Page 10 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 10

'RæDGDQ VRIUD\D 0XQ]XU 7X]      İçerisinde 84 mineral barındaran Munzur Tuz, doğal kaynağından sofralara ulaşıyor.
      Munzur Tuz Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Tosun, “İnsan vücudu temel maddesi olan
      tuz konusunda Munzur’un kalitesi dünya tuz otoritesi Alman K-UTEC laboratuvarında
         tescillendi. Bu yılı yatırımla geçirdik ama 2022’nin Nisan ayından itibaren
                    ciddi büyüme hedefliyoruz” dedi.


       aşamın iki ana maddesi ve                  tesi yüksektir. Tuzumuz mineral
       bütün canlılar için gerekli iki               zengini olduğu gibi, hiçbir şekilde
     Ytemel besin; su ve tuz. Yer-                  ağır metal içermez” diye konuştu.
     yüzünün en kaliteli tuzları, yeraltı
     kaynak sularından elde ediliyor.                  Romanya ihracatı başladı,
     Doğada nadir bulunan bu tuzun                   sırada Avrupa var
     üretimi de çok sınırlı. Munzur Tuz,                Munzur Tuz olarak, 2020 ve 2021
     bu kıymetli cevherin marka hali.                 yıllarında üretim alanındaki yatı-
      Munzur Tuz Yönetim Kurulu                   rımlara odaklandıkları için üretim
     Üyesi Müslüm Tosun, şunları söy-                 miktarında bir miktar daralma
     ledi: “Tunceli Pülümür ilçemizin                 yaşadıklarının altını çizen Tosun,
     sınırları içerisinde bulunan Hi-                 2022’nin Nisan ayından itibaren
     ver Mahallesi ve bağlı Balpayam                 tam kapasite üretim yaparak, in-
     köyünde bulunan kaynak tuz iş-  doğal havuzlara alınması, dinlen- san vücudunun olmazsa olmaz
     letmeleri markamızın hammad-   dirdikten sonra küçük havuzlar- besin maddesi olan Munzur Tuz’u
     de kaynağıdır. Bölgemizdeki tuz  da yoğunlaştırılması sonucu elde  daha fazla kullanıcı ile buluştu-
     işletmeleri uzun yıllardır Tekel  edildiğinden tahribatın önlenmesi,  racaklarını söyledi. Tüketicinin
     Müdürlüğü  bünyesinde  daha  bu kadar değerli tuzun daha ve- kendilerine; www.munzurtuz.com
     sonra Tekel Müdürlüğü’ne bağ-  rimli işletilmesi için teknik çalış- adresinden ulaşıp, tuzu temin
     lı Tekel Tuz İşletmesi adında bir  malar başlatıldı. Havuzlar, sera  edebileceği gibi satış yapılan nok-
     birim oluşturularak faaliyetlerini  şekline dönüştürülerek, hem daha  taları da görebileceklerini aktardı:
     sürdürdü. 1992-1993’te Erzincan  fazla üretim yapılması hem de  “İç pazarda, markalaşmış gurme
     Tekel Tuz İşletmesi geçici olarak  hijyen koşulları sağlandı, bu ko- şarküteri ve marketlerde yerimizi
     bu bölgedeki faaliyetlerini durdu- nudaki tüm yatırımlar halihazırda  aldık. İlk ihracatımızı, Romanya’ya
     rarak üretime ara verilmişti. 2004  da devam etmektedir. Daha önce  gerçekleştirdik. Almanya, Fransa
     yılında yeraltı zenginliği olduğu  çuvallar içinde ıslak bir şekilde sa- ve İngiltere’ye ihracatımız için de
     gerekçesi ile maden kapsamına  tışa sunulan tuzlar, şimdi, gıda ko- çalışmalarımız devam etmektedir.
     alınarak, maden dairesine devri  deksine uygun yeni ambalaj şek- Hedefimiz, 2022 yılında yatırım-
     yapılmış aynı yıl maden daire-  liyle Munzur Doğal Kaynak Tuzu  ların tamamlanması ile hem iç
     si maden işletmesi olarak ilgili  marka tesciliyle satışa sunulmak- hem de dış pazarda markamızın
     sahaları ihaleye açmıştı. Munzur  tadır. İçerisinde mikroplastik bu- bilinilirliğini ve marka değerini
     Doğal Kaynak Tuzu markasıyla bu  lunmayan Munzur Tuz, 84 farklı  arttırmaktır. Munzur Tuz olarak
     alanda üretimi devam ettiriyoruz.”   minerali bünyesinde barındırıyor.”  bölgeye her anlamda katkı yapa-
                      Munzur Tuz’un tüm tahlille-  cağımızdan hiç endişemiz yoktur.”
      Munzur Tuz’da         ri dünyada tuz otoritesi olarak
      katkı maddesi yok       tanınan Almanya’daki K-UTEC
      Yaklaşık on yıl üretimin ve faali- Laboratuvarı’nda yaptırılıyor. To-
     yetin olmaması nedeniyle mevcut  sun, “Firma, tuzun içeriğinden
     alanların tahrip olduğunu ve yeni  çok etkilendiği için firma logo-
     yatırımla üretimi aktif hale getir- larını paketlerimizin üzerinde  Munzur Tuz Üretim Sanayi
     diklerini paylaşan Tosun, Munzur  bulundurmamıza yazılı onay ver- ve Ticaret A.Ş.
     Tuz’un farklılığını şöyle anlattı:  miştir. Web sitemizde tüm sonuç- www.munzurtuz.com
                                      Müslüm TOSUN
     “Munzur kaynak tuzu, hiçbir kat- lar paylaşılmaktadır. Munzur Tuz
                                      Yönetim Kurulu Üyesi
     kı maddesi kullanılmadan, yeral- tesisimiz, milli park alanı içeri-
                                      info@munzurtuz.com
     tından süzülen tuzlu suyun büyük  sinde bulunduğu için tuzun kali-
      KobiEfor 786*ñ' .DVÜP
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15