Page 6 - KobiEfor Dijital Haziran 2022
P. 6

MAKALE         KOBİ’lerin Büyüme ve Dönüşüm Yolculuklarını Hızlandırmak          “KOBİ’lere, vakit kaybetmeden süreçlerini yeniden gözden geçirmelerini,
           stratejik yol haritaları çıkartmalarını ve dijital dönüşüm projelerini
            çeviklikle hayata geçirebilmeleri için proje ekiplerinin gelişimine
                      odaklanmalarını öneriyorum.”

           ürkiye’de sayıları 4 milyo-                bu değişimle birlikte odağını
           na yaklaşan KOBİ’lerin ana                yönetim becerilerinin arttırıl-
         Tamaçları şüphesiz ki kâr                   ması, müşteri ilişkileri yönetimi,
         elde etmek, büyümek ve varlık-                satış becerileri gibi alanlara yön-
         larını sürdürülebilir kılmak.                 lendirdiğini net bir şekilde söy-
          Ben son 12 yıl içerisinde bir-               leyebiliyorum. Özetle KOBİ’ler,
         çok kez işletmelerin büyüme ve                yöneticilerinin yetkinliklerini ve
         dönüşüm yolculuğuna rehberlik                 mevcut çalışanlarının uzmanlık-
         etme, KOBİ’lerin kurumsallaşması               larını yukarıya taşımak için kapı-
         adına danışmanlık ve eğitimler                mızı daha da sık çalıyorlar.
         vermekle birlikte, yönetim kad-
         rolarına da birebir koçluk yapma                KOBİ’lerin Büyüme ve
         fırsatı buldum. Bu çalışmalarımın                Dönüşüm Yolculukları
         çıktıları ve saha analizlerim, KO-               için Öneriler
         Bİ’lerin büyümeleri ve sürdürüle-
                                         Özellikle mikro ve küçük öl-
         bilir olmalarının önündeki en bas-
                                        çekli işletmelerde patronun aynı
         kın 5 engeli görmemi sağladı:
                                        zamanda genel müdür olması,
          1- Mikro yönetim tarzına sa-                işi ve insanı aynı anda yönetme-
         hip, günlük/ rutin iş akışlarına   Selmin Gök       si, profesyonel bir koçtan destek
         odaklanan yöneticiler
                          'ŝƌŝƔŝŵĐŝ ǀĞ 7Ɣ zĂƔĂŵŦ <ŽĕƵ almasını gerekli kılıyor.
          2- Gelecek vizyonunun belir-                 Aynı zamanda farklı iş model-
         sizliği                            lerinde çalışan insan kaynağının
          3- Nitelikli insan kaynağında- termeleri büyük resmi kaçırma- büyümesine, gelişmesine yatı-
         ki yetersizlik, çalışanın gelişimi- larına neden oluyor.   rım yapmak da en önemli gün-
                         • Yapıcı bir yıkım süreci yaşan-
         ne bütçe ayırmamak                      demler arasında olmalı.
                        dı, organizasyonlar eskiye dönme
          4- Öngörüye dayalı stratejik                 Faaliyet alanlarına doğrul-
                        isteğini, dirençlerini artık bırak-
         aksiyon planı oluşturamamak                  tusunda uzman kademelerinin
          5- Nitelikli işgücünü elde tu- mak zorunda.        zihin yapılarını ve beceri setle-
         tamamak.             • Çalışan devir oranı arttı, ni- rini geliştirmenin yanı sıra etkin
                        telikli işgücünü çekmek ve elde
                                        müşteri ilişkileri, satışta uzman-
          Pandemi Gerçekleri      tutmak için çalışma modellerin- laşma programları gibi mesleki
          ile Değişen İş Dünyası ve  de esnemek, çalışanın gelişimi- donanımlarını arttırmaları ve
          KOBİ’ler           ne yatırım yapmak, organizas- bununla birlikte organizasyo-
          Pandemi’yle birlikte iş dünya- yonun sistemine ve işleyişine dış  na yön vermeleri, Z kuşağı ile
                        gözle bakabilmek şart oldu.
         sı yönünü dijitalleşmeye çevirdi,               uyumlu çalışmaları adına yöne-
                         ‘İş Dünyası’ bu değişimlerle
         uzaktan/hibrit çalışma alterna-                tim kadrolarını için de liderlik
                        mücadele ederken, iyi bir sınav
         tifleri geliştirdi. Bazı şirketler               gelişimi yatırımı yapmaları ol-
         ise maalesef hala mesai saatleri  vermek isteyen KOBİ’ler de dö- dukça elzem.
         kontrolüne ve çalışanları daha  nüşüm için güçlü adımlar attı.  Son olarak KOBİ’lere, vakit
         fazla nasıl denetleyebileceğine  Eğitim&danışmanlık alanlarında  kaybetmeden süreçlerini yeni-
         zaman ve efor harcamaya devam  eski-yeni kıyaslaması yaptığı- den gözden geçirmelerini, stra-
         ediyor.            mızda KOBİ’lerin geçmişte daha tejik yol haritaları çıkartmalarını
          “Gerçekler”den devam edelim: çok; satın alma ve tedarik yöne- ve dijital dönüşüm projelerini
          • İş yönetimi modelleri değiş- timi, proje yönetimi, veri analizi, çeviklikle hayata geçirebilmeleri
         ti, patronların/yöneticilerin zihin ürün eğitimleri gibi teknik eği- için proje ekiplerinin gelişimine
         yapısında değişime direnç gös- timlere yatırım yaptığını ancak odaklanmalarını öneriyorum.

        6 KobiEfor Dijital Haziran 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11