Page 5 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 5

e-ticaret ortamına ilişkin belirliliğin              Ticaret Bakanlığı’na ‘etkin ve
      sağlanması için ‘e-ticaret pazarye-               adil rekabet ortamını koruma’ yet-
      ri’ ve ‘e-ticaret ortamı’ tanımları da             kisi: Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin
      eklenecek. Net işlem hacmi, nihai                gelişimini sağlamaya, etkin ve
      fatura veya fatura yerine geçen bel-              adil rekabet ortamını korumaya,
      ge değerlerinin tüm vergi, fon, harç              hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
      ve benzeri dahil toplamını içerecek.              sağlayıcının faaliyetlerine yönelik
       Hukuka aykırı içerik: Diğer ka-                düzenleme yapmaya yetkili olacak.
      nunlarda aksine hüküm bulunma- şikayete konu ürününü yayımdan  Bakanlık, kanunun uygulanmasını
      dıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hiz- kaldırarak durumu kendisine ve  sağlamak için denetim yapmaya ve
      met sağlayıcı tarafından sunulan  hak sahibine bildirecek. E-ticaret  denetim sonuçlarını açıklamaya,
      içerik ve içeriğe konu mal veya hiz- hizmet sağlayıcı, şikayetin aksini  denetim sırasında özel uzmanlık
      metle ilgili hukuka aykırı konular- gösteren bilgi ve belgeye dayanan  veya teknik bilgi gerektiren durum-
      dan sorumlu olmayacak. E-ticaret  itirazını aracı hizmet sağlayıcıya  larda bilirkişi görevlendirmeye, bi-
      aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret  sunması üzerine, şikayete konu  lirkişinin hak ve yükümlülükleri ile
      hizmet sağlayıcı tarafından sunulan  ürünü yeniden yayımlayacak. Şi- görevlendirilmesine ilişkin usul ve
      içeriğin hukuka aykırı olduğundan  kayet ve itirazda; ilgililerin açık  esasları yönetmelikle belirlemeye
      haberdar olması halinde, bu içeriği  kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa  yetkili kılınacak. Aracı hizmet sağ-
      gecikmeksizin yayımdan kaldırarak  konu ürün hakkındaki bilgiler,  layıcı ve hizmet sağlayıcı, düzenle-
      hukuka aykırı hususu ilgili kamu  ürünün yayımdan kaldırılması  me kapsamındaki iş ve işlemlerine
      kurum ve kuruluşlarına bildirecek. veya yayımlanmasının gerekliliği- ilişkin bilgi, belge, defter ve elektro-
       E-ticaret aracı hizmet sağla- ne dair gerekçelerle yönetmelik- nik kayıtlarını, iş veya işlemin ger-
      yıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai  le belirlenen diğer hususlar yer  çekleştiği tarihten itibaren 10 yıl sü-
      mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi  alacak. İlgililerin genel hüküm- reyle saklamakla yükümlü olacak.
      ve belgeye dayanan şikayeti üze- lere göre adli ve idari mercilere  Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve
      rine, e-ticaret hizmet sağlayıcının  başvurma hakları saklı olacak. kısa mesaj yoluyla ticari elektronik


       İdari para cezaları

        • Kanunla, e-ticarette hak- sağlaması halinde, aynı ortamda  tarafından e-ticaret aracı hizmet
       sız ticari uygulamada bulunan  mal veya hizmet teminine yönelik  sağlayıcının veya e-ticaret hizmet
       e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya,  sözleşme yapılmasına ya da si- sağlayıcının ilgili internet adres-
       haksız uygulamada bulunulan her  pariş verilmesine olanak tanıyan  lerine içeriğin çıkarılması ya da
       bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için  sağlayıcıya ve e-ticaret aracı hiz- erişimin engellenmesi kararı veri-
       10 bin liradan 100 bin liraya kadar  met sağlayıcıya ise 20 milyon lira  lebilecek.
       idari para cezası verilecek.  idari para cezası verilecek.   • İdari para cezalarının uy-
        • E-ticaret aracı hizmet sağla-               gulanmasına rağmen Ticaret
       yıcı tarafından satış fiyatında tek              Bakanlığı’nca verilen süre içinde
       taraflı değişiklik yapılması dahil               aykırılığın sonlandırılmaması veya
       e-ticaret hizmet sağlayıcıyı kam-               aynı aykırılığın ceza tebligatının ya-
       panyalı mal veya hizmet satışına               pıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde
       zorlayan e-ticaret aracı hizmet                tekrarı halinde bir önceki cezanın
       sağlayıcıya, her bir e-ticaret hiz-              iki katı idari para cezası uygulana-
       met sağlayıcı için 500 bin lira idari             cak. İdari para cezalarına ilişkin
       para cezası uygulanacak.     • Ticaret Bakanlığı’nca yapılan  fiillerin, Ticaret Bakanlığı’nı yanılt-
        • Net işlem hacmine dahil  son bildirim ve bilgilendirmenin  maya yönelik iş ve işlemlerle ger-
       edilen elektronik ticaret ortam- ardından e-ticaret aracı hizmet  çekleştirilmesi halinde söz konusu
       ları hariç olmak üzere kendine  sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağ- cezalar 10 katı uygulanacak.
       ait e-ticaret ortamları arasında  layıcı, tüketiciler ve pazaryerinde  • İdari para cezalarının bir tak-
       erişim imkanı sunan ve bu or- bulunan e-ticaret hizmet sağla- vim yılına ilişkin toplam tutarı, net
       tamlarda birbirinin tanıtımını ya- yıcıları mağdur etmemek adına  işlem hacmi 60 milyar liranın, iptal
       pan sağlayıcıya ve e-ticaret aracı  yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin  ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin
       hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira,  iş ve işlemler yürütebilecek. Veri- adedin üzerinde olan aracı hizmet
       mal veya hizmet ilanlarının ya- len süre içinde aykırılığın ortadan  sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için
       yımlanmasına elektronik ortam  kaldırılmaması halinde bakanlık  500 milyon lirayı geçemeyecek.

                                         $ðXVWRV   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10