Page 7 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 7

e-ticaret hizmet sağlayıcının ti-
      cari ilişkilerini, alternatif kanal- 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek
      lardan aynı ya da farklı fiyattan
                        Aracılık hizmeti sunduğu
      mal veya hizmet sunmasını ya da
                       e-ticaret pazaryerlerinde ken-
      reklam yapmasını kısıtlayama-
                       disinin veya ekonomik bütün-
      yacak; herhangi bir kişiden mal
                       lük içinde bulunduğu kişilerin
      veya hizmet teminine zorlayama-
                       markasını taşıyan veya kulla-
      yacak. Ayrıca buna imkan sağla-
      yan herhangi bir hükme aracılık  nım hakkını haiz olduğu malları
      sözleşmesinde yer veremeyecek.  satışa sunan veya satışına ara-
                       cılık eden e-ticaret aracı hizmet
                       sağlayıcılar, elektronik para ku- lere 1 Ocak 2024’e kadar uyum
                       ruluşu olarak yetkilendirilen iş- sağlayacak. Düzenlemenin yü-
                       letmelerin ekonomik bütünlük  rürlüğe girdiği tarihten önce
                       içinde bulunduğu e-ticaret aracı  yapılan ve aynı tarihten itibaren
                       hizmet sağlayıcılar, eşya taşı- 6 ay içinde bu düzenlemeye uy-
                       macılığı faaliyetinde bulunan iş- gun hale getirilmeyen aracılık
                       letmeler, taşıma işleri organiza- sözleşmelerinin ilgili hükümleri
                       törü veya posta hizmet sağlayıcı  geçersiz sayılacak. Lisans alma
                       olarak yetkilendirilen işletme- yükümlülüğü 1 Ocak 2025’te iti-
       Net işlem hacmi 60 milyar li-
                       lerin ekonomik bütünlük içinde  baren yerine getirilecek. Düzen-
      ranın üzerinde olanlara ilave yü-
                       bulunduğu e-ticaret aracı hiz- leme, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe
      kümlülükler: Kanunla bir takvim  met sağlayıcılar, yükümlülük- girecek.
      yılındaki net işlem hacmi 60 mil-
      yar liranın, iptal ve iadeler hariç
                      tünlük içinde bulunduğu kişilerin  pazar yerlerinde satışa sunulması-
      işlem sayısı 100 bin adedin üze-
                      e-ticaret hizmet sağlayıcı olarak  na imkan sağlanacak.
      rinde olan e-ticaret aracı hizmet
                      yaptığı satışlar ve e-ticaret dışın-
      sağlayıcılara da ilave yükümlü-
                      daki satışları hariç eşya taşıma- E-ticaret lisansı
      lükler getiriliyor. Bu kapsamda  cılığı, taşıma işleri organizatör-
      e-ticaret aracı hizmet sağlayı-                  Bir takvim yılındaki net işlem
                      lüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı  hacmi 10 milyar liranın, iptal ve
      cılar, aracılık hizmeti sunduğu
                      faaliyetlerinde bulunamayacak. iadeler hariç işlem sayısı 100 bin
      e-ticaret pazaryerlerinde, kredi
                                      adedin üzerinde olan e-ticaret
      kartıyla yapılan kredili ödeme iş-
                                      aracı hizmet sağlayıcı, faaliyeti-
      lemleriyle diğer ödeme işlemleri
                                      ne devam edebilmek için Ticaret
      hariç ekonomik bütünlük içinde
                                      Bakanlığı’ndan lisans almak ve
      bulunduğu bankaların ya da şir-                 lisansını yenilemek zorunda ola-
      ketlerin, kredi verme işlemleri
                                      cak. Lisans ücreti, e-ticaret aracı
      dahil sundukları her türlü hiz-
                                      hizmet sağlayıcılardan, bunların
      metin gerçekleştirilmesine iliş-                e-ticaret pazaryerlerinde bir ön-
      kin faaliyette bulunmasına imkan
                                      ceki takvim yılında gerçekleşen
      sağlayamayacak. Ayrıca aracılık  Mal veya hizmet ilanlarının ya- net işlem hacimleri oranında tah-
      hizmeti sunduğu e-ticaret pa-  yımlanmasına elektronik ortam  sil edilecek. Lisans ücreti, Ticaret
      zaryerlerinde, ekonomik bütün- sağlaması halinde, aynı ortamda  Bakanlığı’nca peşin olarak tahsil
      lük içinde bulunduğu elektronik  mal veya hizmet teminine yönelik  edilecek. Tahsil edilen tutarlar
      para kuruluşlarınca ihraç edilen  sözleşme yapılmasına ya da sipa- genel bütçeye gelir kaydedilecek.
      elektronik paraların kabulüne  riş verilmesine imkan sağlayama- Bu parasal eşikler, her yıl ETBİS
      ilişkin faaliyette bulunulmasına  yacak. Bu hizmetlerin kendisi veya  verileri kullanılarak hesaplanan
      imkan sağlayamayacak.      ekonomik bütünlük içinde bulun- e-ticaret hacminin yıllık deği-
       Kargo ve lojistik hizmetlerin- duğu kişiler tarafından farklı elekt- şim oranına göre artırılacak. Li-
      de söz sahibi olmasının diğer  ronik ortamlarda verilmesi halin- sans ücretinin hesaplanmasında,
      işletmelerin rekabet edebilirliği- de bu ortamlar arasında erişim  e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve
      ni sekteye uğratması nedeniyle  imkanı sunamayacak ve birbirinin  ekonomik bütünlük içinde bulun-
      e-ticaret aracı hizmet sağlayı- tanıtımını yapamayacak. Dergi ve  duğu e-ticaret aracı hizmet sağ-
      cılar; aracılık hizmeti sunduğu  gazete gibi süreli yayınlar ile kitap  layıcıların e-ticaret pazar yerleri
      e-ticaret pazaryerlerindeki satış- ve elektronik kitap okuyucularının,  üzerinden yurt dışına yapılan sa-
      lar, kendisinin veya ekonomik bü- kısıtlamaya tabi olmadan e-ticaret  tışlar hesaba dahil edilmeyecek.
                                         $ðXVWRV   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12