Page 5 - KobiEfor Dijital Haziran 2022
P. 5

Bulut, SaaS’tan                         Red Hat’ten yenilikler
         BT’nin tamamında                        Yakın zamanda inovasyonla-
         tercih ediliyor                        rın açık hibrit bulutta daha tu-
         ‘Bulut’un, temel bilişim ve                  tarlı bir şekilde geliştirilmesini
        depolamadan çevrimiçi SaaS                    sağlayacak şekilde tasarlanan
        tabanlı karmaşık kurumsal                    Linux işletim sistemi Red Hat
        uygulamalara erişime kadar                    Enterprise Linux 9’u tanıttık-
        kurumsal BT’nin neredeyse ta-                  larını belirten Tekin, “Müşteri-
        mamında tercih edilen bir yön- akıllı hale getirmek ve üçüncü  lere tercih imkanı ve esneklik
        tem haline geldiğini vurgulayan  parti hizmetleri entegre etmek  sağlayan Red Hat Enterprise
        Tekin, şunları ifade etti: “Hem  için bir temel sağlıyor.”   Linux, 20 yıldır veri merkezinde
        erişim kolaylığı hem de talebe   Bulutla birlikte hayatlarımıza  ve bulutta bulunan kurumsal
        göre ölçeklendirilebilen kulla- giren sunucusuz bilişimden de  BT yapılarının temelinde yer
        nım gibi kolaylıklar sayesinde  bahsetmek gerektiğine değinen  alıyor. Red Hat Enterprise Linux
        şirketler BT stratejilerinin te- Tekin, şu bilgileri verdi: “Tüm  aboneliğine sahip olan herkes
        meline bulutu yerleştiriyor. Öyle  dünyanın merakla konuştuğu  hibrit bulut genelinde kaynak
        ki IDC’nin FutureScape: Worl-  Metaverse gibi milyarlarca kişi- kullanımını iyileştirirken olası
        dwide Cloud 2022 Predictions  yi ve binlerce, belki milyonlarca  yapılandırma ve güvenlik açığı
        çalışmasına göre 2024’e kadar  şirketi bir araya getirecek sanal  sorunlarını tespit etmek ve dü-
        şirketlerin yüzde 50’si süreçle- dünyada önemli rol oynayabilir.  zeltmek için kesintisiz ve pro-
        rin her yerde tutarlı bir şekilde  Çünkü böylesine büyük bir sis- aktif analitik hizmetimiz olan
        işleyebilmesi için bulut yerlisi  temin ihtiyaç duyacağı kaynak  Red Hat Insights’a da erişebili-
        teknolojiler gibi bulut hizmetle- da fazla. Bu noktada devreye  yor” diye konuştu.
        rinin sağladığı imkanlara sahip  giren sunucusuz bilişim, kay-  Tekin, “Red Hat Enterprise
        uygulamalar kullanacak. Biz   nakların daha verimli kullanıl- Linux 9’da donanım seviyesin-
        de bulutla ilgili zorlukları orta- masını sağlıyor. Bulut yerlisi  de güvenlik zafiyetlerinin gide-
        dan kaldırıyoruz ve şirketlerin  bir geliştirme modeli olan su- rilmesine ve kullanıcıların kötü
        dijitale öncelik veren imkanla- nucusuz bilişim, geliştiricilere  niyetli kodun erişemeyeceği
        rını artırarak yeni yazılım/diji- uygulamalarını altyapıyı düşün- bellek alanını artırmasına yar-
        tal varlık geliştirme süreçlerini  meden geliştirme ve kullanıma  dımcı olan özellikler de bulunu-
        hızlandırıyoruz.”        sunma imkanı sağlıyor.      yor” dedi.
         Tekin, Red Hat Cloud Ser-    Sunucusuz bilişim ile ge-    Tekin, sözlerini şöyle tamam-
        vices’leri hakkında şu bilgileri  liştirilen uygulamaların ölçeği  ladı: “Bunun dışında Nokia ile
        verdi: “Birçok yenilik yaptığı- ihtiyaca göre otomatik olarak  birlikte 5G’nin kullanım alanı-
        mız Red Hat Cloud Services   artırılabiliyor veya azaltılabili- nı artırıyoruz. 5G Cloud RAN
        portföyümüz sayesinde hibrit  yor. Genellikle kullanım mikta- çözümünü Red Hat OpenShift
        bulut ortamlarında bulut yerli- rına göre oluşan maliyetiyle de  üzerinde çalıştıran Nokia ile
        si uygulamalar geliştiren, kul- şirketleri büyük bir yükten kur- iletişim hizmeti sağlayıcıları-
        lanıma sunan ve ölçeklendiren  tarıyor. Knative sayesinde Red  nın ağlarında kullanabileceği
        şirketler artık tamamen yöne-  Hat OpenShift Serverless ile   en iyi bileşenleri geliştiriyoruz.
        tilen ve iyileştirilen kullanıcı  geliştirilen uygulamalar da Red  Nokia’nın ağ özelliklerini iyi-
        deneyiminden faydalanabiliyor.  Hat OpenShift’in yüklü olduğu  leştirme alanındaki deneyimi-
        Hibrit bulutun karmaşıklıkla-  her yerde çalışabiliyor.     ni bulut altyapısı ve kurumsal
        rını ortadan kaldıracak şekilde  Ayrıca sunucusuz bir ortam-  uygulama deneyimi alanların-
        tasarladığımız Red Hat Cloud  da konteyner hizmete alma sü-  daki yaklaşımımızla bir araya
        Services ile öncü kurumsal Ku- recinin her aşaması Red Hat   getirerek tüm dünyanın ileti-
        bernetes platformumuz Red Hat  OpenShift arayüzünden tamam-   şim ihtiyaçlarını gidermek için
        OpenShift’i birbirine entegre  lanabiliyor. Geliştiriciler hangi  çalışıyoruz. Özetle, bilimkurgu
        ediyoruz. Bu entegrasyon mev-  olayların konteynerleştirilmiş filmlerinde gördüğümüz ve bel-
        cut uygulamaları modernleştir- uygulamaları kullandığını göre- ki de ‘Keşke gerçek olsa’ dedi-
        mek, bulut yerlisi uygulamalar  biliyor ve uygulamaların kulla- ğimiz imkanları ve teknolojileri
        oluşturmak, geliştirmeyi kolay- nılmasını gerektiren durumları  geliştirmek için alanında lider
        laştırmak, uygulamaları daha  da istediği gibi düzenleyebiliyor.” şirketlerle birlikte ilerliyoruz.”

                                           Haziran 2022 KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10