Page 15 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 15

fatura kullanıcılarının yaklaşık bin liraya düşürüldü. Vergi mükellefi
     yüzde 50’sinin gönüllülük esasıyla  olanlar için 5 bin lira olan sınır, 2 bin  E-İrsaliye nedir?
     e-faturaya geçtiğini belirtiyor. Bu  liraya indirildi. Alıcısı vergi mükellefi
                                       E-İrsaliye; “E-İrsaliye, yeni
     da Türkiye’de her 6 işletmeden bi- olanlara düzenlenecek faturalar için
                                      bir belge türü olmayıp, kağıt
     risinin e-Belge ile dijital dönüştüğü  KDV dahil 2000 TL, alıcısı vergi mü-
                                      ortamdaki ‘sevk irsaliyesi’ bel-
     anlamına geliyor. Diğer işletmelerin  kellefi olmayanlara düzenlenecek
                                      gesiyle aynı hukuki niteliklere
     ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB)  faturalar için KDV dahil 5000 TL ve
                                      sahip dijital irsaliye belgesidir”
     açıklayacağı yeni tebliğlerle kada- üzeri olan tüm faturalar, artık e-arşiv
                                      diye tanımlanıyor.
     meli şekilde dijital dönüşeceği ön- fatura olarak düzenlenmek zorunda.
     görülüyor.            Mükelleflerin dijital dönüşüm sü-
                     reçlerindeki ilk yardımcısı olan mali
                     müşavirlere ve muhasebecilere,
                     yeni dönemde ciddi bir e-arşiv fatura
                     kullanılması nedeniyle daha fazla iş
                     düşecek. Vergi mükellefleri için ya-
                     zar kasa fişi düzenleme sınırı olan 2
                     bin liranın üzerindeki her alışverişte
                     e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu.
                                     ra düzenlenecek faturalar için 5.000
                                     TL, vergi mükellefi olanlara düzenle-
      97 özel entegratör: 2016-2020  Türkiye’de E-dönüşüm     necek faturalar için 2.000 TL olarak
     yılları arasında Türkiye e-dönüşüm  süreci           düzenleme zorunluluğu getirildi.
     pazarının ciro bakımından yıllık bi- e-dönüşümün ilk adımları 2013’te
     leşik büyüme oranıyla yüzde 49 art- e-Fatura ile atıldı. e-fatura, e-arşiv,  E-Fatura’ya zorunlu
     tığını kaydeden uzmanlar, önümüz- e-defter gibi uygulamalarla yaşanan  geçiş kapsamı
     deki 5 yılda e-dönüşüm pazarının  dijital dönüşüm, mali müşavirlerin
                                      E-ticaret platformları ve e-ticaret
     ülke ekonomisi, gayri safi milli ha- ve muhasebecilerin iş süreçlerini  mükellefleri: Kendilerine ait siteler
     sıla ve enflasyon oranlarından da  kolaylaştırırken zamandan tasarruf  veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait
     etkilenerek yıllık yüzde 22 büyüye- yapmalarını sağladı. Hazine ve Mali- internet sitelerinde veya diğer her tür-
     ceğini öngörüyor. Türkiye’de şu an  ye Bakanlığı Gedir İdaresi Başkanlığı  lü elektronik ortamda mal veya hizmet
     97 tane özel entegratör bulunuyor.  (GİB) tarafından 30923 Sayılı Resmi  satışını gerçekleştiren mükellefler-
      E-dönüşüm; zaman, maliyet, iş- Gazete’de 19 Ekim 2019’da yayımla- den 2020 veya 2021 hesap dönemleri
     gücü verimliliği sağlıyor: Uzman- nan Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel  için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip
     lara göre, e-dönüşümün sunduğu  Tebliği’nde değişiklik yapıldı. 22 Ocak  hesap dönemleri için 500 bin TL ve
     zaman, maliyet ve işgücünde verim- 2022’de Resmi Gazete’de yayımla- üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları
     lilik, zorunlu mükellef olmasa da  nan Tebliğ’e göre; e-Fatura, e-Arşiv  ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.
     şirketlerin e-belgelerin avantajın- Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında  • Brüt satış hasılatı 2021 hesap
     dan faydalanmayı tercih etmesini  kapsam genişledi. Geçtiğimiz yıl ka- dönemi için 4 milyon, 2022 veya
                     ğıt faturayı hayatımızdan ciddi oran-
     sağlıyor. Dijital dönüşümle birlikte               müteakip hesap dönemleri için 3
                     da çıkaran GİB, ‘5000-30000 portalı’
     işletmeler işlerini uçtan uca, zaman               milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
     ve mekan bağımsız yönetebiliyor.  olarak da bilinen GİB e-arşiv portalını  • Gayrimenkul, otomotiv: Gayri-
                     uygulamaya aldı. e-fatura kullanma-
                                     menkul ve/veya motorlu taşıt, inşa,
                     yan tüm mükellefler, GİB’in sunduğu
      Elektronik fatura                       imal, alım, satım veya kiralama iş-
                     bu portaldan faturalarını oluşturdu-
      düzenleme sınırı düştü    lar. 1 Mart tarihi itibariyle ise eğer  lemlerini yapanlar ile bu işlemlere
      E-Arşiv uygulamasında 1 Mart’ta  alıcı bir vergi mükellefi ise KDV da- aracılık faaliyetinde bulunan mü-
     yeni dönem başladı: GİB, e-arşiv  hil 2000 TL, alıcı bir vergi mükellefi  kelleflerden; brüt satış hasılatı (veya
     uygulamasında, 1 Mart 2022’de yeni  değilse KDV dahil 5000 TL ve üzeri  satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020
     bir dönem başlattı. Yeni Tebliğ’de  faturalar ve alt limit olmaksızın tüm  veya 2021 hesap dönemleri için 1
     yapılan değişiklikle elektronik fatu- faturalar e-arşiv fatura olarak oluş- milyon TL, 2022 veya müteakip he-
     ra düzenleme sınırı düşürüldü. Yeni  turulabiliyor. Tebliğe göre; brüt satış  sap dönemleri için 500 bin TL ve üze-
     tutarların aşılması durumunda kağıt  hasılatı, 2021 yılı için 4 milyon TL ve  ri olan mükellefler.
     fatura yerine e-arşiv fatura düzenle- üzeri olanlar, 1 Temmuz 2022 tarihin- • Turizm: Kültür ve Turizm Ba-
     necek. Vergi mükellefi olmayan nihai  de e-faturaya geçmek zorunda. GİB  kanlığı ile belediyelerden yatırım
     tüketicilere 30 bin liraya kadarlık sa- e-arşiv portalından düzenlenecek  ve/veya işletme belgesi almak su-
     tışlarda kağıt fatura düzenlenebili- faturalarda, 01.03.2022 tarihinden  retiyle konaklama hizmeti veren
     yordu. 1 Mart’tan itibaren bu tutar 5  itibaren, vergi mükellefi olmayanla- otel işletmeleri.

                                         0D\ÜV   KobiEfor Dijital 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20