Page 4 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 4

KAPAK         E-ticarete yönelik kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı:
             E-ticarette yeni yükümlülükler      2022 yılı ek bütçesi ile e-ticarete yönelik   Bakanlığı’na ‘etkin ve adil rekabet
      kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak       ortamını koruma’ yetkisi verildi. Kanun
      yürürlüğe girdi. Yeni terim ve         ile 10 bin liradan 20 milyon liraya kadar
      kavramların eklendiği Kanun ile Ticaret     çeşitli idari para cezaları da getirildi.


        022 Yılı Merkezi Yönetim Büt- ler de dikkate alınarak e-ticaret  Yeni terim ve kavramlar Kanun’a
        çe Kanunu ile Bağlı Cetvelle- aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret  ekledi: Kanunla, Elektronik Ticaretin
      2rinde Değişiklik Yapılmasına  hizmet sağlayıcılara yönelik dü- Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a
      Dair Kanun ile Elektronik Ticaretin  zenleme yapıldı.     yeni terim ve kavramlar eklendi.
      Düzenlenmesi Hakkında Kanunda   Seyahat acenteliği, sivil havacı- E-ticaret pazaryerinde kendisinin
      Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  lık, bireysel emeklilik, bankacılık,  satış yapıp yapmadığına bakılmak-
      Resmi Gazete’de yayımlanarak yü- sigortacılık, finansman, sermaye  sızın diğer elektronik ticaret hizmet
      rürlüğe girdi. 2022 Yılı Merkezi Yö- piyasası, ödeme hizmetleri, bahis  sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin
      netim Bütçe Kanunu’na bağlı genel  ve şans oyunları ile elektronik ha- teminine yönelik sözleşme yapılma-
      bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon  berleşme alanlarında faaliyet gös- sına ya da sipariş verilmesine imkan
      80 milyar 515 milyon 421 bin lira  teren işletmeler, e-ticaret aracı hiz- sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar
      artırılacak.          met sağlayıcı veya e-ticaret hizmet  ‘elektronik ticaret aracı hizmet sağ-
       Elektronik Ticaretin Düzenlen- sağlayıcı kabul edilmeyecek. layıcı’ olarak; ister e-ticaret pazar-
      mesi Hakkında Kanunda Değişiklik                yerinde isterse kendine ait e-ticaret
      Yapılmasına Dair Kanun ile elekt-                ortamında, kendi mal veya hizmetle-
      ronik ticarette (e-ticaret) haksız               rinin teminine yönelik sözleşme ya-
      rekabetin ve tekelleşmenin önüne                pan ya da sipariş alan hizmet sağla-
      geçilerek pazara yeni aktörlerin                yıcılar ise ‘elektronik ticaret hizmet
      girişinin kolaylaştırılması, paza-               sağlayıcı’ olarak tanımlanacak.
      rın dengeli ve sağlıklı büyümesi-                 Kanuna, e-ticaret aracı hizmet
      nin sağlanması amacıyla, ölçek-                 sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu

      4 KobiEfor Dijital $ðXVWRV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9