Page 8 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 8

haber
         TÜSİAD SD² 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı
      7P GHæHU ]LQFLULQGH WHNQRORMLN G|QåP åDUW      TÜSİAD SD Programı’nın Başarı Hikayeleri    gerektiğini vurgulayarak, “KOBİ’ler dahil
            2
      Töreni’nde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu tüm ölçekte şirketlerimizde hem teknolojiyi
      Başkanı Orhan Turan, teknolojik dönüşümü    kullanma hem de teknolojiyi geliştirme
      tüm değer zincirine genişletmemiz        yetkinliğimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

        ÜSİAD’ın, sanayinin dönüşümü-
        ne destek sağlamak amacıyla
      T beş yıldır yürüttüğü TÜSİAD
      Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD
       2
      SD ) Programı’nın 5. Çağrı Dönemi
      Başarı Hikayeleri açıklandı.
       TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
      Orhan Turan, açılış konuşmasında;
               2018’den bu kullanım senaryoları kütüphanesi  SD Dijital Platformu’nda teknoloji
                                       2
               yana iş dün- işlevi de gördüğünü ve törende açık- şirketleri tarafından yayınlanmış 350
               yasının dijital
                      lanan çözümlerin de ilham verici  teknolojik ürün ve hizmet var. Tekno-
               dönüşüm yol-
                      yeni örnekler olarak bu kütüphaneyi  lojiye ihtiyacı olan şirketler, teknoloji
               culuğunda arz
                      daha da zenginleştireceğini anlat- kullanıcısı olarak platforma katılıp
               ve talep tarafı-
                      tı: “İş dünyasının ihtiyaçlarına daha  bu 350 çözümü inceleyebilir ve teda-
               nın buluşma-
                      geniş bir perspektifte cevap vere- rikçilerle temasa geçebilir.”
               sına ve birlikte
      Orhan             bilmek amacıyla Programın kap-   Logo Yazılım desteğiyle gerçek-
      Turan      üretmelerine  sayıcılığını geliştirme yönünde de  leşen TÜSİAD SD² Başarı Hikayeleri
               katalizör ol-
                    2
      duklarını belirterek, “TÜSİAD SD  çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önü- Töreni’nde, saha güvenliği, veri am-
      teknoloji kullanıcısı şirketlerimize  müzdeki dönemde dijital dönüşüm  barı geliştirilmesi, siber güvenlik,
      ihtiyaçları ve sorunları için çözüm  danışmanları ve kurumsal yatırım- e-ticaret uygulaması, akustik analiz
                      cılar da Platform’da yer alabilecek.” konularında projeler paylaşıldı. Tö-
      bulabildikleri bir kanal oluyor. KOBİ
                       SD ile nitelikli teknoloji şirketle- rende, 5. Çağrı Dönemi’nin destekçi-
                        2
      ölçeğindeki teknoloji tedarikçileri-
                      rinden destek: TÜSİAD Yönetim Ku- leri Lenovo ve SAP (Altın Sponsorlar)
      mize ise geliştirdikleri dijital çözüm-
                      rulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak  de özel başarı kategorilerinde seçtiği
      lerinin müşteri doğrulaması ve tica-
                      Masa Eşbaşkanı Perihan İnci, açılış  projeleri açıkladı.
      rileşmesi için fırsat sunuyor” dedi.
                      konuşmasında, bu çağrı döneminde  Başarı kategorileri şöyle: Bo-
       Orhan Turan, Türkiye’de istihdamın
                               tamamlanan  rusan Lojistik & Selvi Teknoloji
      %72’sini, üretim değerinin %42’sini ve
                               projelerle bir- / Rampa Saha Güvenlik Projesi -
      ihracatın %36’sını oluşturan KOBİ’le-
      rin dijital dönüşümü içselleştirme ve       likte, toplam  Yaygınlaşma Potansiyeli. Ekoten &
      yönetme becerilerinin geliştirilmesi-       62 alanda pro- B2Metric / Makine Öğrenmesi Du-
      nin, yaratılan toplam katmadeğerin        je çalışıldığını,  yarlı Veri Ambarı Geliştirilmesi-Sek-
      artırılması açısından stratejik bir un-      iyi uygulama  törel Dönüşüm Potansiyeli. Organik
      sur niteliği kazandığına dikkat çekti:      kütüphanesi  Kimya & Cyberwise / OT Network
      “Teknolojik dönüşümü tüm değer  Perihan     daha da geniş- Siber Güvenlik-Sektörel Dönüşüm
      zincirine genişletmemiz gerekiyor.  İnci     leyen TÜSİAD  Potansiyeli. Pınar Online & Basefy
                                2
      KOBİ’ler dahil tüm ölçekte şirketleri-      SD ’nin sürek- / Eticaret Uygulamasında Teknik
      mizde hem teknolojiyi kullanma hem  li büyümeye devam ettiğini söyledi.  Geliştirme-Ticarileşme Potansiyeli.
                                 2
      de teknolojiyi geliştirme yetkinliğimi- İnci, şirketleri TÜSİAD SD ’nin ya- Teksan & Metapax & Miltron / Tank-
      zi artırmamız gerekiyor.”    kında başlayacak 6. Çağrı dönemine  larda Akustik Analiz İle Kaçak Tespiti
                                2
       Turan, dijital ekonomi ekosiste- davet etti: “TÜSİAD SD artık çağrı  Yapılması-Katma Değer. Özel Başa-
      mine azami katkıyı sağlamak hede- dönemleriyle sınırlı değil. Hayata  rı Kategorileri: Ekoten & B2Metric-
      fiyle geliştirdikleri TÜSİAD SD² Dijital  geçirdiğimiz dijital platformla kulla- SAP Özel Başarı Kategorisi. Orga-
      Platformu’nun paydaşlarına 7/24 eri- nıcıların tedarikçilere 7/24 ulaşabil- nik Kimya & Cyberwise-Lenovo
      şim ve görünürlük fırsatı sağlarken  mesini sağlıyoruz. Şu anda TÜSİAD  Özel Başarı Kategorisi.
      8 KobiEfor Dijital $ðXVWRV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13