Page 7 - Dijital KobiEfor Kasım 2023
P. 7

mesini için kullanılan analitik araçlar,            lışanların iş verimlilikleri ve sağlıkla-
     algoritmalar, iş zekası platformları vs.            rının izlenmesini, takibini kolaylaştırır,
      • Veri Yönetimi: Büyük Veri’nin te-             iş güvenliğini ve siber güvenliği sağla-
     mizlenmesi, sınıflandırılması, depolan-             maya yardımcı olur.
     ması, yönetilmesi için süreçler ve yöne-             • Müşteri deneyimi: IoT ve Büyük
     tim stratejileri.                       Veri, müşteri davranışlarını daha iyi
      • Dağıtık ve Paralel İşleme.                 anlamayı ve kişiselleştirilmiş ürün
                                     ve hizmetler sunmayı mümkün kılar.
      ‘IoT ve Big Data’da                     Bu, müşteri memnuniyetini artırır.
      yeni trendler        analitiği araçları, sonuçları doğru  • İşletmeyi güncellemek: Ça-
      • IoT ve Big Data Entegrasyonu şekilde tahmin edebilir. Dolayısıyla lışan, tedarikçi ve müşteri mem-
      • IoT ve Büyük Veri ile Al (Yapay  işletmelerin stratejik kararlar al- nuniyetini ölçmeyi, ihtiyaçlarını
      Zeka) ve ML (Makine Öğrenimi)  masına yardımcı olur.    belirlemeyi sağlar. Analiz yönetimi
      Entegrasyonu          • Operasyonel verimlilik: İşlet- kullanılarak çalışan, müşteri ve te-
      • IoT ve Blockchain Entegrasyonu melere üretim süreçlerini izleme, darikçi talepleri, önerileri, şikayet-
      • Edge Computing       bakım gereksinimlerini tahmin etme, lerine hızlı ve etkili biçimde ulaşıla-
      • 5G Teknolojisi       enerji verimliliğini, iş operasyonları- bildiğinden işletmeyi güncellemek
      • Daha İleri Analitik ve Veri  nın üretkenliğini ve verimliliğini artır- ve bu yeni gelişmelere göre aksiyon
      Görselleştirme ve Keşif Araçları ma, yeni iş modelleri ve gelir akışları almak kolaylaşır.
      • Dijital İşletmeler ve   oluşturma gibi operasyonel iyileştir-
      Akıllı Şehirler       me yapma fırsatı sunar.
      • Daha İyi Veri Güvenliği    İşletmeler, iş süreçlerini, ope-
      • Veri Güvenliği ve Uyum   rasyonlarını, üretimi veya hizmeti,
      • IoT ve Sağlık Hizmetleri  makineler gibi fiziksel varlıklarını,
      • Büyük Veri ve Sürdürülebilirlik çalışanlarını, tedarikçilerini, müş-
      • Büyük Veri ve Sağlık    terilerini daha kolay, hızlı ve kaliteli
      • IoT ve Tarım        izleyebilir, onlarla ilişkilerini yöne-
      • IoT ve Ulaşım       tebilir, müşteri deneyimini geliştirir,
      • Gerçek Zamanlı Analiz   zaman ve maliyet tasarrufu, ve-
      • Veriye Dayalı İş Süreçleri rimlilik, hız, kalite, esneklik, çevik- • Yeni trendlerin tespiti: Büyük
      • Heterojen Veri Kaynakları. lik sağlar. Büyük Veri, işletmelerin  Veri ile sosyal medyada konuşulan-
                     daha iyi kararlar almasına olanak
                                     ların analizi yapılıp yeni trendlerin
                     tanırken, aynı zamanda operasyonel
                                     neler olabileceği tahmin edilebildiği
                     verimliliklerini de optimize eder ve
                                     gibi üreticiler için talep tahminleri
                     riskleri azaltır.        yapmak da sözkonusu.
                      • Maliyetleri azaltma: Makine-
                                      • Pazarlama ve satış: IoT ve Bü-
                     lerin uzaktan izlenmesiyle önleyici
                                     yük Veri, pazarlama kampanyaları-
                     bakım hizmet çağrılarını tetikleme-
                                     nın etkinliğini izleme ve ürün teklif-
                     si, olası arızaların tespiti, bakım ve
                                     lerini daha iyi hedefleme konusunda
                     onarım işlemlerinin daha hızlı yapıl-
                     masını, iş süreçlerinin daha verimli  işletmelere yardımcı olur.
      ‘IoT ve Big Data’nın     hale gelmesini ve maliyet kayıpları- • Maliyetleri düşürme: IoT ile
      işletmelere faydaları    nın minimuma indirilmesini sağlar.  toplanan veriler, enerji kullanımını
      • Daha iyi veri toplama: Şirketin  • Hızlı sorun giderme: IoT ile top- optimize etme, kaynakları daha et-
     dijitalleşme sürecini hızlandırır. IoT  lanan veriler, sorunları hızla tespit  kili kullanma ve atıkları azaltma gibi
                                     maliyet tasarrufu imkanı sunar.
     cihazları, gerçek zamanlı ve sürek- etmeye ve çözmeye yardımcı olabilir.
     li olarak büyük miktarda veri üre- Bu, hizmet sürekliliğini artırır.  • Rekabet üstünlüğü: ‘IoT ve Büyük
     tebilir; bu işletmelerin daha fazla  • Daha iyi güvenlik ve sağlık: IoT  Veri’nin birlikte kullanılması, işletme-
     bilgiye erişimini sağlar.   cihazlarından gelen verilerin anali- lere rekabet avantajı sağlar, daha hızlı
      • Daha iyi kararlar: Büyük Veri zi, işletmelerin siber tehditleri tespit  yenilik yapmalarına olanak tanır ve
     analitiği, IoT’dan gelen verileri iş- etme ve güvenlik önlemlerini güçlen- yeni pazar fırsatlarını keşfetmelerine
     leyerek işletmelere daha iyi ve bilgi dirmesini; izleme, işletmelerini fizik- yardımcı olur.
     tabanlı kararlar alabilme yeteneği sel varlıklarını koruma altına alma,  • Ölçeklenebilirlik: ‘IoT ve Büyük
     sunar. İşletmenin daha iyi yönetil- yüksek değerli varlıklarını hırsızlık Veri’, işletmelerin büyümeye ve daha
     mesine, veri temelli içgörüler oluş- gibi durumlara karşı korumasını da fazla veri işlemeye hazır olmalarına
     turmaya yardımcı olur. Büyük veri sağlar. Fiziksel varlıklarla birlikte ça- imkan sunar.
                                         .DVÜP 2023 KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12