Page 9 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 9

“YCP Bilgi Teknolojileri’nden ‘Siber Güvenlik’

       hizmeti alarak zaman ve paradan tasarruf edin”         YCP Bilgi Teknolojileri CEO’su Yüce Pişkinsüt, “CSaaS servisinin kendi
        geliştirdiğimiz modeli ile siber güvenlik alanında hizmet vermeye başladık.
         Müşterilerimizin güvenliklerinin yanı sıra zaman ve paradan da tasarruf
            etmelerini sağlıyoruz. Güvenlik risklerini minimuma indiren,
        7/24, 365 gün daimi koordineli çalışan bir model geliştirdik” diye konuştu.

        arklı uzmanlık alanlarında iş ya-               YCP Bilgi Teknolojileri’nin en büyük
        pan kişilerin biraraya gelmesiyle              avantajlarından birinin grup şirketle-
     F2014 yılında kurulan YCP Bilgi                 ri ile birlikte yatay büyümeye elverişli,
      Teknolojileri, Sanayi Bakanlığı onaylı             sağlam bir zemine sahip olduğunu
      Ar-Ge Merkezi’nde, en son teknolojik              aktaran Pişkinsüt, “YCP Bilgi Teknolo-
      gelişmelere uygun yazılım, güvenlik,              jileri, bilişim, siber güvenlik, Ar-Ge, IoT,
      donanım hizmeti ve çözümleri sunuyor.              yatırım gibi dinamizmi birbirinden fark-
      İngiltere, Montenegro ve Makedonya’da              lı birçok sektöre hitap eden grup şirket
      kurulan şirketleriyle YCP Bilgi Teknolo-            yapısına sahiptir. Bu yapının teknik alt-
      jileri, Türkiye’de yarattığı katmadeğeri            yapı anlamında, üretilen her hizmet ve
      Avrupa’da da yaygınlaştırmış bulunuyor.             ürüne doğrudan olumlu etkisi bulun-
                      Yüce
       Yazılım alanında 75 kişilik kadrosu  Pişkinsüt       maktadır” açıklamasını yaptı.
      ile başta sigorta ve bankacılık sektö-
      rüne yazılım üreten ve müşteri mem- de maliyetlerde ciddi bir düşüş sağladık.” “Siber güvenlik hizmetimizi
      nuniyetini ön planda tutan şirket, aynı  Bu düşüş ile birlikte kurumların,  KOBİ seviyesine de taşımak
      zamanda Ar-Ge Merkezi’nde hem özel  hangi hizmetin veya ürünün alınması  ve yaygınlaştırmak istiyoruz”
      sektör ile hem de TÜBİTAK destekli  gerektiğinin ve önceliğinin ölçümlen-
                                       Pişkinsüt, YCP Bilgi Teknolojileri’nin
      projeler geliştiriyor. Sektörde edindiği  mesini sağladıklarının altını çizen Piş-
                                      hedeflerini ise şöyle anlattı: “2022 son
      deneyim ve şirketin kendi bünyesinde- kinsüt, bu sayede birçok ürün ve hiz-
                                      çeyreğine kadar mevcut büyümenin
      ki ihtiyaçlarından yola çıkarak kurduğu  metin tüm işletmelerin ulaşabildiği bir
                                      kontrollü olarak ilerlemesini hedefle-
      akademi ile de sektörde eğitim konu- noktaya evrildiğini ifade etti.
                                      mekteyiz. Hizmet üretim kabiliyetimizi
      sunda da hizmet veriyor.      Bir diğer önceliklerinin siber güven-
                                      daha da güçlendirerek teknik yatırımı
       YCP Bilgi Teknolojileri CEO’su Yüce  lik ekosisteminin sürdürülebilir olması-
                                      artırma, finansal olarak da yatay bü-
      Pişkinsüt, “Yakın zamanda ise CSaaS  nı sağlayabilmek olduğunu vurgulayan
                                      yüme hedefini taşımaktayız. Yatay bü-
      servisinin kendi geliştirdiğimiz mode- Pişkinsüt, “Sürdürülebilir hizmet sis-
                                      yümenin hedeflenmesindeki yegane
      li ile siber güvenlik alanında da hizmet  teminin işletmelere sağladığı en büyük
                                      amacımız, küçük, orta ve büyük çaptaki
      vermeye başladık. Amacımız ve önceli- avantajlardan biri uzun vadeli planlama
                                      tüm işletmelere yüksek kaliteye sahip
      ğimiz, sadece bugünün ihtiyaçlarını kar- ve tek merkezden yönetimin kolaylaş-
                                      hizmetin ulaştırılması olmaktadır. Ar-
      şılamak değil, uzun vadeli danışmanlığı- masıdır” diye konuştu.
                                      Ge faaliyetlerimizin 2023 itibariyle daha
      mızı yaparak müşteri ihtiyaçlarına hızlı  Yüce Pişkinsüt, tek merkezden yöne-
                                      da büyümesi planlanmakta. Ayrıca
      cevap verebilmek” dedi.     tim konusuna şöyle açıklık getirdi: “Biz-
                                      2022 itibariyle Ar-Ge süreci finalize edi-
       Geliştirdikleri modelin güvenlik risk- lerden hizmet alan kurumlarımız, sağla-
                                      lecek ürünlerimizin 2023 itibariyle satı-
      lerini minimuma indiren, 7/24, 365 gün  mış olduğumuz altyapıdan ötürü, belli bir
                                      şa sunulması hedeflenmekte. 2023 yılı
      daimi koordineli çalışan bir model ol- ürün / hizmete zorunlu kılınmadan, he-
                                      ile sektörün devleri ile iş ortaklıklarına
      duğunu belirten Pişkinsüt, bu hizmet  saplanabilir, ölçülebilir ve aylık düzenli
                                      imza atıp, siber güvenlik hizmetimizi
      modeli ile müşterilerinin güvenliklerinin  raporlamalar ile hem bu işin takibinden
                                      KOBİ seviyesine de taşımak ve yaygın-
      yanı sıra zaman ve paradan da tasarruf  sorumlu çalışanlarına olan bağımlılıktan
                                      laştırmak istiyoruz.”
      etmelerini sağladıklarını kaydetti.  hem de hizmet aldıkları firmaya
       Pişkinsüt, ayrıca şunları ekledi: “Eko- olan bağımlılıktan kurtularak,
      nomik zorlukların ortaya çıkması ile bir- tek ara yüzden her adımı, rapo-
      likte kurumlar, siber güvenlik yatırımla- ru kontrol edebilir kolaylığa ka-
      rını gerçekleştirmekte zorlandıkları gibi  vuşmuş olacaklar. Uzun vadeli
      güvenliğin sağlanması noktasında da  planlama noktasında kurum,
      ciddi bir ihtiyaç hissettiklerini görmekte- danışmanlık sürecini faz veya
      yiz. Özellikle, ürettiğimiz ‘Sürdürülebilir  bölümlere ayrıştırarak yatırı-
      Siber Güvenlik Danışmanlığı’ modeli ile  mını planlı gerçekleştirebilme             Advertorial
      birlikte, satın almayı kolaylaştıracak ölçü- avantajına sahip olacak.”
                                         $ðXVWRV 2022 KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14