Page 6 - Dijital KobiEfor Kasım 2023
P. 6

IoT VE BIG DATA     araçlara, akıllı sağlık hizmetlerinden,  Büyük Veri (Big Data) nedir?
     akıllı ulaşıma, akıllı tarımdan akıllı
     eğitime kadar aklınıza gelebilecek  Büyük Veri (Big Data); “Daha fazla
     tüm akıllı cihaz ve ekosistemlerde  çeşitlilik içeren ve hacmi hızlıca ar-
     kullanılan ‘IoT ve Big Data’, günümüz  tan verilerdir. Bu durum aynı zaman-
     dünyasının olmazsa olmazı yeni nesil  da üç V (volume, velocity, variety)
     teknolojileri arasında yer alıyor.  yani hacim, hız ve çeşitliliği ifade
      Artık evinizdeki bütün elektronik ci- eder. Büyük Veri, özellikle yeni veri
     hazlar birbiriyle konuşabiliyor, çama- kaynaklarından elde edilen daha
     şır makineniz veya buzdolabınızın ken- büyük, daha karmaşık veri kümele-
     di adı ve kimliği var, bioçip takılı çiftlik  ridir” diye tanımlanıyor.
     hayvanlarının verileri takip edilebiliyor  Bir diğer tanımsa şöyle: “Büyük
     veya lastik basıncı düştüğünde sürü- Veri, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sosyal medya gibi çevrimiçi etkin-
     cüyü uyarmak için yerleşik sensörlere  sistemleri, akıllı cihazlar (IoT veya likler yoluyla elde edilen veri mikta-
     sahip bir otomobil veya başka herhan- Nesnelerin İnterneti) ve web sitele- rındaki muazzam artışı ifade eden
     gi bir nesne sözkonusu. Endüstri 4.O,  ri, arama motorları, web mağazaları şemsiye bir terimdir.”
     dolayısıyla akıllı, soğuk, insansız ve
     karanlık fabrikaların temel bileşenleri kararlar alabiliyor, bu değerli bilgiler- çok yatırım alan yeni nesil teknolo-
     ‘IoT ve Big Data’ üzerine kurulu.  le operasyonlarını iyileştirebiliyor, ma- ji alanı ise; ‘Robotik ve otomasyon’,
      Rakamlarla IoT ve Big Data: Son liyetleri düşürebiliyor, daha iyi ve stra- küresel çapta bu alana yatırım ya-
     zamanlarda yapılan çalışmalara göre; tejik kararlar alabiliyor, iş süreçlerini panların oranı %65; Türkiye’de %85.
     küresel IoT pazarının 2023’e kadar optimize edebiliyor ve rekabet avantajı İşletmelerin çoğu; 5G, IoT ve yapay
     55.3 milyar dolara ulaşması, 2025’e elde edebiliyorlar. Ancak bu tekno- zeka gibi yeni nesil teknolojilerin uzun
     kadar ise 94.4 milyar dolara çıkacağı lojilerin karmaşıklığı ve veri gizliliği vadeli sürdürülebilirlik stratejilerine
     öngörülüyor. IoT’a yapılan küresel har- gibi zorluklar da göz önüne alınma- katkı sağladığını düşünüyor. Küresel-
     camaların 2023’e kadar 1 trilyon dola- lı. Uzmanlar bu nedenle; ‘IoT ve Big  de işletmeleri, IoT yatırımlarına en
     rı aşması bekleniyor. Gezegenimizde  Data’nın başarılı uygulanabilmesi için  çok yönlendiren hedef; ‘veri yönetimi-
     yaklaşık 8 milyar insanın bulunduğu  iyi bir strateji ve güçlü bir veri yöneti- ni geliştirmek’, Türkiye’de ise ‘işgücü
     düşünüldüğünde IoT cihazlarının ar-               verimliliğini geliştirmek.’
                     minin gerekli olduğunun altını çiziyor.
