Page 10 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 10

à. 7(.12/2-à/(5à 9( +à=0(7/(5à

      Organizasyonların verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlikleri için;
              ä. 7HNQRORMLOHUL YH +L]PHWOHUL
      Dijital dönüşüm fırtınasında,          geçiyor. İK varlığını korumak,
      şirketler, kurumlar, kuruluşlar,        verimliliğini ve karlılığını artırmak,
      işletmeler ve KOBİ’ler, özetle her       sürdürülebilir olmak isteyen şirketlerin
      ölçekteki organizasyonun varlığını       başarısı; güncel ‘İK Teknolojileri ve
      geleceğe güvenle taşımasının yolu;       Hizmetleri’ kullanmalarına bağlı.
      ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’nden       +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <$1,.7$ú

       ş hayatını yeniden şekillendiren  runmasına, daha stratejik kararlar  üreten ‘İK Teknolojileri ve Hizmetle-
       Pandemi’de şirketlerin gündemi- alınmasına, şirketin sürdürülebilir- ri’ özellikle Pandemi’de yaşanan di-
     İnin baş köşesinde; ‘İnsan Kaynak- liğini sağlamaya yardımcı oluyor.  jital dönüşüm fırtınasında şirketlerin
      ları (İK) varlıklarını korumak, şirketin  İstihdam stratejilerini oluştur- sürece entegre olmasını, varlığını
      verimliliğini artırmak, İK varlığını ve  mak, planlama, uygulama, Y ve Z  sürdürmesini ve onları geleceğe ta-
      dolayısıyla şirketin varlığını gelece- Kuşağı çalışanlarını işe alım-işten  şımada öncü rol üstleniyor. Özellikle
      ğe güvenle taşıyabilmek’ yer alıyor.  çıkarma, yönetmek, işgücü verim- yapay zeka ve bulut tabanlı İK tekno-
      Şirketler, kurum, kuruluşlar, işlet- liliklerini artırmak ve bağlılıklarını  lojileri, şirketleri güçlendirmek için
      meler, KOBİ’ler özetle her ölçekteki  sağlamak, şirket kurum kültürünün  kurumsal stratejileri formüle etme-
      organizasyon; en değerli varlıkları  geliştirilmesi, İK’nın verimli kulla- ye, uygulamaya ve çalışan katılımını
      ‘İnsan Kaynakları’nı bugün tekno- nılması, stratejik kararlar alınması,  iyileştirmeye yönlendiriyor.
      loji yardımıyla yönetiyor. İK alanında  kritik iş önceliklerine hızlıca yanıt  Pandemi ile en öne çıkan
      geliştirilen yazılımlar ve hizmetler,  vermek, işgücündeki dalgalanmala- trendlerden biri de İK Teknolojile-
      organizasyonların İK Yönetimi’nde  rı stratejik İK yönetimiyle ele almak,  ri ve Hizmetleri ile organizyonda-
      başarısını güçlendiriyor.    güçlü bir operasyonel verimlilik, te- ki tüm çalışanların sağlığını takip
       ‘İK Teknolojileri ve Hizmetleri’,  darik zinciri ve müşteri memnuniye- ederek, korumaya devam etmek
      İK yönetiminin daha kolay, hızlı, ve- ti yönetimi gibi birçok alanda çözüm  ve sürdürülebilir bir sağlık yöne-
      rimli ve stratejik olmasını sağlıyor.              timine sahip olmak.
      Daha verimli, mutlu ve hızlı çalışan
      İK da şirketin karlılığını, müşte-                 Teknoloji ivmeleniyor
      ri memnuniyetini ve verimliliğini                 Dünyanın önde gelen insan kay-
      artırmasına, daha kolay planlama                nakları danışmanlık şirketlerinden
      yapmasına, tedarik zincirini daha iyi              ManpowerGroup’un, 2022 işgücü pi-
      yönetmesine, başarılı bir istihdam               yasasını şekillendiren 20 trendi açık-
      ve veri yönetimine, verilerin ko-                ladığı ‘The Great Realization’ başlıklı

      10 KobiEfor Dijital $ðXVWRV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15