Page 12 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 12

1(6 (QHUML 6LVWHPOHUL X]XQ VROXNOX SURMHOHUH LP]D DW×\RU     NES Enerji Sistemleri, 2004’ten bu yana     ediyor, alanında uzman ve tecrübeli
     sektörünün önde gelen markalarının       ekibimizle projede ‘yol gösterici’ oluyoruz.
     çözüm ortağı. NES Enerji Mühendislik      En uygun çözümü sunarak müşteri
     Genel Müdürü Hakan Aşam, “Sektördeki      memnuniyetiyle uzun soluklu projelerde
     teknolojik gelişmeleri yakından takip      tercih ediliyoruz” dedi.


        ES Enerji Sistemleri, ‘güçlü                lietilen doğalgaz hatlarını yaptık.
        & güvenilir çözüm ortağı-                 İMES Dilovası OSB’de 50’ye yakın
     Nnız’ sloganıyla Türkiye’nin                   fabrikanın doğalgaz iç tesisatını
     dört bir yanındaki müşterilerine                tamamladık. Çorlu OSB’de ise 4
     2004’ten bu yana mühendislik ve                 fabrikanın enerji altyapısını yeni-
     müteahhitlik hizmetleri veriyor.                ledik. Aynı zamanda Osman Gazi
     Kuruluşlarından bugüne yurtiçi ve                Üniversitesi, Eskişehir Teknik
     yurtdışında birçok projeyi başarıy-               Üniversitesi’nin doğalgaz altya-
     la tamamladıklarını söyleyen NES                pısı ve mekanik üst yapı çalışma-
     Enerji Mühendislik Genel Müdürü                 larını tamamladık” diye konuştu.
     Hakan Aşam, “Alanında yetkin ve
     tecrübeli ekibimizle müşterimizin                 Hammadde fiyatları çok
     ihtiyacına en uygun mühendislik                  yükseldi
     çözümleri sunuyoruz. Hızlı büyü-                 Hakan Aşam, pandemi döne-
     meden ziyade istikrarlı büyümeye                minde ciddi pazar daralmasıyla
     odaklanıyor ve çalışan mutluluğuna               karşı karşıya kaldıklarını belirte-
     önem veriyoruz” dedi. Aşam, sek-                rek piyasanın yeni yeni canlanma-
     tördeki teknolojik gelişmeleri yakın-              ya başladığını anlattı. En önemli
     dan izlediklerini ve bunu sundukları              sıkıntının dolar kurundan kaynaklı
     çözümlere yansıttıklarını söyledi:   Hakan          hammadde fiyat artışı olduğunu
                         Aşam
     “Projelerimizin en önemli özelliği               dile getiren Aşam, “Sektörümü-
     yol gösterici olmamızdır. Müşterinin              zün hammaddesinde yurtdışına
                         Hakan Aşam, yatılı
     beklentisini en iyi şekilde anlayarak              bağlıyız. Kurdan kaynaklı olarak
                      eğitim aldığı Kabataş Erkek
     ona en uygun çözümü sunabiliyo-                 tedarik ettiğimiz hammaddenin
                       Lisesi’nin ardından Yıldız
     ruz. Sektörde BOTAŞ’ın ana iletim                fiyatları çok yükseldi. 6 ayda deği-
                      Teknik Üniversitesi Makine
     hatları, gaz dağıtım hatları ile Aksa,             şen listeler, aylık olarak değişmeye
                       Mühendisliği’ni bitirdi.
     Enerya, Akmercan Gaz ile Zorlu                 başladı. Enerji giderlerimiz de ciddi
                        Aşam, Tuncelili İş İnsanı
     Enerji gibi kurumlara hizmet veri-               oranda arttı” dedi. Aşam, yeni dö-
                       olarak bölge halkına katkı
     yoruz. Tüm hizmetleri testlerden                neme ilişkin hedeflerini de paylaş-
                       sağlamak adına TUSGİD
     geçirerek müşteriye sunuyoruz.”                 tı: “Özellikle altyapı eksikliği olan
                       Üyesi olduklarını ve sosyal
                                     kurulma aşamasındaki OSB ile
      OSB ve fabrikalara özel    sorumluluğu yüksek projelere  bölge fabrikalarının mekanik altya-
      çözümler sunuyor         odaklandıklarını söyledi.  pısı ile mühendislik hizmetlerinin
      NES Enerji Mühendislik, alt  yangın ve sıhhi tesisat, arıtma,  çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.
     yapı, üst yapı işlerinde anahtar  fabrika otomasyonu, SCADA ve  Yıl bitmeden; Zorlu’nun Trakya
     teslim, müşteri odaklı, güvenilir,  elektrik proje uygulamaları faa- Bölgesi’ndeki doğalgaz altyapı
     kaliteden ödün vermeyen, ulu-  liyetlerini gösteriyor. Enerji şir- projelerinde, 2022’de ise Zorlu ve
     sal ve uluslararası güvenilir şir- ketlerinin boru hattı projeleri dı- Akmercan’ın lisans sahalarında-
     ket olma stratejisini benimsiyor.  şında Organize Sanayi Bölgeleri  ki gaz dağıtım bölgelerinde görev
     Firmanın altyapı çalışmalarında;  (OSB’ler) ve fabrikaların mühen- almayı, BOTAŞ’ın 2022 ihalelerine
     petrol, doğalgaz ve su hatları ya- dislik ve makine aksamlarının  katılmayı planlıyoruz. Akıllı bina-
     pımı, pompa istasyonları yapımı,  projesini yürüttüklerini belirten  ların enerji sistemlerini hayata ge-
     doğalgaz basınç düşürme ve ölç- Aşam, “OSB’lerde önemli proje- çirmek ve yurtdışı projelere odak-
     me istasyonları, pig istasyonları  ler yürüttük. Makineciler OSB,  lanmanın yansıra yeni dönemde
     yapımı, hot-tap ve stopple işleri  İMES Dilovası OSB, Sakarya 1  hidrostatik test malzemelerinde
     bulunuyor. Üst yapı işlerinde ise;  OSB’nin genişleme alanı, Sakar- yurtdışı bağımlılığı kırmak adına
     ısıtma, soğutma, havalandırma,  ya Söğütlü OSB’nin çelik ve po- yurtiçinde üretim arayışındayız.”

      KobiEfor 786*ñ' .DVÜP
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17