     tan grafiğiyle bugün 10 milyardan faz-
     la bağlantılı IoT cihazı olduğu biliniyor.            ‘IoT ve Big Data’nın
     IoT Analytics’in raporuna göre 2025’e               temel bileşenleri
     kadar 50 milyar cihazın internete bağ- =Q =f\—kljad]jaf ?]d][]ľa
                     9jYŹlìjeYkì 2023
                                      • IoT Cihazları: IoT ekosisteminin
     lanacağı tahmin ediliyor.    Türkiye’\] =f\—kljad]jaf ?]d][]ľa temelini oluşturan fiziksel nesneler;
      McKinsey Raporu’na göre saniyede  L]eemr *(*+
                                     sensörler, işlemciler, iletişim modül-
     ortalama 127 cihaz ilk kez internete
                                     leri ve diğer bileşenler.
     bağlanıyor. 2026’ya kadar IoT’un dün-               • Sensörler: Sıcaklık, nem, hare-
     ya ekonomisine katkısının 15.6 trilyon             ket, ışık ve manyetik alan vb. sensörler.
     dolar olacağı tahmin ediliyor. 2025’te  5G ve IoT ajandalarıyla  •İletişim protokolleri: Wi-Fi, Blue-
     IoT cihazlarından gelen verilerin 79.4  büyümeye odaklanılıyor tooth, Zigbee, LoRa, 5G ve daha fazlası.
     ZB (Zettabayt, 1 ZB=1 000 000 000 TB  Türkiye’nin dahil olduğu 19 ülkede  • Ağ Altyapısı ve Büyük Veri Alt-
     (1 milyar Terabyte)) olacağı tahmin  küresel çapta toplam 1325 firmanın yapısı: İnternet ve çevrimiçi ağ altya-
     ediliyor. IBM’e göre her gün 2.5 milyar  katıldığı ‘EY Endüstrilerin Geleceği pısı, sunucular ve bulut hizmetleri.
     GB veri üretiliyor. 2023’te Büyük Veri Araştırması (EY Reimagining Industry  • Veri Güvenliği: Kimlik doğrula-
     Analitiği (Big Data Analytics) pazarı- Futures) 2023 Türkiye’de Endüstrile- ma, şifreleme ve tehdit tespiti vb.
     nın 103 milyar dolar büyüklüğe ulaşa- rin Geleceği (Temmuz 2023)’e göre;  • Veri Kaynakları: Web siteleri,
     cağı öngörülüyor.        kurumlar, 5G ve IoT ajandalarıyla bü- sosyal medya, sensörler, mobil cihaz-
      İyi bir strateji ve güçlü veri yöneti- yümeye odaklanıyor. Bilgi eksiklikleri- lar, otonom cihazlar ve daha fazlası.
     minin önemi: ‘IoT ve Big Data’ birlikte nin, 5G ve uç bilişim gibi diğer tekno- • Veri Depolama: Veri depolama
     çalıştığında daha fazla veri toplama, lojilerden yararlanmayı zorlaştırdığını sistemleri, veri merkezleri, bulut de-
     işleme ve analiz etme yeteneği su- belirten araştırmada; 5G ajandaları- polama hizmetleri vs.
     nuyor. IoT cihazlarından gelen veriler, nın önceliklerinden biri olduğunu söy- • Veri İşleme: Büyük Veri işleme-
     Büyük Veri Analitiği kullanılarak işlet- leyenlerin oranı %45, uç bilişim kulla- si için kullanılan özel işlemciler, da-
     me için değerli bilgilere dönüştürüle- nım alanlarını ve kavramlarını daha ğıtık işleme sistemleri ve yazılımlar.
     biliyor. İşletmeler, ‘IoT ve Büyük Veri’yi iyi anlaması gerektiğini düşünenlerin  • Veri Analitiği ve İşleme: Büyük
     başarıyla birleştirerek verilere dayalı oranı %81. Türkiye’de ve dünyada en Veri’nin anlamlı bilgilere dönüştürül-

     6 KobiEfor Dijital .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11