Page 6 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 6

KAPAK      ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi  • E-ticaret hizmet sağlayıcının
      abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri  aleyhine olacak şekilde aracılık
      ve İletişim Kurumu’ndan almaya  sözleşmesi hükümlerinde geçmi-
      yetkili olacak.         şe yönelik veya tek taraflı deği-
                      şiklik yapılması ya da buna imkan
                      sağlayan herhangi bir hükme ara-
                      cılık sözleşmesinde yer verilmesi,
                       • Herhangi bir hizmet verilme-
                      diği veya verilen hizmetin türü ve  10 milyar liranın üzerinde iş-
                      hizmet bedelinin tutar ya da ora- lem hacmi olanların yükümlü-
                      nı aracılık sözleşmesinde belir- lükleri: Kanunla bir takvim yılın-
                      tilmediği halde e-ticaret hizmet  daki net işlem hacmi 10 milyar
                      sağlayıcıdan bedel alınması,  liranın üzerinde olan e-ticaret
       E-ticarette haksız ticari    • Aracılık sözleşmesinde her- aracı hizmet sağlayıcılara ilave
       uygulamalar önlenecek     hangi bir nesnel ölçüte yer ve- yükümlülükler de getirildi. Buna
       Kanunla, e-ticarette haksız ti- rilmediği halde ya da kamu ku- göre, e-ticaret aracı hizmet sağ-
      cari uygulamaların belirlenmesi  rumlarına veya adli mercilere  layıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı
      ve bunların önlenmesi amaçlanı- başvuruda bulunulduğu gerekçe- ve alıcıdan elde ettiği verileri, yal-
      yor. E-ticaret aracı hizmet sağla- siyle e-ticaret hizmet sağlayıcının  nızca aracılık hizmetlerinin su-
      yıcının, aracılık hizmeti sunduğu  sıralama ya da tavsiye sistemin- nulması amacıyla kullanacak ve
      e-ticaret hizmet sağlayıcının tica- de geriye düşürülmesi, e-ticaret  aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret
      ri faaliyetlerini önemli ölçüde bo- hizmet sağlayıcıya sunulan hiz- pazaryerleri veya diğer e-ticaret
      zan, makul karar verme yetene- metin kısıtlanması, askıya alın- ortamlarında e-ticaret hizmet
      ğini azaltan veya belirli bir kararı  ması veya sonlandırılması. sağlayıcılarla rekabet ederken
      almaya zorlayarak normal şart-                 kullanamayacak. Net işlem hac-
      larda taraf olmayacağı bir ticari                mi 10 milyar liranın üzerinde olan
      ilişkinin tarafı olmasına neden                 e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı,
      olan uygulamalarının haksız ol-                 e-ticaret hizmet sağlayıcının sa-
      duğu kabul edilecek. E-ticarette                tışları dolayısıyla elde ettiği ve-
      haksız ticari uygulamada bulu-                 rileri bedelsiz taşımasına ve bu
      nulamayacak.                          verilerle bunlardan elde ettiği
       Haksız ticari uygulama sayı-                 işlenmiş verilere bedelsiz ve et-
      lacak durumlar şöyle: • Mal veya                kin şekilde erişim sağlamasına
      hizmet satışı karşılığında e-ticaret  E-ticaret aracı hizmet sağlayı- teknik imkan sunacak. Birden
      hizmet sağlayıcıya yapılması ge- cıların yükümlülükleri: Kanuna  fazla e-ticaret ortamında faaliyet
      reken ödemenin, en geç satış be- göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayı- gösterilmesi halinde bu ortamlar
      delinin e-ticaret aracı hizmet sağ- cının ekonomik bütünlük içinde bu- arasında erişim imkanı sunulma-
      layıcının tasarrufuna girdiği ve  lunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı- yacak. Bağımsız denetim kurulu-
      siparişin alıcıya ulaştığı tarihten  na yapılan ödemeler, e-ticaret aracı  şunca hazırlanan denetim raporu,
      itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz  hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul  Ticaret Bakanlığı’na sunulacak.
      yapılmaması,          edilecek. Düzenlemeyle e-ticaret  Net işlem hacmi 30 milyar lira-
       • E-ticaret aracı hizmet sağla- aracı hizmet sağlayıcılara bazı yü- nın üzerindekilere ilave yüküm-
      yıcı tarafından satış fiyatında tek  kümlülükler getirildi. Buna göre,  lülük: Düzenlemeyle bir takvim
      taraflı değişiklik yapılması dahil  aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret  yılındaki net işlem hacmi 30 mil-
      olmak üzere, e-ticaret hizmet  pazaryerlerinde kendisinin veya  yar liranın, iptal ve iadeler hariç
      sağlayıcının kampanyalı mal veya  ekonomik bütünlük içinde bulun- işlem sayısı 100 bin adedin üze-
      hizmet satışına zorlanması,   duğu kişilerin markasını taşıyan  rinde olan e-ticaret aracı hizmet
       • E-ticaret hizmet sağlayıcıyla  ya da marka kullanım hakkını haiz  sağlayıcılara ilave yükümlülükler
      olan ticari ilişkinin koşullarının, ya- olduğu malları satışa sunamayacak  getirilecek. Buna göre, e-ticaret
      zılı şekilde veya elektronik ortamda  veya bu malların satışına aracılık  aracı hizmet sağlayıcılar, pazaryer-
      yapılan aracılık sözleşmesiyle be- edemeyecek. Bu malların, farklı  lerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı
      lirlenmemesi ya da bu sözleşmenin  e-ticaret ortamında satışa sunul- şekilde reklam ve indirim faaliyetle-
      açık, anlaşılır ve e-ticaret hizmet  ması halinde bu ortamlar arasında  rinde bulunmayacak. Net işlem hac-
      sağlayıcı tarafından kolay erişilebi- erişim imkanı sunamayacak ve bir- mi 30 milyar liranın üzerinde olan
      lir olmasının sağlanmaması,   birinin tanıtımını yapamayacak. e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar,

      6 KobiEfor Dijital $ðXVWRV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11