Page 8 - Dijital KobiEfor Kasım 2023
P. 8

YCP Bilgi Teknolojileri
               YCP Bilgi Teknolojileri
         YCP Bilgi Teknolojileri, birden fazla projesinde

      NXOODQG×æ× ,27 YH %LJ 'DWD DUDV×QGDNL EDæ×Q |QHPLQL

           VDGH ELU GLOOH PDNDOHOHULQGH SD\ODå×\RU      IOT ve Big Data         IoT ve Büyük Veri Arasındaki sensörler, verileri toplayarak kayıtları
      Haydi gelin, birbirleriyle sıkı sıkıya  İlişki       izleyebilir ve işletmenizdeki verimlilik
     bağlantılı olan IoT ve Big Data kav- Sensörler ve nesnelerin interneti  sorunlarını veya potansiyel arızaları
     ramları üzerine bir yolculuğa çıka- yoluyla toplanan veri, büyük veri ola- bulmak için kullanılabilir.
     lım. Bu yazıda, büyük verinin nesne- rak adlandırılan her tür veri kayna- Sağlık
     lerin interneti uygulamalarını nasıl ğından biridir. Big Data, genellikle bir  Akıllı cihazlar sağlık endüstrisi
     optimize ettiğinden, mevcut zorluk- anlam ifade etmek için çok fazla veri- için çok yararlı olabilir. IoT cihazla-
     ların ne olduğundan ve gelecekteki ye sahip olması nedeniyle zor bir so- rının bir hastanın vücut fonksiyon-
     trendlerden bahsedeceğiz.    run olabilir. Ancak, doğru bir şekilde larını ölçen kapsamlı bir veri yel-
                     ele alınırsa, bu veri IoT uygulamala- pazesi sağlaması mümkündür. Her
      IoT Nedir?          rının geliştirilmesine ve işlemlerinin bir cihazın topladığı veriler hastanın
      IoT, nesnelerin interneti anlamı- geliştirmesine yardımcı olabilir. durumunu takip etmek için kullanı-
     na gelir ve cihazların birbirine bağlı             labilir.
     olduğu akıllı cihaz ağıdır. Bu cihazlar  IoT Uygulamalarındaki  Turizm
     sensörler, kamera, akıllı ev cihaz- Büyük Veri Kullanımı     Otel yöneticileri, konuklarını da-
     ları, arabalar ve daha birçok nes- Üretim           taya dayalı bir biçimde daha çevreye
     ne olabilir. Bu nesneler arasındaki  Bir işletme, iş verimliliğini ar- duyarlı hale getirmek için kullanıla-
     iletişim sayesinde, cihazları takip tırmak, üretimi optimize etmek ve  bilecek verileri toplayabilir. İşletme-
     etmek, veri toplamak ve kontrol et- ekipman bakımını daha iyileştirmek  ler ziyaretçilerin tercihlerini incele-
     mek daha kolay hale gelir.   için IoT sensörleri kullanabilir. Bu  yebilir yararlı uyarılar sunabilirler.

     8 KobiEfor Dijital .DVÜP
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13