Page 4 - Dijital KobiEfor Kasım 2023
P. 4

HABER        'LMLWDO G|QåPQ HNRVLVWHPL EXOXåWX           2
     TÜSİAD SD , teknolojik arayışı olan       dijital dönüşüm ekosisteminin aktörlerini
     şirketlerle teknoloji üreten KOBİ’leri ve    yine STEP’te buluşturdu.

                                     başkanı Çağatay Özdoğru; ekono-
                                     mide yüksek çarpan etkisine sahip
                                     sektörlere odaklanmanın, geleceği
                                     doğru okumanın ve kaynakları doğru
                                     kullanmanın hayal edilen Türkiye’yi
                                     inşa edebilmek için önemli olduğu-
                                     nu vurguladı.
                                           2
                                      TÜSİAD SD Görev Gücü Başkanı
                                     Onur Eren şöyle konuştu: “TÜSİAD
                                      2
                                     SD , teknoloji kullanıcıları için dijital
                                     dönüşüm ekosisteminin parçası ola-
                                     bildikleri, geçmiş dönem çağrıları ile
                                     proje örneklerini inceleyebildikleri,
                                     onları teknoloji KOBİ’lerine ve onların
                                     çözümlerine eriştiren bir platform.
        ÜSİAD’ın Türkiye sanayisinin müzün korunması ve inovasyon eko- Platform üzerinde tedarikçiler tara-
        dönüşümüne destek sağla- sisteminin geliştirilmesi için ihtiyaç fından yayınlanmış, teknoloji kullanı-
     T yabilmek amacıyla yürüttüğü duyulan alanlarda stratejik öncelikle- cılarının erişimine açık 515 teknolojik
     TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm rin belirlenmesi ve etkin mekanizma- çözüm bulunuyor. Teknoloji tedarikçi-
                 2
     Programı’nın (TÜSİAD SD ) STEP ların hayata geçirilmesi önemli. Yara- leri ise, platformda yer alarak ürün
     (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Prog- tılan katmadeğeri yükseltmek hem veya hizmetlerini tanıtma ve yeni
     ramı) etkinliği gerçekleştirildi. TÜSİ- teknolojiyi ülkemizde geliştirme hem müşterilere ve sektörlere erişim
     AD SD , teknolojik arayışı olan şir- de kullanma yetkinliği ile doğrudan imkanına sahip oluyor. Kullanıcılar
        2
     ketlerle teknoloji üreten KOBİ’leri ve bağlantılı. Sanayimizin rekabet gücü- tarafından açılan çağrılara baş-
     dijital dönüşüm ekosisteminin aktör- nü, ihracatımızı, ürünlerin sofistikas- vurabilme ve platformda teknolojik
     lerini yine STEP’te buluşturdu. TÜSİ- yonunu (kilogram başına fiyatı) artıra- çözümlerini yayınlayabilme imkanı
        2
     AD SD ’nin 7. çağrı grubunda yer alan rak; Ar-Ge’ye, bilgiye yatırım yaparak bulurken, özel etkinliklere katılarak
     şirketler teknoloji partnerlerini seçe- sağlayabiliriz” açıklamasını yaptı.  sunum ve networking yapabiliyor.
     rek eşleşmelerini gerçekleştirirken  Turan; “Cesur, çevik ve inovatif bir TÜSİAD SD ’de bu dönem önceki-
                                          2
     STEP’in katılımcı şirketleri arasında dijital ekosistemin temelini dijital yet- lerden farklı olarak, platform üye-
     da ikili görüşmeler ve networking kinlik seviyesi yüksek nitelikli insan lerini bir araya getirecek sektörel
     gerçekleşti.          kaynağı ile oluşturabiliriz. Bu hedef etkinlikler gerçekleştirdik. İnşaat,
      28 konuşmacının görüş ve öne- doğrultusunda, gençlerimizin yetkin- enerji, otomotiv ve beyaz eşya önce-
     rilerini paylaştığı STEP oturumları- liklerine daha fazla yatırım yapmalı; likli sektörlerimiz oldu. Bu toplan-
     nın başlıkları şu şekilde gerçekleşti; yetkin insanlarımızın potansiyellerini tıların kullanıcılar ve tedarikçiler
     ‘TÜSİAD’ın Digital Dönüşüm Gündemi ülkemizde gerçekleştirebilecekleri açısından oldukça verimli ilerledi-
     & TÜSİAD SD² Dijital Platformu Ne- ortamı tesis etmeliyiz” dedi.   ğini gözlemledik. Bunu tarım başta
     reye Evrildi?’, ‘İşletmeler için Dijital  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve olmak üzere diğer sektörler kapsa-
     Dönüşüm ve Katkıları’, ‘Dijital Dönü- Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş- mında da ilerleteceğiz.”
     şümde Teknoloji Kullanıcılarının İhti-
     yaç Çeşitliliği’, ‘Sanayi Girişimciliğine  Etkinlikte eşleşen teknoloji kullanıcı şirketler ile
     Yatırım Ekosistemi’, ‘Teknolojide Mah- teknoloji tedarikçileri
     remiyetin Korunması’, ‘Tedarikçinin
     Müşteri Deneyimi ve TÜSİAD SD² Not- Teknoloji kullanıcıları   Teknoloji tedarikçileri
     ları’, ‘Şirketler Birlikte Nasıl Çalışma- E-Bebek        B2Metric
     lı?’, ‘Dijital Dönüşüm Teknolojilerinin  Gdz          Meg Elektrik Elektronik
     Sürdürülebilirliğe Somut Katkısı’. Pınar Online         Pulur
      TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı  Socar             Signalton
     Orhan Turan; “Küresel rekabet gücü- Temsa            Niso

     4 KobiEfor Dijital .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9