Page 12 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 12

àá 6h5(./à/àãà 9( )(/A.(7 .857$50$                     lity And Analytics-NTA)
                      • Oturum İzleme (Session Moni- İş Sürekliliği ve Felaket
                     toring)             Kurtarma’nın işletmelere
                      • Oturum Kaydı (Session Recor- sunduğu avantajlar
                     ding)
                      • Sıfırıncı Gün (Zeroday) Atak Ön- • İşletmelerin sürdürülebilirli-
                     leme Yazılımları         ğini sağlar.
                      • Mobil Cihaz Yönetimi (MDM-   • Maliyetleri düşürür, veri,
      • Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT- Mobile Device Management), Mobil  müşteri, zaman, itibar kaybını ve
     Advanced Persistent Threat) Önleme Güvenlik Çözümleri (Enterprise Mo- iş süreçlerinin aksatılmasını önler.
      • Güvenlik Bilgileri ve Olay Yöne- bile Security)        • İş ve operasyon sürekliliği, fe-
     timi (SIEM-Security Information and  • Tek Kullanımlık Parola (OTP- laket durumunda işletmenin zarar
     Event Management)        One Time Password), İki Faktörle  görmeden devamlılığı sağlanır.
      • SOAR (Güvenlik Orkestrasyon,  Kimlik Doğrulama (2FA)     • Siber risklere karşı güvenlik
     Otomasyon ve Olaylara Müdahale-  • Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi (PAM- sağlar.
     Security Orchestration Automation  Privileged Access Management) • Şirkete zaman, maliyet ve re-
     and Responce)           • Kimlik Erişim Yönetimi    kabet avantajı sağlar.
      • Akıllı Kart, Akıllı Cihazlar • Kimlik Doğrulama Çözümleri   • Talep doğrultusunda, iste-
      • Güvenlik Duvarı (Firewall)  • Biyometrik Kimlik Doğrulama nilen bilgiye 7/24 erişim gerçek-
      • Antivirüs Yazılımları     • Kripto Çözümleri       leştirilebilir.
      • VPN (internete gerçek IP ad- • Web / İçerik Filtreleme
     resini gizleyip farklı bir IP adresi  • Spam Filtresi     lanması önemli, şirket için mutlaka
     üzerinden bağlanmayı sağlayan ve  • WiFi Güvenliği       bir VPN veya Sanal Özel Ağ kulla-
     bağlantıyı şifreleyerek güvenli hale  • BT Varlık Belgeleri / Şifre Yö- nılmalı. VPN, çalışanın cihazıyla şir-
     getiren hizmet)         netimi.             ketin sunucusu arasında bir tünel
      • Siber Güvenlik Sızma Testi ve                oluşturarak, verileri bilgisayar kor-
     Raporlama, Kurumsal Penetrasyon                 sanlarına veya verileri çalmak iste-
     (Sızma) Testi                          yebilecek diğer kişilere karşı korur
      • Ağ Analizi                         ve verileri şifreler.
      • Ağ Davranış Analizi (NBA)                   • Sosyal mühendislik çalışmala-
      • İmza Tabanlı Tespit
                                     rına karşı bilinçlenme ve bilgilendir-
      • Anomali Tabanlı Tespit
                                     me eğitimi alınmalı.
      • Durum Protokolü Analiz Tespiti                • Reklam virüsleri, yani bir sayfada
      • Atak Önleme Sistemi                     virüs içeren reklam ciddi sorunlara
      • Uç / Son Nokta / Kullanıcı Gü- İşletmeler siber saldırılar  yol açabilir. Şirket çapında reklam en-
     venliği Çözümleri         için hangi önlemleri     gelleyiciler veya güvenli web siteleri
      • Uygulama Güvenliği (Applicati- almalıdır?         listeleri bu olasılığı oldukça düşürür.
     on Security)           • Öncelikle ‘Siber Güvenlik’ ve
                                      • Birçok web sitesi eski veri girdi-
      • Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) özellikle ‘İş Sürekliliği ve Felaket Kur- lerini temizlemiyor. Veri tabanına ya-
      • Güvenlik Yönetimi Çözümleri tarma’ çözümlerine sahip olunmalı.
      • Planlı ve Plansız DR Testleri • İşletmenin bir ‘Felaket Kurtar- zılacak her kod, başka kodları boz-
                                     maya veya güvenlik açığına neden
      • Geri Dönüş (Failback) Operas- ma’ senaryosu ve planı olmalı.
                                     oluyor, bu nedenle temizlenmemiş
     yonu Planı            • Siber saldırılara karşı çalışan-
      • Kurumsal Analiz       ların bilgileri sürekli güncel tutmalı,  eski girdilerin düzenli temizlenmesi
      • Platform Bağımsız Felaket Kur- düzenli eğitim almalı.   ve bunun denetlenmesi çok önemli.
                                      • Güvenli şifrelenmiş web sitesi
     tarma Çözümleri          • Antivürüs yazılımı kullanılma-
      • Uygulama Tabanlı Felaket Kur- lı. Güvenlik duvarı edinilmeli. Ya- kullanılmalı.
     tarma Çözümleri         manmamış (kapatılmamış) güvenlik  • Gizli olmayan web sitelerinin
      • Sunucu Çözümleri      açıkları ciddi risk oluşturur. İnternet  açığa çıkması, (Google Dorking) ka-
      • Sunucu ve Veri Depolama   sunucu, anti-malware yazılımı, net- çınılması kolay bir yöntem, eğer iyi
      • Sanallaştırma        work işletim sistemi ve diğer yazılım  düzenlenmiş bir robots.txt dosyanız
      • WAF (Web Uygulama Güvenlik  ürünleri düzenli güncel tutulmalı.  varsa istenmeyen indekslemelerden
     Duvarı), Web Güvenliği Çözümleri Bilişim uzmanları açıklara karşı çı- korunabilirsiniz.
      • Altyapı ve Sınır Teknolojileri kan yamaları düzenli uygulamalı. • Güvensiz eklentilerden korun-
      • Güvenli E-Posta Ağ Geçidi   • İki aşamalı kimlik doğrulama  malı, kaynağını bilmediğiniz ve ya-
      • Network Güvenliği Görünümü  sistemi kullanılmalı.     sallığından emin olmadığınız tema
     ve Analizi (Network Security Visibi- • Çalışanların güvenli bir ağ kul- veya eklenti yüklememelisiniz.

     12 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17