Page 9 - KobiEfor Dijital Haziran 2022
P. 9

Eliaçık, “Üyelerimizin öncü vazi-
        fesi üstlendiği fintek sektörü son  Temassız ödeme nedir?
        dönemin en cazip sektörlerinden
        biri halini alırken, Üyelerimizce  Temassız ödeme; “Kullanı-  ile tanımlama-RFID) gönderi-
        sunulan ürün ve hizmetlere olan  cı ödeme aracı (kredi kartları,  lir” diye tanımlanıyor.
        ilgi de gözle görülür bir şekil- banka kartları, akıllı telefonlar,  Bir başka tanıma göre; “Te-
        de arttı. Nitekim sanal cüzdanın  akıllı saatler, akıllı yüzükler  massız ödemeler, RFID veya
        yanı sıra temassız ve/veya dijital  gibi tüm diğer mobil cihazlar ve  NFC (yakın alan iletişimi) tek-
        ödeme imkanı sunan ön ödeme-   akıllı cihazlar da dahil) ve POS  nolojilerinden birisiyle çalışan,
        li kart, elektronik para ve mobil  cihazı arasında temas olma- kredi kartları ve akıllı cihazlar-
        ödeme gibi Üyelerimizce sunulan  dan yapılan ödeme işlemleri.  la yapılan ödemelerin POS ci-
        ürün ve hizmetler, önemli dijital  Temassız ödemede, kullanıcı  hazıyla fiziksel etkileşime ge-
        ödeme yöntemleri arasında yer  temassız kartını veya temassız  çilmeksizin tamamlanmasını
        almakta ve söz konusu ürünlerin  ödeme yapabilen (NFC özellikli)  sağlayan ödeme yöntemi.” Te-
        kullanım ve popülaritesinin de  telefonunu veya akıllı cihazını;  massız ödemeler, alışverişler-
        arttığı görülmekte” dedi.    işyeri POS cihazına yakın mesa- de ve perakende sektörünün
         Eliaçık, şu bilgileri verdi: “Ban- fede (maksimum 4 santimetre  yanı sıra toplu taşıma sistem-
                        uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri  lerinde de uzun süredir yoğun
        kalararası Kart Merkezi’nin (BKM)
                        kablosuz olarak (radyo frekansı  kullanılıyor.
        2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet ra-
        porunda yayınlanan verilerden,
                                        yacaktır. Sonuç olarak, sektöre
        2021 yılında ön ödemeli kartların
                                        yeni ve etkili oyuncuların da dahil
        ödemelerde kullanımının; bir ön-
                                        olmasını, her geçen gün gelişen
        ceki yılın 2.5 katına, temassız ön
                                        ve değişen ürün ve hizmet yelpa-
        ödemeli kart sayısının ise yüzde
        19 oranında artarak 25 milyon                  zesiyle dijital ürün ve hizmetle-
        adete ulaştığı görülebilirken,                  re olan mevcut ilginin, ilerleyen
        e-ticaret işlemlerinin kartlı iş-                dönemlerde de artarak devam
                                        etmesini ve bunun da ödeme ve
        lemler içerisindeki payının ise
                                        elektronik para sektörüne olan
        %25’e eriştiği anlaşılmakta. 2024  “2022 sektörün büyüme
        yılı sonuna kadar ise e-ticaretin  ivmesinin artacağı bir yıl  ilgiyi daha da artırmasını bekledi-
        ülkemizde %20.2 oranında büyü-                  ğimizin altını çizebiliriz. Bu nok-
                         olacak”            tada gelişen ihtiyaçlara göre yeni
        mesi öngörülmekte.
                         Burhan Eliaçık, “2022 yılının sek- sektörel standartların geliştiril-
         Ülkemizde kurulmuş fintek gi-
                        tör gelişimi açısından son derece  mesi ve uygulanması bakımından
        rişimlerinin büyük çoğunluğunun
        halen faaliyetlerini sürdürdüğü  olumlu bir yıl olacağını öngörüyo- TÖDEB, tüm Üyeleri ve yetkili ka-
        ve içinde bulunduğumuz yıl içinde  ruz. Hiç şüphesiz bunda bireylerin  musal otoritelerle işbirliği içinde
        karekod, açık bankacılık, servis  dijital ödemelere olan ilgilerinin  çalışmalarına devam edecektir.”
        bankacılığı gibi yeni iş modelleri- gün geçtikçe artması rol oynaya-
        nin de hayata geçeceği ve sektö- cağı gibi, mevzuatsal gelişmeler
        re yeni oyuncuların dahil olacağı  ve yeni ürün geliştirmek için üye-
        birlikte dikkate alındığında, eko- lerimizin girişimcilik potansiyeli
        sistemin sürdürülebilir ve parlak  de etkili olacaktır” dedi.
        bir geleceğe sahip olduğu görü-  Burhan Eliaçık, 2022’nin; yük-
        şündeyiz. Öte yandan, Pandemi’de  sek kalite ve güvenlik standartları
        edinilen tecrübelerin de etkisiyle  altında karekod, FAST, IBAN, açık
        ödeme alışkanlıklarında dijital  bankacılık, dijital bankacılık ve
        ödeme yöntemi tercihinin kalıcı  servis bankacılığı gibi modellerin  Zaman ve maliyet
        olacağını ve bunun Üyelerimizin  gündelik yaşamda kolaylaştırıcı  tasarrufuyla hızlı, kolay
        işlem hacimlerine olumlu yansı- etkilerini yavaş yavaş görmeye
        yacağını öngörmekteyiz.”    başlayacağımız, ayrıca açık ban-  güvenilir alışveriş
         Eliaçık, çalışmalarını sürdür- kacılık alanında yeni oyuncuların  Alternatif ödeme çözümlerine
        dükleri veri tabanı projesiyle bu  sektöre gireceği bir yıl olacağını  duyulan ihtiyacı besleyen en önemli
        yıl içerisinde sektörün işlem hac- söyledi: “Bu anlamda, 2022’nin  unsurun, günümüzde kaçınılmaz
        mi ve diğer bazı istatistiki verile- sektörün büyüme ivmesinin ar- bir hızda ilerleyen teknolojiyle haya-
        rini kamuoyunun bilgisine suna- tacağı bir yıl olarak kayıtlara ge- tımızın hemen hemen her alanında
        bileceklerini kaydetti.     çeceğini söylemek yanlış olma-  hissedilen dijitalleşme olduğuna
                                            Haziran 2022 KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14