Page 9 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 9

Siber saldırılar hızla artıyor çok daha iyi hale geldiler.   BT hizmetlerinde yaşanan ak-
      Trend Micro Tehdit İstihbaratı  Araştırmaya göre; evden çalışan- saklıklar sırasında riskleri minimi-
     Başkan Yardımcısı Jon Clay, Dünya  lar genellikle ofiste çalışanlara göre  ze etmenin en kritik yolunu; ‘verile-
     genelindeki istihbarat ağlarından  daha fazla risk altında. Bu, kimlik avı  rin yedeklenebilir ve en kısa sürede
     elde ettikleri kapsamlı bilgiler ve son  saldırılarını evden ve uzaktan çalı- geri dönüş sağlanabilir olması’ diye
     araştırmalarına göre; Trend Micro  şanlar için daha büyük bir risk haline  açıklayan Teletek Bulut Bilişim Ge-
     tarafından tespit edilen saldırıların  getiriyor. Bulut ortamlarında yapılan  nel Müdür Yardımcısı Taner Teke-
     2021’de bir önceki yıla göre yüzde 42  yanlış yapılandırmalar işletmelerin  ci, iş sürekliliği
     artarak 94 milyarın üzerine çıktığını  en önemli sorunlarından biri olmaya  planını uygular-
     gösterdiğini ve buna karşın hedefli  devam ediyor. Amazon Elastic Block  ken bulut bilişi-
     saldırılar nedeniyle bazı alanlarda  Store ve Microsoft Azure Virtual Mac- min sağladığı 4
     küçülme gözlemlediklerini söyledi.  hine gibi hizmetler, nispeten en yük- faydaya dikkat
     Trend Micro’nın 2021’e yönelik siber  sek yanlış yapılandırmanın yapıldığı  çekiyor: “1) Bu-
     tehdit raporuna göre; 2021’de Dünya  hizmetler arasında yer aldı. Trend  lut teknolojileri  Taner
     genelinde yapılan fidye yazılımı sal- Micro, ayrıca Docker REST API’leri- esneklik ve öl- Tekeci
     dırılarının yüzde 2.79’u Türkiye’de- nin sık sık yanlış yapılandırıldığını ve  çeklenebilirlik
     ki işletmeleri hedefledi. Türkiye’ye  bunların etkilenen sistemlerde krip- sağlar. 2) Felaket senaryolarına
     yönelik tespit edilen ve önlenen  to para madenciliğine yönelik zararlı  karşı hazırlıklıdır. 3) Daha az ma-
     e-posta tehdidi sayısı ise 509 mil- yazılımlar kullanan TeamTNT gibi  liyetlidir. 4) Sorunsuz yedekleme
     yonu aştı. Fidye yazılımı saldırıları  grupların saldırılarına maruz kal- olanağı sağlar.”
                     dığını tespit etti. Araştırmaya göre
     gerçekleştiren siber saldırganlar,
                     iş e-postalarına yapılan saldırılarda
     odaklarını ödeme yapma olasılığı                  Fidye yazılımı saldırısından
     daha yüksek olan kritik sektörlere  (BEC) yüzde 11 düşüş gözlemlendi.
                      2021’de rekor sayıda yeni gü-  sonra şirketler ne yapmalı?
     ve işletmelere kaydırıyor. Çifte gasp
                     venlik açığı tespit edildi. Araştırma,  FBI’nın İnternet Suçları Şikayet
     ve şantaj taktikleri büyük ölçüde kâr
                     2021’de yer altı pazarında satılan  Merkezi (IC3) 2021’in ilk yarısında
     elde etmelerine olanak tanıyor.                 2084 fidye yazılımı saldırısı raporu
      Diğer taraftan fidye yazılımlarını  güvenlik açıklarının yüzde 22’sinin 3
     siber saldırganlara hizmet olarak  yıldan eski olduğunu gösteriyor.  aldığı bilgisini paylaştı. Bu sayı, ön-
                                     ceki yıla göre %62’lik artış ve 16.8
     sunan teklifler, pazarın sınırlı tek-               milyon dolardan fazla kayıp yaşan-
     nik bilgiye sahip siber saldırganlara  Bir iş kesintisinin ortalama  dığı anlamına geliyor. Fidye yazılımı
     açılmasına yol açtı. Bu, suç tedarik  maliyeti saatte 80 bin  saldırılarının 2030’a kadar toplam
     zincirinin önemli bir parçası olan ilk  dolardan fazla
     erişim aracıları gibi uzmanlıkların  Araştırmalara göre; bir şirket için  265 milyar dolar zarara yol açabi-
                                     leceği tahmin ediliyor. Dark Web’de
     artmasına neden oldu. Siber saldır- ortalama kesinti maliyetinin saatte
                                     hizmet olarak satılan fidye yazılımı
     ganlar, bulut altyapısını ve uzaktaki  84650 dolar olması iş sürekliliğini
                                     saldırılarının şirketler için en büyük
     çalışanları hedeflemede insan ha- riske atarken felaket senaryolarının
                                     tehditlerin başında geldiğini ak-
     talarından yararlanma konusunda  ciddiyetini de gözler önüne seriyor.
                                     taran Laykon Bilişim Operasyon
                                     Direktörü Alev
     Felaket kurtarma nedir?                     Akkoyunlu, şir-
                                     ket yetkilileri-
       Felaket Kurtarma (Disaster  ve sanal sunucuların, depolama
                                     nin bir saldırı
     Recovery), “Merkezdeki verinin  cihazlarının, network altyapısının
                                     yaşanıp yaşan-
     ortak bir yerde yedeklenmesi ve  analiz edilmesi ve bu doğrultuda  may ac ağını
     yedeklenen verinin ‘Felaket Kur- önlemlerin alınması.” Bir diğer
                                     değil saldırıya
     tarma’ merkezine kopyalanması”  tanıma göre; “İş sürekliliğinin             Alev
                                     ne zaman ma-    Akkoyunlu
     diye tanımlanıyor. Bir başka tanı- sağlanması amacıyla geri dönü- ruz kalacaklarını
     ma göre; “Kişisel hata ve doğal  lemeyecek sonuçları olan birçok
                                     gündemlerine alması gerektiğini vur-
     afetlerden kaynaklanan durum- afete karşı (doğal afetler, siber  gulayarak fidye yazılımı saldırısının
     larda, kurumların teknoloji altya- saldırılar vs.) işletmenin verilerini  hemen ardından yapılması gereken-
     pısını kurtarma ve devamlılığını  birden çok veri merkezinde tutma  leri 6 adımda sıralıyor: “1) Soğuk-
     sağlamak için kullanılan süreç,  yöntemi, kritik iş uygulamalarının
                                     kanlı olun. 2) Yayılmasını önleyin.
     yöntemler ve teknolojiler.” Bir di- kesintisiz çalışması veya en kısa
                                     3) Saldırıyı araştırın. 4) Üçüncü parti
     ğer tanım ise şöyle: “İnsan yapımı  zamanda geri döndürülebilmesi  kurum veya uzmandan destek ala-
     veya doğal bir felaket durumunda  amacıyla tüm sistem ve bilgilerin
                                     bilirsiniz. 5) ‘Fidyeyi ödemek ya da
     sistemlerin eski durumundaki gibi  farklı lokasyonda bir veri merke-
                                     ödememek’ kararını verin. 6) Dene-
     çalışır hale getirilmesi için fiziksel  zinde kopyalanması hizmeti.”
                                     yimlerinizden ders çıkarın.”
                                         0D\ÜV   KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14