yedeklemiyor     • Hacklenmiş Veri Kurtarma Çö- tespit ediliyor, yazılım, donanım
      Tüm sektörlerde her ölçekteki  zümleri            sistemlerinin kurum için önemi
     şirketin sahip olduğu en değerli var- • Veri Kaybı Önleme / Veri Sı- derecelendiriliyor. İlk kurtarıl-
     lık olan verilerde yaşanan kayıplar,  zıntısı Engelleme (DLP-Data Loss  ması gereken sistemler, herhan-
     ciddi zararlara neden olabiliyor. Bu  Prevention)        gi bir felaket durumunda hangi
     verileri korumak          • Veri Depolama Çözümleri   sistemin ne kadar kapalı kalaca-
     için çeşitli yollar       (Senkron ve Asenkron Replikasyon  ğı belirleniyor. Felaket Kurtarma
     aramak ve olası         Çözümleri)            Merkezi oluşturulurken gerekli
     senaryoları de-          • Yedekleme Çözümleri     donanım ve bağlantıların neler
     ğerlendirmek            • Veri Tekelleştirme      olduğuna karar veriliyor. Kuru-
     gerekiyor ancak          • Veri Merkezi Çözümleri    mun teknik altyapısına uygun
     yapılan araştır-          • Risk Analizi / Risk ve İş Etki  Felaket Kurtarma Planı tekno-
                 Serap
     malara göre KO-     Günal  Analizleri            lojisi seçiliyor. İç network ve dış
     Bİ’lerin yaklaşık         • Sanallaştırma Çözümleri / Sa- network ağlarına gelebilecek
     %40’ı hiçbir verisini yedeklemezken  nal Ortam Çözümleri     tüm zararlara yönelik önlemler
     %68’i ise veri kurtarma için herhan- • Bulut Bilişim (Cloud Compu- alınıyor. Zararlı uygulamaların ve
     gi bir uzmandan destek almıyor. Veri  ting) ve Bulut Teknolojileri  virüslerin kurum network ağına
     Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü  • Bulut Güvenliği Çözümleri  girmesi engelleniyor. Olası fela-
     Serap Günal, KOBİ’lerin verilerini  • Test ve Optimizasyon   ket senaryolarına uygun felaket
     tehdit edebilecek 4 farklı senaryoya  • Kurulum ve Servis Destek  kurtarma planları yapılıyor.
     dikkat çekiyor ve uyarıyor: “1) İnsan  • Cluster (Kümeleme) Yapı Çö-

      KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15