Page 9 - Dijital KobiEfor Kasım 2023
P. 9

IoT ve Big Data’nın Faydaları mamen yeni pazarlar keşfetmeleri- entegrasyon araçları, çözümler ve
      Azaltılmış Maliyetler    ne olanak tanıyabilir.     sağlayıcıların eksikliği, IoT uygula-
      IoT ve büyük veri kullanımı sa-               malarının hemen başarısız olması-
     yesinde işletmeler, üretim ve genel  IoT ve Big Data ile İlgili  na yol açar.
     operasyon maliyetlerini önemli öl- Mevcut Zorluklar       Sonuç olarak IoT ve büyük veri
     çüde azaltabilirler.        Güvenlik Zorlukları     kullanımı, her zamankinden daha
      Daha Fazla Kontrol       IoT aygıtlarının varsayılan şifreleri,  önemlidir. Bu kavramlar, işletmele-
      İşletmeler, IoT sensörleri sayesin- kolayca hacklenebilecek kadar basit  rin daha verimli, daha akıllı ve daha
     de, ana varlıklarını, üretim hatlarını olabilir. Bu, IoT uygulamalarının bi- rekabetçi hale gelmelerine yardımcı
     ve daha birçok süreçlerini daha iyi bir rinci sınıf bir güvenlik stratejisi olma- olabilir ancak güvenlik ve veri yanı
     şekilde kontrol edebilirler.  dan uygulanmasını engeller.   sıra işletme stratejilerinin nasıl ge-
      Daha İyi Kararlar        İş Çözümleri Eğitimi     liştirilmesi gerektiği hakkında da
      IoT ve büyük veri çözümleri, işlet- İşletmelerin büyük verinin nasıl  kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
     melerin daha iyi kararlar vermesine kullanılacağına bakış açılarındaki  Yine de; gelecekte akıllı cihazlar gi-
     yardımcı olur. İşletmeler, tüketici eksiklikler işin büyümesini zorlaş- derek daha fazla sayıda işletmede
     tercihlerini, trendleri ve diğer verile- tırır ve çözümlerin uygulanması için  yer almaya başlayacak. İster bir kü-
     ri kullanarak rakiplerinden bir adım gerekli olan bütçeleri daraltır. çük işletme sahibi olun, ister büyük
     önde olabilir.           Veri Entegrasyonu      bir holdingde çalışın, IoT ve big data
      Yeni Fırsatlar         IoT ve big data uygulamaları için  dünyası önünüzdeki süreçte başarılı
      IoT ve büyük veri, işletmelerin ta- veri düzenlemeye yardımcı olan  olmanız için çok önemlidir.


      IoT ve Big Data İçin Gelecekteki Trendler

       Makine Öğrenimi        Yapay Zeka           Robotik
       Daha hızlı ve akıllı IoT sistemleri Veri kümelerini sınıflandırmak  Kullanıcı dostu cihaz ve
                      ve derinlemesine incelemek   sistemler
                      için kullanılıyor.
       Büyük veri toplama işlemi için  Bireysel IoT aygıtları ve  IoT cihazlarının daha hızlı
       daha az insana ihtiyaç duyulacak nesneler ağını yönetmeye  ve uyumlu hale getirilmesi
                      yardımcı olur         için iyileştirmeler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14